หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

ทดสอบเชื้อจุลินทรีย์

สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีชีวภาพ


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ BIT-SMLI-049A

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ทดสอบเชื้อจุลินทรีย์

3. ทบทวนครั้งที่ 1 / 2566

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

ผู้ควบคุมการปฏิบัติงานเทคโนโลยีชีวภาพ6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้ สามารถทดสอบความบริสุทธิ์ ประสิทธิภาพการใช้สารอาหาร และความสามารถต่างๆ ของเชื้อจุลินทรีย์ รวมถึงสามารถบันทึกและแปลผลการทดสอบของจุลินทรีย์ได้อย่างถูกต้อง

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
นักเทคโนโลยีชีวภาพ 

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
1. นักเทคโนโลยีชีวภาพทางด้านสิ่งแวดล้อม  2. นักเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร  3. นักเทคโนโลยีชีวภาพทางการแพทย์  4. นักเทคโนโลยีชีวภาพทางด้านอาหาร  

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
10110.01 ทดสอบเชื้อจุลินทรีย์ 1. ทดสอบความบริสุทธิ์ของเชื้อจุลินทรีย์ตามวิธีการได้อย่างถูกต้อง 205591
10110.01 ทดสอบเชื้อจุลินทรีย์ 2. ทดสอบความสามารถต่างๆ ของจุลินทรีย์ตามข้อกำหนด 205592
10110.02 วิเคราะห์ผลการทดสอบเชื้อจุลินทรีย์ 1. บันทึกผลการทดสอบเชื้อจุลินทรีย์ครบถ้วนและถูกต้อง 205593
10110.02 วิเคราะห์ผลการทดสอบเชื้อจุลินทรีย์ 2. วิเคราะห์ผลการทดสอบเชื้อจุลินทรีย์ตามข้อกำหนด 205594

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

10101 จัดทำเอกสารและผลการปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการ 

10102 จัดเตรียมและจัดเก็บอุปกรณ์สำหรับการปฏิบัติงาน 

10103 เก็บรวบรวมตัวอย่าง 

10104 จัดเตรียมสารเคมี 

10105 ตรวจสอบสมบัติทางกายภาพตัวอย่างเบื้องต้น 

10107 ปฏิบัติงานเบื้องต้นด้านเทคโนโลยีชีวภาพ 

10108 จัดเตรียมเชื้อจุลินทรีย์ 

 


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

- มีทักษะในการปฏิบัติงานเพื่อลดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ (Aseptic technique)

- มีทักษะเกี่ยวกับการทดสอบเชื้อจุลินทรีย์

- ทักษะในการวิเคราะห์ผลการทดสอบ

- มีความละเอียดรอบคอบในการปฏิบัติงาน

 

(ข) ความต้องการด้านความรู้

- มีความรู้ด้านเชื้อจุลินทรีย์

- มีความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานเพื่อลดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ (Aseptic technique)

- มีความรู้เกี่ยวกับขั้นตอนการทดสอบเชื้อจุลินทรีย์

 


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมินและควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และความรู้ที่ต้องการ (Required Skill and Knowledge)

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)

    1. เอกสาร/หลักฐานรับรองการทำงาน หรือ

    2. เอกสาร/หลักฐานการอบรมเชิงปฏิบัติการ หรือ

    3. เอกสาร/หลักฐานที่เกี่ยวข้อง

(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)

    1. ผลการสัมภาษณ์ หรือ

    2. ผลการทดสอบความรู้ หรือ

    3. ใบรับรองผลการศึกษา 

(ค) คำแนะนำในการประเมิน

ผู้เข้ารับการประเมินต้องผ่านการประเมินที่ครอบคลุมในทุกสมรรถนะย่อยขอบเขตความรู้และทักษะที่กำหนดในกรณีที่ผู้รับการประเมินผ่านไม่ครบตามเกณฑ์กำหนด ผู้ประเมินต้องแจ้งหน่วยสมรรถนะและสมรรถนะย่อยที่ไม่ผ่านให้ผู้รับการประเมินไปทบทวนสมรรถนะที่ยังไม่ผ่านและสามารถกลับมาทดสอบสมรรถนะใหม่อีกครั้ง

(ง) วิธีการประเมิน

1. การประเมินความรู้และทักษะปฏิบัติในหน่วยสมรรถนะนี้ จะต้องดำเนินการโดยองค์กรที่มีหน้าที่รับการรับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพที่ขึ้นทะเบียนเท่านั้น

2. การประเมินความรู้ในหน่วยสมรรถนะนี้ กำหนดให้ทำการสอบข้อเขียนแบบปรนัย 4 ตัวเลือกหรืออัตนัย ส่วนการประเมินทักษะการปฏิบัติงานนั้น กำหนดให้ทำการสัมภาษณ์

 


15. ขอบเขต (Range Statement)

ทดสอบความบริสุทธิ์ ความสามารถต่างๆ ของเชื้อจุลินทรีย์ รวมถึงวิเคราะห์และจดบันทึกผลการทดสอบเชื้อจุลินทรีย์

(ก) คำแนะนำ

      1. สำหรับผู้เข้ารับการประเมินในหน่วยสมรรถนะนี้ ต้องมีความรู้และสามารถทดสอบความบริสุทธิ์ ประสิทธิภาพการใช้สารอาหาร ความสามารถต่างๆ ของเชื้อจุลินทรีย์ รวมถึงสามารถจดบันทึกผลและแปลผลการทดสอบจุลินทรีย์ได้ ซึ่งผู้เข้ารับการประเมินควรเตรียมหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับหน่วยสมรรถนะนี้ ทั้งหลักฐานการปฏิบัติงาน และหลักฐานความรู้มาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วย

      2. สำหรับเจ้าหน้าที่สอบจะต้องพิจารณาหลักฐานการปฏิบัติงานและหลักฐานความรู้ให้ตรงตามที่ระบุไว้ในหน่วยสมรรถนะนี้

(ข) คำอธิบายรายละเอียด

      1. ความบริสุทธิ์ของเชื้อจุลินทรีย์ หมายถึง ภาวะปราศจากการปนเปื้อนใดๆ ของเชื้อจุลินทรีย์


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

1. ข้อสอบปรนัย 4 ตัวเลือก

2. ข้อสอบข้อเขียน

 ยินดีต้อนรับ