หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

ควบคุมการปฏิบัติงานภายในห้องปฏิบัติการ

สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีชีวภาพ


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ BIT-BPEY-057A

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ควบคุมการปฏิบัติงานภายในห้องปฏิบัติการ

3. ทบทวนครั้งที่ 1 / 2566

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

นักเทคโนโลยีชีวภาพ6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้ สามารถควบคุมและแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีชีวภาพให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดได้

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
นักวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพ

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
1. นักเทคโนโลยีชีวภาพทางด้านสิ่งแวดล้อม            2. นักเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร 3. นักเทคโนโลยีชีวภาพทางการแพทย์            4. นักเทคโนโลยีชีวภาพทางด้านอาหาร 

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
10206.01 ควบคุมการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด 1. ดูแลความสะอาดในพื้นที่ปฏิบัติการหลังการทดลอง 205629
10206.01 ควบคุมการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด 2. การปฏิบัติงานให้เป็นไปตามมาตรฐาน 205630
10206.02 แก้ปัญหาเฉพาะหน้าในการปฏิบัติงาน 1. วิเคราะห์ปัญหาที่พบในการปฏิบัติงาน 205631
10206.02 แก้ปัญหาเฉพาะหน้าในการปฏิบัติงาน 2. ประเมินจุดแข็ง จุดอ่อนของการปฏิบัติงาน 205632
10206.02 แก้ปัญหาเฉพาะหน้าในการปฏิบัติงาน 3. ติดตามผลการแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติ 205633

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

10101 จัดทำเอกสารและผลการปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการ

10102 จัดเตรียมและจัดเก็บอุปกรณ์สำหรับการปฏิบัติงาน

10104 จัดเตรียมสารเคมี

 


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

- มีทักษะในการควบคุมการปฏิบัติงานทางเทคโนโลยีชีวภาพตามมาตรฐานที่กำหนด

- มีความละเอียดรอบคอบในการปฏิบัติงาน

- มีทักษะในการประเมินและวิเคราะห์การปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง

- มีทักษะในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติงานได้

 

(ข) ความต้องการด้านความรู้

- มีความรู้เกี่ยวกับกระบวนการควบคุมการปฏิบัติงาน


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมินและควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และความรู้ที่ต้องการ (Required Skill and Knowledge)

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)

    1. เอกสาร/หลักฐานรับรองการทำงาน หรือ

    2. เอกสาร/หลักฐานการอบรมเชิงปฏิบัติการ หรือ

    3. เอกสาร/หลักฐานที่เกี่ยวข้อง

(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)

    1. ผลการสัมภาษณ์ หรือ

    2. ผลการทดสอบความรู้ หรือ

    3. ใบรับรองผลการศึกษา 

(ค) คำแนะนำในการประเมิน

ผู้เข้ารับการประเมินต้องผ่านการประเมินที่ครอบคลุมในทุกสมรรถนะย่อยขอบเขตความรู้และทักษะที่กำหนดในกรณีที่ผู้รับการประเมินผ่านไม่ครบตามเกณฑ์กำหนด ผู้ประเมินต้องแจ้งหน่วยสมรรถนะและสมรรถนะย่อยที่ไม่ผ่านให้ผู้รับการประเมินไปทบทวนสมรรถนะที่ยังไม่ผ่านและสามารถกลับมาทดสอบสมรรถนะใหม่อีกครั้ง

(ง) วิธีการประเมิน

1. การประเมินความรู้และทักษะปฏิบัติในหน่วยสมรรถนะนี้ จะต้องดำเนินการโดยองค์กรที่มีหน้าที่รับการรับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพที่ขึ้นทะเบียนเท่านั้น

2. การประเมินความรู้ในหน่วยสมรรถนะนี้ กำหนดให้ทำการสอบข้อเขียนแบบปรนัย 4 ตัวเลือกหรืออัตนัย ส่วนการประเมินทักษะการปฏิบัติงานนั้น กำหนดให้ทำการสัมภาษณ์

 


15. ขอบเขต (Range Statement)

ควบคุมการปฏิบัติงาน ความปลอดภัยต่างๆ ในการปฏิบัติงาน รวมถึงความสะอาดเรียบร้อยของพื้นที่ปฏิบัติงานได้ และวิเคราะห์ปัญหา ดำเนินการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

(ก) คำแนะนำ

    1. สำหรับผู้เข้ารับการประเมินในหน่วยสมรรถนะนี้ ต้องมีความรู้และสามารถควบคุมดูแลความเรียบร้อยในการปฏิบัติงาน รวมถึงสามารถแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งผู้เข้ารับการประเมินควรเตรียมหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับหน่วยสมรรถนะนี้ ทั้งหลักฐานการปฏิบัติงาน และหลักฐานความรู้มาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วย

    2. สำหรับเจ้าหน้าที่สอบจะต้องพิจารณาหลักฐานการปฏิบัติงานและหลักฐานความรู้ให้ตรงตามที่ระบุไว้ในหน่วยสมรรถนะนี้

(ข) คำอธิบายรายละเอียด

    1. ประเมินจุดแข็ง จุดอ่อนของการปฏิบัติงาน หมายถึง การวิเคราะห์ ติดตามผลดีและผลเสียของการปฏิบัติงาน


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

1. ข้อสอบปรนัย 4 ตัวเลือก

2. การสอบสัมภาษณ์

3. ข้อสอบข้อเขียน

 ยินดีต้อนรับ