หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

คัดแยกสารตามข้อกำหนด

สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีชีวภาพ


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ BIT-VKXW-050A

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ คัดแยกสารตามข้อกำหนด

3. ทบทวนครั้งที่ 1 / 2566

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

ผู้ควบคุมการปฏิบัติงานเทคโนโลยีชีวภาพ6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้ สามารถคัดแยกสารจากกระบวนการเทคโนโลยีชีวภาพ และสามารถทำให้สารที่คัดแยกมีความบริสุทธิ์ได้

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
นักเทคโนโลยีชีวภาพ 

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
1. นักเทคโนโลยีชีวภาพทางด้านสิ่งแวดล้อม            2. นักเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร 3. นักเทคโนโลยีชีวภาพทางการแพทย์            4. นักเทคโนโลยีชีวภาพทางด้านอาหาร 

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
10111.01 แยกสาร 1. วิเคราะห์คุณสมบัติของสารตามข้อกำหนด 205595
10111.01 แยกสาร 2. เลือกวิธีการแยกสารให้เหมาะกับชนิดของสาร 205596
10111.01 แยกสาร 3. คัดแยกสารตามข้อกำหนด 205597
10111.02 ทำให้สารมีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนด 1. ตรวจสอบการปนเปื้อนของสารผลิตภัณฑ์ได้ถูกต้อง 205598
10111.02 ทำให้สารมีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนด 2. กำจัดสารปนเปื้อนตามข้อกำหนด 205599

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

10102 จัดเตรียมและจัดเก็บอุปกรณ์สำหรับการปฏิบัติงาน

10104 จัดเตรียมสารเคมี

10105 ตรวจสอบสมบัติทางกายภาพตัวอย่างเบื้องต้น

 


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

- มีทักษะในการวิเคราะห์คุณสมบัติของสาร

- มีทักษะในการคัดแยกสารด้วยวิธีการต่างๆ

- มีทักษะในการตรวจสอบการปนเปื้อนของสาร

- มีทักษะในการดำเนินการคัดแยกสารให้มีความบริสุทธิ์

 

(ข) ความต้องการด้านความรู้

- มีความรู้ในขั้นตอนการคัดแยกสารด้วยวิธีการต่างๆ

- มีความรู้เกี่ยวกับกระบวนการกำจัดสิ่งปนเปื้อนและทำให้สารมีความบริสุทธิ์

 


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมินและควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และความรู้ที่ต้องการ (Required Skill and Knowledge)

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)

    1. เอกสาร/หลักฐานรับรองการทำงาน หรือ

    2. เอกสาร/หลักฐานการอบรมเชิงปฏิบัติการ หรือ

    3. เอกสาร/หลักฐานที่เกี่ยวข้อง

(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)

    1. ผลการสัมภาษณ์ หรือ

    2. ผลการทดสอบความรู้ หรือ

    3. ใบรับรองผลการศึกษา 

(ค) คำแนะนำในการประเมิน

ผู้เข้ารับการประเมินต้องผ่านการประเมินที่ครอบคลุมในทุกสมรรถนะย่อยขอบเขตความรู้และทักษะที่กำหนดในกรณีที่ผู้รับการประเมินผ่านไม่ครบตามเกณฑ์กำหนด ผู้ประเมินต้องแจ้งหน่วยสมรรถนะและสมรรถนะย่อยที่ไม่ผ่านให้ผู้รับการประเมินไปทบทวนสมรรถนะที่ยังไม่ผ่านและสามารถกลับมาทดสอบสมรรถนะใหม่อีกครั้ง

(ง) วิธีการประเมิน

1. การประเมินความรู้และทักษะปฏิบัติในหน่วยสมรรถนะนี้ จะต้องดำเนินการโดยองค์กรที่มีหน้าที่รับการรับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพที่ขึ้นทะเบียนเท่านั้น

2. การประเมินความรู้ในหน่วยสมรรถนะนี้ กำหนดให้ทำการสอบข้อเขียนแบบปรนัย 4 ตัวเลือกหรืออัตนัย ส่วนการประเมินทักษะการปฏิบัติงานนั้น กำหนดให้ทำการสัมภาษณ์

 


15. ขอบเขต (Range Statement)

วิเคราะห์คุณสมบัติของสาร คัดแยกสารด้วยวิธีการต่างๆ และทำให้สารมีความบริสุทธิ์ก่อนการนำไปใช้ในการทดลองด้านเทคโนโลยีชีวภาพขั้นตอไป

(ก) คำแนะนำ

      1. สำหรับผู้เข้ารับการประเมินในหน่วยสมรรถนะนี้ ต้องมีความรู้และสามารถวิเคราะห์คุณสมบัติของสาร คัดแยกสารด้วยวิธีการต่างๆ และทำให้สารมีความบริสุทธิ์ปราศจากสิ่งปนเปื้อนได้อย่างถูกต้อง ซึ่งผู้เข้ารับการประเมินควรเตรียมหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับหน่วยสมรรถนะนี้ ทั้งหลักฐานการปฏิบัติงาน และหลักฐานความรู้มาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วย

      2. สำหรับเจ้าหน้าที่สอบจะต้องพิจารณาหลักฐานการปฏิบัติงานและหลักฐานความรู้ให้ตรงตามที่ระบุไว้ในหน่วยสมรรถนะนี้

(ข) คำอธิบายรายละเอียด

      1. คุณสมบัติของสาร หมายถึง ลักษณะเฉพาะตัวของสารที่สามารถบ่งบอกว่าสารชนิดนั้นคือสารใด

      2. การแยกสาร หมายถึง กระบวนการทำสารผสมให้บริสุทธิ์ โดยอาศัยความแตกต่างของสมบัติทั้งทางกายภาพและเคมีมาใช้เป็นเกณฑ์ในการแยกสารผสม เพื่อนำสารที่ได้นั้นไปใช้ประโยชน์ตามต้องการ


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

1. ข้อสอบปรนัย 4 ตัวเลือก

2. ข้อสอบข้อเขียน

 ยินดีต้อนรับ