หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

จัดเตรียมสารเคมี

สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีชีวภาพ


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ BIT-FCNL-004A

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ จัดเตรียมสารเคมี

3. ทบทวนครั้งที่ - / -

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)


ISCO 2131 ผู้ช่วยผู้ปฏิบัติงานทางเทคนิคเทคโนโลยีชีวภาพ6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้ สามารถจัดเตรียมสารเคมีสำหรับการทดลองในห้องปฏิบัติการได้

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
นักเทคโนโลยีชีวภาพ

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
1. นักเทคโนโลยีชีวภาพทางด้านสิ่งแวดล้อม 2. นักเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร 3. นักเทคโนโลยีชีวภาพทางการแพทย์ 4. นักเทคโนโลยีชีวภาพทางด้านอาหาร

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
10104.01 เตรียมสารเคมีตามข้อกำหนด 1. คำนวณปริมาณสารเคมีที่ใช้ในการทดลองได้อย่างถูกต้อง 10104.01.01 88691
10104.01 เตรียมสารเคมีตามข้อกำหนด 2. ตวงสารเคมีตามปริมาณที่กำหนด 10104.01.02 88692
10104.02 จัดเก็บสารเคมี 1. เลือกภาชนะจัดเก็บสารเคมีได้ถูกต้อง 10104.02.01 88693
10104.02 จัดเก็บสารเคมี 2. เก็บสารเคมีลงในภาชนะตามข้อกำหนด 10104.02.02 88694

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)


10102 จัดเตรียมและจัดเก็บอุปกรณ์สำหรับการปฏิบัติงาน


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ


- มีทักษะในการจัดเตรียมสารเคมีรูปแบบต่างๆ สำหรับการทำงานในห้องปฏิบัติการ
- มีทักษะในการจัดเก็บสารเคมีได้อย่างถูกต้อง

(ข) ความต้องการด้านความรู้


- มีความรู้เกี่ยวกับการเตรียมสารเคมีเพื่อใช้ในการทดลองในห้องปฏิบัติการ
- มีความรู้ในการตรวจสอบสภาพจัดเก็บสารตัวอย่างได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)


หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมินและควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และความรู้ที่ต้องการ (Required Skill and Knowledge)
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
1. เอกสาร/หลักฐานรับรองการทำงาน หรือ
2. เอกสาร/หลักฐานการอบรมเชิงปฏิบัติการ หรือ
3. เอกสาร/หลักฐานที่เกี่ยวข้อง
(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
  1. ผลการสัมภาษณ์ หรือ
  2. ผลการทดสอบความรู้ หรือ
3. ใบรับรองผลการศึกษา


15. ขอบเขต (Range Statement)

(ก) คำแนะนำ1. สำหรับผู้เข้ารับการประเมินในหน่วยสมรรถนะนี้ ต้องมีความรู้และสามารถปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดเตรียมสารเคมีสำหรับการทดลอง และการเก็บรักษาสารเคมีได้อย่างถูกต้อง ซึ่งผู้เข้ารับการประเมินควรเตรียมหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับหน่วยสมรรถนะนี้ ทั้งหลักฐานการปฏิบัติงาน และหลักฐานความรู้มาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วย2. สำหรับเจ้าหน้าที่สอบจะต้องพิจารณาหลักฐานการปฏิบัติงานและหลักฐานความรู้ให้ตรงตามที่ระบุไว้ในหน่วยสมรรถนะนี้(ข) คำอธิบายรายละเอียด1. สารเคมี หมายถึง วัสดุใดๆ ที่สามารถระบุองค์ประกอบทางเคมีที่แน่นอนได้


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)


1. ข้อสอบปรนัย
2. การสอบสาธิตการปฏิบัติยินดีต้อนรับ