หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

เก็บรวบรวมตัวอย่าง

สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีชีวภาพ


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ BIT-OHDJ-003A

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ เก็บรวบรวมตัวอย่าง

3. ทบทวนครั้งที่ - / -

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)


ISCO 2131 ผู้ช่วยผู้ปฏิบัติงานทางเทคนิคเทคโนโลยีชีวภาพ6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้ สามารถใช้อุปกรณ์และดำเนินการเก็บตัวอย่างทดลองได้ถูกต้อง รวมถึงสามารถสังเกตรายละเอียดหรือลักษณะต่างๆ ของตัวอย่างทดลองได้

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
นักเทคโนโลยีชีวภาพ

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
1. นักเทคโนโลยีชีวภาพทางด้านสิ่งแวดล้อม 2. นักเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร 3. นักเทคโนโลยีชีวภาพทางการแพทย์ 4. นักเทคโนโลยีชีวภาพทางด้านอาหาร

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
10103.01 ดำเนินการเก็บตัวอย่าง 1. ใช้อุปกรณ์ในการเก็บตัวอย่างที่ใช้ทดลองได้ถูกต้อง 10103.01.01 88687
10103.01 ดำเนินการเก็บตัวอย่าง 2. เก็บตัวอย่างที่ใช้ทดลองตามวิธีที่กำหนด 10103.01.02 88688
10103.02 บันทึกข้อมูลของตัวอย่าง 1. สังเกตรายละเอียดของตัวอย่าง 10103.02.01 88689
10103.02 บันทึกข้อมูลของตัวอย่าง 2. จดบันทึกรายละเอียดได้ครบถ้วน 10103.02.02 88690

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)


10101 จัดทำเอกสารและผลการปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการ
10102 จัดเตรียมและจัดเก็บอุปกรณ์สำหรับการปฏิบัติงาน


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ


- มีทักษะในการจัดเก็บตัวอย่างทดลอง
- มีทักษะการสังเกตลักษณะ รายละเอียดต่างๆ ของตัวอย่างทดลอง

(ข) ความต้องการด้านความรู้


- มีความรู้เกี่ยวกับขั้นตอนการปฏิบัติการเก็บตัวอย่างทดลอง
- มีความรู้เกี่ยวกับจดบันทึกรายละเอียดของตัวอย่างทดลอง


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)


หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมินและควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และความรู้ที่ต้องการ (Required Skill and Knowledge)
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
1. หลักฐานรับรองการทำงาน หรือ
2. หลักฐานการอบรมเชิงปฏิบัติการ หรือ
3. เอกสาร/หลักฐานที่เกี่ยวข้อง
(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
1. ผลการสัมภาษณ์ หรือ
2. ผลการทดสอบความรู้ หรือ
3. ใบรับรองผลการศึกษา
ค) คำแนะนำในการประเมิน
ผู้เข้ารับการประเมินต้องผ่านการประเมินที่ครอบคลุมในทุกสมรรถนะย่อยขอบเขตความรู้และทักษะที่กำหนดในกรณีที่ผู้รับการประเมินผ่านไม่ครบตามเกณฑ์กำหนด ผู้ประเมินต้องแจ้งหน่วยสมรรถนะและสมรรถนะย่อยที่ไม่ผ่านให้ผู้รับการประเมินไปทบทวนสมรรถนะที่ยังไม่ผ่านและสามารถกลับมาทดสอบสมรรถนะใหม่อีกครั้ง
(ง) วิธีการประเมิน    1. การประเมินความรู้และทักษะปฏิบัติในหน่วยสมรรถนะนี้ จะต้องดำเนินการโดยองค์กรที่มีหน้าที่รับการรับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพที่ขึ้นทะเบียนเท่านั้น    2. การประเมินความรู้ในหน่วยสมรรถนะนี้ กำหนดให้ทำการสอบข้อเขียนแบบปรนัย 4 ตัวเลือกหรืออัตนัย ส่วนการประเมินทักษะการปฏิบัติงานนั้น กำหนดให้ทำการสัมภาษณ์


15. ขอบเขต (Range Statement)


(ก) คำแนะนำ1. สำหรับผู้เข้ารับการประเมินในหน่วยสมรรถนะนี้ ต้องมีความรู้และสามารถใช้อุปกรณ์และดำเนินการเก็บตัวอย่างทดลอง รวมถึงสามารถสังเกตรายละเอียดหรือลักษณะต่างๆ ของตัวอย่างทดลองได้อย่างถูกต้อง ซึ่งผู้เข้ารับการประเมินควรเตรียมหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับหน่วยสมรรถนะนี้ ทั้งหลักฐานการปฏิบัติงาน และหลักฐานความรู้มาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วย2. สำหรับเจ้าหน้าที่สอบจะต้องพิจารณาหลักฐานการปฏิบัติงานและหลักฐานความรู้ให้ตรงตามที่ระบุไว้ในหน่วยสมรรถนะนี้(ข) คำอธิบายรายละเอียด  1. ตัวอย่างที่ใช้ทดลอง หมายถึง สารเคมีหรือสิ่งมีชีวิตที่ใช้ในการทดลองภายในห้องปฏิบัติการ


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)


1. ข้อสอบปรนัยยินดีต้อนรับ