คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพการเดินเรือ สาขาเครื่องกลเรือ อาชีพช่างกลเรือ ระดับ 2


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพการเดินเรือ สาขาเครื่องกลเรือ อาชีพช่างกลเรือ ระดับ 2
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

    บุคคลที่มีคุณลักษณะของผลการเรียนรู้ที่พึงประสงค์ในอาชีพช่างกลเรือระดับ 2  ซึ่งจะสามารถซึ่งสามารถปฏิบัติงานในการเป็นนายช่างกลเรือประมงที่มีขนาดแรงม้าของเครื่องยนต์ระหว่าง 500 – 750 แรงม้า โดยสามารถเตรียมพร้อมในการเดินเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ปฏิบัติการควบคุมการทำงานของระบบน้ำมันเชื้อเพลิงปฏิบัติการควบคุมการทำงานระบบเครื่องสูบ ซ่อมบำรุงระบบน้ำมันเชื้อเพลิงและอุปกรณ์ ถอดประกอบชิ้นส่วนเครื่องสูบ ทำความสะอาดส่วนต่างๆภายในห้องเครื่อง เลือกใช้ ดูแลรักษา จัดเก็บอุปกรณ์ทำความสะอาดภายในห้องเครื่อง ทำความสะอาดบริเวณเครื่องจักรกลภายในห้องเครือง เข้าเวรยามในห้องเครื่องเรือประมง ซ่อมแซม ปรับเปลี่ยน ดูแลการรั่วไหลของระบบท่อทางภายในห้องเครื่อง ใช้อุปกรณ์และเครื่องมือช่างในการซ่อมบำรุงได้อย่างถูกวิธีและปลอดภัย ปฏิบัติตามหลักชีวอนามัยและความปลอดภัยของบุคลากรบนเรือประมง ปฏิบัติการตามแผนฉุกเฉินบนเรือประมง ทั้งนี้บุคคลจะต้องมีคุณลักษณะในเรื่องของทักษะการสื่อสาร การทำงานเป็นทีม ความสามารถในการแก้ไขปัญหา และทักษะในการเรียนรู้ประกอบด้วย

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

    1) คุณสมบัติผู้เข้ารับการประเมินสู่คุณวุฒิวิชาชีพ

        ผู้ที่เข้าสู่การทดสอบคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพช่างกลเรือ ระดับ 2 ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

            1.1) ผู้ที่มีประกาศนียบัตรคนใช้เครื่องยนต์ชั้นสองที่ออกให้โดยกรมเจ้าท่า 

            1.2) ผู้ที่มีหนังสือคนประจำเรือ ที่ออกให้โดยกรมเจ้าท่า

            1.3) ผู้ที่ผ่านหลักสูตรฝึกอบรมพื้นฐานของผู้ปฏิบัติการบนเรือตามระเบียบกรมเจ้าท่า หรือ

            1.4) ผู้ที่ผ่านเกณฑ์การประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพช่างกลเรือ ระดับ 1 และมีประสบการณ์และมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานบนเรือประมงทะเลในตำแหน่งนายช่างกลเรือบนเรือประมงที่มีขนาดแรงม้าของเครื่องยนต์ระหว่าง 200 – 500 แรงม้าอีกอย่างน้อย 1 ปี นับจากวันที่ได้รับคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพนายช่างกลเรือ ระดับ 1

    2) เกณฑ์การประเมิน

        ผ่านการประเมินและได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพช่างกลเรือ ระดับ 2 ตามหน่วยสมรรถนะอาชีพทุกหน่วย

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

    ผู้ที่ทำงานในอุตสาหกรรมเครื่องกลเรือประมง ซึ่งมีหน้าที่เกี่ยวข้องกับเครื่องกลเรือ การควบคุมเครื่องยนต์ต่างๆ การดูแลความเรียบร้อยเรือประมง และและบุคลากรที่เกี่ยวข้องบนเรือ

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
MRT-ZRNJ-014A เตรียมความพร้อมในการเดินเครื่องกำเนิดไฟฟ้าบนเรือประมง
MRT-FNVU-025A ปฏิบัติการควบคุมการทำงานของระบบน้ำมันเชื้อเพลิงบนเรือประมง
MRT-VMZZ-026A ปฏิบัติการควบคุมการทำงานระบบเครื่องสูบบนเรือประมง
MRT-SKVK-028A ซ่อมบำรุงระบบน้ำมันเชื้อเพลิงและอุปกรณ์บนเรือประมง
MRT-DWXQ-031A ถอดประกอบชิ้นส่วนเครื่องสูบบนเรือประมง
MRT-GRLV-049A ทำความสะอาดส่วนต่างๆภายในห้องเครื่องเรือประมง
MRT-MKVR-050A เลือกใช้ ดูแลรักษา จัดเก็บอุปกรณ์ทำความสะอาดภายในห้องเครื่อง
MRT-TQYJ-051A ทำความสะอาดบริเวณเครื่องจักรกลภายในห้องเครือง
MRT-OCLR-052A เข้าเวรยามในห้องเครื่องเรือประมง
MRT-JXYI-053A ซ่อมแซม ปรับเปลี่ยน ดูแลการรั่วไหลของระบบท่อทางภายในห้องเครื่องเรือประมง
MRT-AYUG-054A ใช้อุปกรณ์และเครื่องมือช่างในการซ่อมบำรุงได้อย่างถูกวิธีและปลอดภัย
MRT-YWGJ-055A ปฏิบัติตามหลักชีวอนามัยและความปลอดภัยของบุคลากรเรือประมง
MRT-IDZR-056A ปฏิบัติการเพื่อความปลอดภัยเมื่อเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินบนเรือประมง
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
CB-0221-A : วิทยาลัยเทคโนโลยีทางทะเลแห่งเอเชีย

ยินดีต้อนรับ