คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพการเดินเรือ สาขาเครื่องกลเรือ อาชีพช่างกลเรือ ระดับ 3


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพการเดินเรือ สาขาเครื่องกลเรือ อาชีพช่างกลเรือ ระดับ 3
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

    บุคคลที่มีคุณลักษณะของผลการเรียนรู้ที่พึงประสงค์ในอาชีพช่างกลเรือระดับ 3 ซึ่งจะสามารถซึ่งสามารถปฏิบัติงานในการเป็นนายช่างกลเรือบนเรือประมงที่มีขนาดแรงม้าของเครื่องยนต์มากกว่า 750 แรงม้าโดยสามารถปฏิบัติการควบคุมการเดินเครื่องกำเนิดไฟฟ้า จัดเตรียมอะไหล่ในการซ่อมบำรุงเครื่องสูบ ซ่อมบำรุงเครื่องสูบ แก้ปัญหาการขัดข้องและข้อบกพร่องของเครื่องสูบ  ซ่อมบำรุงเครื่องกว้าน ทำความสะอาดส่วนต่างๆภายในห้องเครื่อง เลือกใช้ ดูแลรักษา จัดเก็บอุปกรณ์ทำความสะอาดภายในห้องเครื่อง ทำความสะอาดบริเวณเครื่องจักรกลภายในห้องเครือง เข้าเวรยามในห้องเครื่อง ซ่อมแซม ปรับเปลี่ยน ดูแลการรั่วไหลของระบบท่อทางภายในห้องเครื่อง ใช้อุปกรณ์และเครื่องมือช่างในการซ่อมบำรุงได้อย่างถูกวิธีและปลอดภัยปฏิบัติตามหลักชีวอนามัยและความปลอดภัยของบุคลากร ปฏิบัติการตามแผนฉุกเฉินบนเรือประมงทั้งนี้บุคคลจะต้องมีคุณลักษณะในเรื่องของทักษะการสื่อสาร การทำงานเป็นทีม ความสามารถในการแก้ไขปัญหา และทักษะในการเรียนรู้ประกอบด้วย

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

    1) คุณสมบัติผู้เข้ารับการประเมินสู่คุณวุฒิวิชาชีพ

        ผู้ที่เข้าสู่การทดสอบคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพนายช่างกลเรือ ระดับ 3 ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

            1.1) ผู้ที่มีประกาศนียบัตรคนใช้เครื่องยนต์ชั้นหนึ่งที่ออกให้โดยกรมเจ้าท่า 

            1.2) ผู้ที่มีหนังสือคนประจำเรือ ที่ออกให้โดยกรมเจ้าท่า

            1.3) ผู้ที่ผ่านหลักสูตรฝึกอบรมพื้นฐานของผู้ปฏิบัติการบนเรือตามระเบียบกรมเจ้าท่า หรือ

            1.4) ผู้ที่ผ่านเกณฑ์การประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพนายช่างกลเรือ ระดับ 2 และมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานบนเรือประมงทะเลในตำแหน่งนายช่างกลเรือบนเรือประมงที่มีขนาดแรงม้าของเครื่องยนต์ระหว่าง 500 – 750 แรงม้าอีกอย่างน้อย 1 ปี นับจากวันที่ได้รับคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพนายช่างกลเรือ ระดับ 2

    2) เกณฑ์การประเมิน

        ผ่านการประเมินและได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพช่างกลเรือ ระดับ 3 ตามหน่วยสมรรถนอาชีพทุกหน่วย

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

    ผู้ที่ทำงานในอุตสาหกรรมเครื่องกลเรือประมง ซึ่งมีหน้าที่เกี่ยวข้องกับเครื่องกลเรือ การควบคุมเครื่องยนต์ต่างๆ การดูแลความเรียบร้อยเรือประมง และและบุคลากรที่เกี่ยวข้องบนเรือ

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
MRT-MEE-3-090ZB ปฏิบัติการควบคุมการเดินเครื่องกำเนิดไฟฟ้าบนเรือประมง
MRT-MEE-3-091ZB แก้ปัญหาการขัดข้องของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าบนเรือประมง
MRT-MEE-3-092ZB จัดเตรียมอะไหล่ในการซ่อมบำรุงเครื่องสูบบนเรือประมง
MRT-MEE-3-093ZB ซ่อมบำรุงเครื่องสูบบนเรือประมง
MRT-MEE-3-094ZB แก้ปัญหาการขัดข้องและข้อบกพร่องของเครื่องสูบบนเรือประมง
MRT-MEE-3-095ZB ซ่อมบำรุงเครื่องกว้านบนเรือประมง
MRT-MEE-3-096ZB ทำความสะอาดส่วนต่างๆภายในห้องเครื่องเรือประมง
MRT-MEE-3-097ZB เลือกใช้ ดูแลรักษา จัดเก็บอุปกรณ์ทำความสะอาดภายในห้องเครื่อง
MRT-MEE-3-098ZB ทำความสะอาดบริเวณเครื่องจักรกลภายในห้องเครือง
MRT-MEE-3-099ZB เข้าเวรยามในห้องเครื่องเรือประมง
MRT-MEE-3-100ZB ซ่อมแซม ปรับเปลี่ยน ดูแลการรั่วไหลของระบบท่อทางภายในห้องเครื่องเรือประมง
MRT-MEE-3-101ZB ใช้อุปกรณ์และเครื่องมือช่างในการซ่อมบำรุงได้อย่างถูกวิธีและปลอดภัย
MRT-MEE-3-102ZB ปฏิบัติตามหลักชีวอนามัยและความปลอดภัยของบุคลากรเรือประมง
MRT-MEE-3-103ZB ปฏิบัติการเพื่อความปลอดภัยเมื่อเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินบนเรือประมง
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

ยินดีต้อนรับ