หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

ปฏิบัติงานเบื้องต้นด้านเทคโนโลยีชีวภาพ

สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีชีวภาพ


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ BIT-HBEZ-046A

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ปฏิบัติงานเบื้องต้นด้านเทคโนโลยีชีวภาพ

3. ทบทวนครั้งที่ 1 / 2566

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

ผู้ปฏิบัติงานเทคโนโลยีชีวภาพ6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้ สามารถปฏิบัติงานเบื้องต้นที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีชีวภาพได้

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
นักเทคโนโลยีชีวภาพ

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
1. นักเทคโนโลยีชีวภาพทางด้านสิ่งแวดล้อม  2. นักเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร  3. นักเทคโนโลยีชีวภาพทางการแพทย์  4. นักเทคโนโลยีชีวภาพทางด้านอาหาร 

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
10107.01 จัดเตรียมอาหารเลี้ยงเชื้อ 1. เลือกใช้อาหารเลี้ยงเชื้อตามชนิดของเชื้อจุลินทรีย์ได้ถูกต้อง 205574
10107.01 จัดเตรียมอาหารเลี้ยงเชื้อ 2. เตรียมอาหารเลี้ยงเชื้อตามวิธีที่กำหนด 205575
10107.02 ใช้อุปกรณ์พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ 1. เลือกใช้อุปกรณ์ตามวิธีการปฏิบัติงาน 205576
10107.02 ใช้อุปกรณ์พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ 2. ใช้อุปกรณ์ในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง 205577

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

10102 จัดเตรียมและจัดเก็บอุปกรณ์สำหรับการปฏิบัติงาน

10104 จัดเตรียมสารเคมี

10105 ตรวจสอบสมบัติทางกายภาพตัวอย่างเบื้องต้น

 


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

- มีทักษะในการจัดเตรียมอาหารเลี้ยงเชื้อจุลินทรีย์ตามวิธีที่กำหนด

- มีทักษะในการใช้เครื่องมือพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์

 

(ข) ความต้องการด้านความรู้

- มีความรู้เกี่ยวกับประเภทของอาหารเลี้ยงเชื้อจุลินทรีย์

- มีความรู้เกี่ยวกับขั้นตอนการเตรียมอาหารเลี้ยงเชื้อจุลินทรีย์

- มีความรู้ด้านการใช้เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์

 


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมินและควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และความรู้ที่ต้องการ (Required Skill and Knowledge)

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)

    1. เอกสาร/หลักฐานรับรองการทำงาน หรือ

    2. เอกสาร/หลักฐานการอบรมเชิงปฏิบัติการ หรือ

    3. เอกสาร/หลักฐานที่เกี่ยวข้อง

(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)

    1. ผลการสัมภาษณ์ หรือ

    2. ผลการทดสอบความรู้ หรือ

    3. ใบรับรองผลการศึกษา 

(ค) คำแนะนำในการประเมิน

ผู้เข้ารับการประเมินต้องผ่านการประเมินที่ครอบคลุมในทุกสมรรถนะย่อยขอบเขตความรู้และทักษะที่กำหนดในกรณีที่ผู้รับการประเมินผ่านไม่ครบตามเกณฑ์กำหนด ผู้ประเมินต้องแจ้งหน่วยสมรรถนะและสมรรถนะย่อยที่ไม่ผ่านให้ผู้รับการประเมินไปทบทวนสมรรถนะที่ยังไม่ผ่านและสามารถกลับมาทดสอบสมรรถนะใหม่อีกครั้ง

(ง) วิธีการประเมิน

1. การประเมินความรู้และทักษะปฏิบัติในหน่วยสมรรถนะนี้ จะต้องดำเนินการโดยองค์กรที่มีหน้าที่รับการรับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพที่ขึ้นทะเบียนเท่านั้น

2. การประเมินความรู้ในหน่วยสมรรถนะนี้ กำหนดให้ทำการสอบข้อเขียนแบบปรนัย 4 ตัวเลือกหรืออัตนัย ส่วนการประเมินทักษะการปฏิบัติงานนั้น กำหนดให้ทำการสัมภาษณ์


15. ขอบเขต (Range Statement)

เลือกประเภทและจัดเตรียมสูตรอาหารที่เหมาะสมกับการเจริญเติบโตของเชื้อจุลินทรีย์แต่ละชนิด รวมทั้ง สามารถใช้เครื่องมือทางพื้นฐานวิทยาศาสตร์ได้อย่างถูกต้อง

(ก) คำแนะนำ

    1. สำหรับผู้เข้ารับการประเมินในหน่วยสมรรถนะนี้ ต้องมีความรู้และสามารถจัดเตรียมอาหารที่เหมาะสมกับการเจริญเติบโตของเชื้อจุลินทรีย์แต่ละชนิด รวมทั้งใช้เครื่องมือทางพื้นฐานวิทยาศาสตร์ได้อย่างถูกต้อง ซึ่งผู้เข้ารับการประเมินควรเตรียมหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับหน่วยสมรรถนะนี้ ทั้งหลักฐานการปฏิบัติงาน และหลักฐานความรู้มาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วย

    2. สำหรับเจ้าหน้าที่สอบจะต้องพิจารณาหลักฐานการปฏิบัติงานและหลักฐานความรู้ให้ตรงตามที่ระบุไว้ในหน่วยสมรรถนะนี้

(ข) คำอธิบายรายละเอียด

    1. เชื้อจุลินทรีย์ หมายถึง สิ่งมีชีวิตที่มีขนาดเล็กมากๆ และอาจไม่สามารถจะมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า ได้แก่ แบคทีเรีย รา ยีสต์ สิ่งมีชีวิตเซลล์เดียว หรือไวรัส จึงจำเป็นต้องใช้อุปกรณ์บางอย่างช่วยในการสังเกต เช่น กล้องจุลทรรศน์


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

1. ข้อสอบปรนัย 4 ตัวเลือก 4 ตัวเลือก

2. การสอบสาธิตการปฏิบัติ

 ยินดีต้อนรับ