หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

เพาะเลี้ยงเชื้อจุลินทรีย์

สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีชีวภาพ


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ BIT-WEGS-047A

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ เพาะเลี้ยงเชื้อจุลินทรีย์

3. ทบทวนครั้งที่ 1 / 2566

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

ผู้ควบคุมการปฏิบัติงานเทคโนโลยีชีวภาพ6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้ สามารถคัดแยก จัดเตรียมเชื้อจุลินทรีย์สำหรับใช้ในการปฏิบัตงานทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพได้

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
ผู้ควบคุมการปฏิบัติงานเทคโนโลยีชีวภาพ

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
1. นักเทคโนโลยีชีวภาพทางด้านสิ่งแวดล้อม  2. นักเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร  3. นักเทคโนโลยีชีวภาพทางการแพทย์  4. นักเทคโนโลยีชีวภาพทางด้านอาหาร 

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
10108.01 คัดแยกเชื้อจุลินทรีย์ 1. เลือกวิธีการคัดแยกเชื้อจุลินทรีย์ที่เหมาะสม 205578
10108.01 คัดแยกเชื้อจุลินทรีย์ 2. ทำการคัดแยกเชื้อจุลินทรีย์ตามวิธีการที่เลือกไว้ 205579
10108.02 ถ่ายเชื้อจุลินทรีย์ลงในอาหาร 1. เขี่ยเชื้อลงในอาหารเลี้ยงเชื้อตามวิธีที่กำหนด 205580
10108.02 ถ่ายเชื้อจุลินทรีย์ลงในอาหาร 2. บ่มเชื้อในอุณหภูมิที่เหมาะสม 205581
10108.02 ถ่ายเชื้อจุลินทรีย์ลงในอาหาร 3. ตรวจสอบการเจริญของจุลินทรีย์ตามวิธีที่กำหนด 205582
10108.03 เก็บรักษาเชื้อจุลินทรีย์ 1. จัดเก็บเชื้อตามวิธีที่กำหนด 205583
10108.03 เก็บรักษาเชื้อจุลินทรีย์ 2. จัดทำบันทึกการเก็บเชื้อตามข้อกำหนด 205584

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

10102 จัดเตรียมและจัดเก็บอุปกรณ์สำหรับการปฏิบัติงาน

10106 เก็บรักษาตัวอย่าง

 


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

- มีทักษะในการคัดแยกเชื้อจุลินทรีย์

- มีทักษะในการเลี้ยงเชื้อจุลินทรีย์ตามวิธีที่กำหนด

- มีทักษะในการปฏิบัติงานเพื่อลดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ (Aseptic technique)

- มีความละเอียดรอบคอบในการปฏิบัติงาน

 

(ข) ความต้องการด้านความรู้

- มีความรู้เกี่ยวกับขั้นตอนคัดแยกหรือการเลี้ยงเชื้อจุลินทรีย์

- มีความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานเพื่อลดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ (Aseptic technique)

 


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมินและควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และความรู้ที่ต้องการ (Required Skill and Knowledge)

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)

    1. เอกสาร/หลักฐานรับรองการทำงาน หรือ

    2. เอกสาร/หลักฐานการอบรมเชิงปฏิบัติการ หรือ

    3. เอกสาร/หลักฐานที่เกี่ยวข้อง

(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)

    1. ผลการสัมภาษณ์ หรือ

    2. ผลการทดสอบความรู้ หรือ

    3. ใบรับรองผลการศึกษา 

(ค) คำแนะนำในการประเมิน

ผู้เข้ารับการประเมินต้องผ่านการประเมินที่ครอบคลุมในทุกสมรรถนะย่อยขอบเขตความรู้และทักษะที่กำหนดในกรณีที่ผู้รับการประเมินผ่านไม่ครบตามเกณฑ์กำหนด ผู้ประเมินต้องแจ้งหน่วยสมรรถนะและสมรรถนะย่อยที่ไม่ผ่านให้ผู้รับการประเมินไปทบทวนสมรรถนะที่ยังไม่ผ่านและสามารถกลับมาทดสอบสมรรถนะใหม่อีกครั้ง

(ง) วิธีการประเมิน

1. การประเมินความรู้และทักษะปฏิบัติในหน่วยสมรรถนะนี้ จะต้องดำเนินการโดยองค์กรที่มีหน้าที่รับการรับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพที่ขึ้นทะเบียนเท่านั้น

2. การประเมินความรู้ในหน่วยสมรรถนะนี้ กำหนดให้ทำการสอบข้อเขียนแบบปรนัย 4 ตัวเลือกหรืออัตนัย ส่วนการประเมินทักษะการปฏิบัติงานนั้น กำหนดให้ทำการสัมภาษณ์

 


15. ขอบเขต (Range Statement)

เลือกใช้วิธีการคัดแยกและเพาะเลี้ยงเชื้อจุลินทรีย์ได้อย่างถูกต้องตามวัตถุประสงค์ของการทดสอบ รวมถึงตรวจสอบการเจริญเติบโต จดบันทึกผลการเตรียมจุลินทรีย์ และจัดเก็บเชื้อจุลินทรีย์ได้ในสภาวะที่เหมาะสม

(ก) คำแนะนำ

    1. สำหรับผู้เข้ารับการประเมินในหน่วยสมรรถนะนี้ ต้องมีความรู้และสามารถเลือกใช้วิธีการเตรียมเชื้อจุลินทรีย์ได้อย่างถูกต้องตามวัตถุประสงค์ของการทดสอบ รวมถึงตรวจสอบการเจริญเติบโต จดบันทึกผลการเตรียมจุลินทรีย์ และจัดเก็บเชื้อจุลินทรีย์ได้ในสภาวะที่เหมาะสม ซึ่งผู้เข้ารับการประเมินควรเตรียมหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับหน่วยสมรรถนะนี้ ทั้งหลักฐานการปฏิบัติงาน และหลักฐานความรู้มาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วย

    2. สำหรับเจ้าหน้าที่สอบจะต้องพิจารณาหลักฐานการปฏิบัติงานและหลักฐานความรู้ให้ตรงตามที่ระบุไว้ในหน่วยสมรรถนะนี้

(ข) คำอธิบายรายละเอียด

    1. อาหารเลี้ยงเชื้อ หมายถึง อาหารซึ่งมีส่วนประกอบของสารอาหารที่เอื้ออำนวยให้จุลินทรีย์เจริญและแบ่งเซลล์เพิ่มจำนวน โดยจุลินทรีย์ต่างชนิดกัน มีความต้องการสารอาหาร ตลอดจนสภาพความเป็นกรดด่าง (pH) ของอาหารแตกต่างกัน


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

1. ข้อสอบปรนัย 4 ตัวเลือก 4 ตัวเลือก

2. การสอบสาธิตการปฏิบัติ

 ยินดีต้อนรับ