หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชและเซลล์สัตว์

สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีชีวภาพ


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ BIT-DMBC-048A

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชและเซลล์สัตว์

3. ทบทวนครั้งที่ 1 / 2566

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

ผู้ควบคุมการปฏิบัติงานเทคโนโลยีชีวภาพ6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้ สามารถจัดเตรียมอาหารเพาะเลี้ยงพร้อมทั้งตรวจสอบสภาวะแวดล้อมของห้องให้เหมาะสมต่อการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ และเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อตามวิธีที่กำหนดได้

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
นักเทคโนโลยีชีวภาพ

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
1. นักเทคโนโลยีชีวภาพทางด้านสิ่งแวดล้อม  2. นักเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร  3. นักเทคโนโลยีชีวภาพทางการแพทย์  4. นักเทคโนโลยีชีวภาพทางด้านอาหาร 

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
10109.01 เตรียมความพร้อมในการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชและเซลล์สัตว์ 1. ตัดชิ้นส่วนของตัวอย่างทดลองได้ขนาดที่พอดี 205585
10109.01 เตรียมความพร้อมในการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชและเซลล์สัตว์ 2. เก็บชิ้นส่วนของตัวอย่างทดลองตามวิธีที่เหมาะสม 205586
10109.02 เตรียมเนื้อเยื่อพืชและเซลล์สัตว์ 1. การทำให้ชิ้นส่วนของเนื้อเยื่อปลอดเชื้อตามวิธีที่ถูกต้อง 205587
10109.02 เตรียมเนื้อเยื่อพืชและเซลล์สัตว์ 2. นำเนื้อเยื่อลงภาชนะเพาะเลี้ยงในปริมาณที่กำหนด 205588
10109.03 เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชและเซลล์สัตว์ตามข้อกำหนด 1. การถ่ายเซลล์เพื่อสืบทอดการเพาะเลี้ยง(Subculture) 205589
10109.03 เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชและเซลล์สัตว์ตามข้อกำหนด 2. การเก็บรักษาเซลล์สัตว์ด้วยการแช่แข็ง (Cell bank) 205590

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

10102 จัดเตรียมและจัดเก็บอุปกรณ์สำหรับการปฏิบัติงาน

10104 จัดเตรียมสารเคมี

 


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

- มีทักษะในการจัดเตรียมอาหารเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ

- มีทักษะในการจัดเตรียมเนื้อเยื่อก่อนการเพาะเลี้ยง

- มีทักษะในการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อตามวิธีที่กำหนด

 

(ข) ความต้องการด้านความรู้

- มีความรู้เกี่ยวกับวิธีการเตรียมอาหารสำหรับการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ

- มีความรู้เกี่ยวกับการจัดเตรียมห้องสำหรับการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ

- มีความรู้เกี่ยวกับขั้นตอนการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ

 


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมินและควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และความรู้ที่ต้องการ (Required Skill and Knowledge)

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)

    1. เอกสาร/หลักฐานรับรองการทำงาน หรือ

    2. เอกสาร/หลักฐานการอบรมเชิงปฏิบัติการ หรือ

    3. เอกสาร/หลักฐานที่เกี่ยวข้อง

(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)

    1. ผลการสัมภาษณ์ หรือ

    2. ผลการทดสอบความรู้ หรือ

    3. ใบรับรองผลการศึกษา

(ค) คำแนะนำในการประเมิน

ผู้เข้ารับการประเมินต้องผ่านการประเมินที่ครอบคลุมในทุกสมรรถนะย่อยขอบเขตความรู้และทักษะที่กำหนดในกรณีที่ผู้รับการประเมินผ่านไม่ครบตามเกณฑ์กำหนด ผู้ประเมินต้องแจ้งหน่วยสมรรถนะและสมรรถนะย่อยที่ไม่ผ่านให้ผู้รับการประเมินไปทบทวนสมรรถนะที่ยังไม่ผ่านและสามารถกลับมาทดสอบสมรรถนะใหม่อีกครั้ง

(ง) วิธีการประเมิน

1. การประเมินความรู้และทักษะปฏิบัติในหน่วยสมรรถนะนี้ จะต้องดำเนินการโดยองค์กรที่มีหน้าที่รับการรับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพที่ขึ้นทะเบียนเท่านั้น

2. การประเมินความรู้ในหน่วยสมรรถนะนี้ กำหนดให้ทำการสอบข้อเขียนแบบปรนัย 4 ตัวเลือกหรืออัตนัย ส่วนการประเมินทักษะการปฏิบัติงานนั้น กำหนดให้ทำการสัมภาษณ์

 


15. ขอบเขต (Range Statement)

จัดเตรียมอาหารและห้องปฏิบัติการสำหรับการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ และดำเนินการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อได้อย่างถูกวิธี

(ก) คำแนะนำ

    1. สำหรับผู้เข้ารับการประเมินในหน่วยสมรรถนะนี้ ต้องมีความรู้และสามารถจัดเตรียมอาหาร ห้องปฏิบัติการสำหรับการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ และดำเนินการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อได้อย่างถูกวิธี ซึ่งผู้เข้ารับการประเมินควรเตรียมหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับหน่วยสมรรถนะนี้ ทั้งหลักฐานการปฏิบัติงาน และหลักฐานความรู้มาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วย

    2. สำหรับเจ้าหน้าที่สอบจะต้องพิจารณาหลักฐานการปฏิบัติงานและหลักฐานความรู้ให้ตรงตามที่ระบุไว้ในหน่วยสมรรถนะนี้

(ข) คำอธิบายรายละเอียด

    1. การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ หมายถึง การนำเอาเซลล์หรือเนื้อเยื่อหรืออวัยวะบางสวนของสิ่งมีชีวิตมาเลี้ยงบนอาหารสังเคราะห์ ซึ่งมีทั้งอาหารกึ่งแข็งและอาหารเหลวในสภาพปลอดเชื้อ


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

1. ข้อสอบปรนัย 4 ตัวเลือก 4 ตัวเลือกยินดีต้อนรับ