หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

วิเคราะห์และรายงานผลการทดลอง

สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีชีวภาพ


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ BIT-UYLH-058A

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ วิเคราะห์และรายงานผลการทดลอง

3. ทบทวนครั้งที่ 1 / 2566

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

ผู้ควบคุมการปฏิบัติงานเทคโนโลยีชีวภาพ6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้ สามารถวิเคราะห์ สรุป และจัดทำรายงานผลการทดลองได้

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
นักเทคโนโลยีชีวภาพ 

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
1. นักเทคโนโลยีชีวภาพทางด้านสิ่งแวดล้อม            2. นักเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร 3. นักเทคโนโลยีชีวภาพทางการแพทย์            4. นักเทคโนโลยีชีวภาพทางด้านอาหาร 

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
10207.01 วิเคราะห์ผลการทดลอง 1. วิเคราะห์ผลการทดลองในห้องปฏิบัติการ 205634
10207.01 วิเคราะห์ผลการทดลอง 2. ศึกษาเอกสารเพื่อใช้ประเมินผลการทดลอง 205635
10207.01 วิเคราะห์ผลการทดลอง 3. เลือกวิธีการประเมินผลการวิเคราะห์ 205636
10207.02 สรุปรายงานผลการทดลอง 1. รายงานผลการทดลองในเชิงบรรยายได้ถูกต้อง 205637
10207.02 สรุปรายงานผลการทดลอง 2. รายงานผลการทดลองในเชิงสถิติได้ถูกต้อง 205638
10207.02 สรุปรายงานผลการทดลอง 3. รายงานผลการทดลองได้ถูกต้องครบถ้วน 205639

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

10101 จัดทำเอกสารและผลการปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการ

10105 ตรวจสอบสมบัติทางกายภาพตัวอย่างเบื้องต้น

10111 ทดสอบเชื้อจุลินทรีย์

10112 คัดแยกสาร

10113 ดำเนินการหมัก

10201 ทดสอบยีน

 


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

- มีทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ

- มีความสามารถในการเขียนสรุป และรายงานผลการทดลอง

- มีความละเอียดรอบคอบในการปฏิบัติงาน

 

(ข) ความต้องการด้านความรู้

- มีความรู้เกี่ยวกับการเขียนสรุป หรือรายงานการทดลอง

- มีความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์ข้อมูลการทดลอง

 


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมินและควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และความรู้ที่ต้องการ (Required Skill and Knowledge)

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)

    1. เอกสาร/หลักฐานรับรองการทำงาน หรือ

    2. เอกสาร/หลักฐานการอบรมเชิงปฏิบัติการ หรือ

    3. เอกสาร/หลักฐานที่เกี่ยวข้อง

(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)

    1. ผลการสัมภาษณ์ หรือ

    2. ผลการทดสอบความรู้ หรือ

    3. ใบรับรองผลการศึกษา 

(ค) คำแนะนำในการประเมิน

ผู้เข้ารับการประเมินต้องผ่านการประเมินที่ครอบคลุมในทุกสมรรถนะย่อยขอบเขตความรู้และทักษะที่กำหนดในกรณีที่ผู้รับการประเมินผ่านไม่ครบตามเกณฑ์กำหนด ผู้ประเมินต้องแจ้งหน่วยสมรรถนะและสมรรถนะย่อยที่ไม่ผ่านให้ผู้รับการประเมินไปทบทวนสมรรถนะที่ยังไม่ผ่านและสามารถกลับมาทดสอบสมรรถนะใหม่อีกครั้ง

(ง) วิธีการประเมิน

1. การประเมินความรู้และทักษะปฏิบัติในหน่วยสมรรถนะนี้ จะต้องดำเนินการโดยองค์กรที่มีหน้าที่รับการรับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพที่ขึ้นทะเบียนเท่านั้น

2. การประเมินความรู้ในหน่วยสมรรถนะนี้ กำหนดให้ทำการสอบข้อเขียนแบบปรนัย 4 ตัวเลือกหรืออัตนัย ส่วนการประเมินทักษะการปฏิบัติงานนั้น กำหนดให้ทำการสัมภาษณ์


15. ขอบเขต (Range Statement)

รวบรวมและรายงานผลการทดลอง เช่น การเตรียมเอกสารสำหรับประเมินผลการทดลอง การจัดเตรียมหรือจัดทำสรุปรายงานผลการทดลอง

(ก) คำแนะนำ

    1. สำหรับผู้เข้ารับการประเมินในหน่วยสมรรถนะนี้ ต้องมีความรู้และสามารถรวบรวมเอกสาร จัดเตรียมและจัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการสรุปหรือรายงานผลการทดลอง รวมถึงสามารถวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการทดลองได้อย่างถูกต้อง ซึ่งผู้เข้ารับการประเมินควรเตรียมหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับหน่วยสมรรถนะนี้ ทั้งหลักฐานการปฏิบัติงาน และหลักฐานความรู้มาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วย

    2. สำหรับเจ้าหน้าที่สอบจะต้องพิจารณาหลักฐานการปฏิบัติงานและหลักฐานความรู้ให้ตรงตามที่ระบุไว้ในหน่วยสมรรถนะนี้

(ข) คำอธิบายรายละเอียด

    1. ผลการทดลองในเชิงบรรยาย หมายถึง ผลการทดลองซึ่งมุ่งเน้นการค้นหาคําตอบหรือคําอธิบายของข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสภาพการณ์ ปรากฏการณ์ หรือเรื่องราวต่างๆ ที่เกิดขึ้นในสภาพปัจุบัน

    2. ผลการทดลองในเชิงสถิติ หมายถึง ผลการทดลองซึ่งมุ่งเน้นการวิเคราะห์และการแปลผลการทดลองจากการคำนวณค่าต่างๆ ในทางสถิติ ให้เป็นการอธิบายผลเชิงบรรยาย


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

1. ข้อสอบปรนัย 4 ตัวเลือก

2. ข้อสอบข้อเขียน

 ยินดีต้อนรับ