หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

ซ่อมบำรุงเครื่องกว้านบนเรือประมง

สาขาวิชาชีพการเดินเรือ


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ MRT-MEE-3-095ZB

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ซ่อมบำรุงเครื่องกว้านบนเรือประมง

3. ทบทวนครั้งที่ N/A / N/A

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

ช่างกลเรือ6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้ จะสามารถซ่อมบำรุงเครื่องกว้านแบบไฮดรอลิคบนเรือประมง ซ่อมบำรุงเครื่องกว้านแบบมอเตอร์ไฟฟ้าบนเรือประมง ซ่อมบำรุงเครื่องกว้านแบบใช้เครื่องทุ่นแรง ประเภทรอกได้


7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)

อุตสาหกรรมช่างกลเรือ/อู่เรือ


9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

    - รหัส ISCO 3151 ช่างเทคนิคหรือช่างเครื่องประจำเรือ


10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

N/A


11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
ME31701 ซ่อมบำรุงเครื่องกว้านแบบไฮดรอลิคบนเรือประมง 1.1 บอกรายการที่ต้องตรวจสอบเครื่องกว้านแบบไฮดรอลิคบนเรือประมง ME31701.01
ME31701 ซ่อมบำรุงเครื่องกว้านแบบไฮดรอลิคบนเรือประมง 1.2 บอกรายการเครื่องมือ อะไหล่และอุปกรณ์ที่ใช้ในการซ่อมบำรุงเครื่องกว้านแบบไฮดรอลิคบนเรือประมง ME31701.02
ME31701 ซ่อมบำรุงเครื่องกว้านแบบไฮดรอลิคบนเรือประมง 1.3 ปฎิบัติการซ่อมแซมตามอาการเสียของเครื่องกว้านแบบไฮดรอลิคบนเรือประมง ME31701.03
ME31701 ซ่อมบำรุงเครื่องกว้านแบบไฮดรอลิคบนเรือประมง 1.4 บอกวิธีทำความสะอาดและเก็บรายการเครื่องมืออะไหล่ และอุปกรณ์ที่ใช้ในการซ่อมบำรุงเครื่องกว้านแบบไฮดรอลิคบนเรือประมง ME31701.04
ME31701 ซ่อมบำรุงเครื่องกว้านแบบไฮดรอลิคบนเรือประมง 1.5 ปฏิบัติการทดสอบการทำงานเครื่องกว้านแบบไฮดรอลิคบนเรือประมงภายหลังการซ่อมบำรุง ME31701.05
ME31702 ซ่อมบำรุงเครื่องกว้านแบบมอเตอร์ไฟฟ้าบนเรือประมง 2.1 บอกรายการที่ต้องตรวจสอบเครื่องกว้านมอเตอร์ไฟฟ้าบนเรือประมง ME31702.01
ME31702 ซ่อมบำรุงเครื่องกว้านแบบมอเตอร์ไฟฟ้าบนเรือประมง 2.2 บอกรายการเครื่องมือ อะไหล่ และอุปกรณ์ที่ใช้ในการซ่อมบำรุงเครื่องกว้านแบบมอเตอร์ไฟฟ้าบนเรือประมง ME31702.02
ME31702 ซ่อมบำรุงเครื่องกว้านแบบมอเตอร์ไฟฟ้าบนเรือประมง 2.3 บอกสาเหตุ อาการเสียของเครื่องกว้านแบบมอเตอร์ไฟฟ้าบนเรือประมง ME31702.03
ME31702 ซ่อมบำรุงเครื่องกว้านแบบมอเตอร์ไฟฟ้าบนเรือประมง 2.4 ปฎิบัติการซ่อมแซมตามอาการเสียของเครื่องกว้านแบบมอเตอร์ไฟฟ้าบนเรือประมง ME31702.04
ME31702 ซ่อมบำรุงเครื่องกว้านแบบมอเตอร์ไฟฟ้าบนเรือประมง 2.5 บอกวิธีทำความสะอาดและเก็บรายการเครื่องมืออะไหล่ และอุปกรณ์ที่ใช้ในการซ่อมบำรุงเครื่องกว้านแบบมอเตอร์ไฟฟ้าบนเรือประมง ME31702.05
ME31702 ซ่อมบำรุงเครื่องกว้านแบบมอเตอร์ไฟฟ้าบนเรือประมง 2.6 ปฏิบัติการทดสอบการทำงานเครื่องกว้านแบบมอเตอร์ไฟฟ้าบนเรือประมงภายหลังการซ่อมบำรุง ME31702.06
ME31703 ซ่อมบำรุงเครื่องกว้านแบบใช้เครื่องทุ่นแรง ประเภทรอกได้ 3.1 บอกรายการที่ต้องตรวจสอบเครื่องกว้านแบบใช้เครื่องทุ่นแรงประเภทรอกบนเรือประมง ME31703.01
ME31703 ซ่อมบำรุงเครื่องกว้านแบบใช้เครื่องทุ่นแรง ประเภทรอกได้ 3.2 บอกรายการเครื่องมือ อะไหล่ และอุปกรณ์ที่ใช้ในการซ่อมบำรุงเครื่องกว้านแบบใช้เครื่องทุ่นแรงประเภทรอกบนเรือประมง ME31703.02
ME31703 ซ่อมบำรุงเครื่องกว้านแบบใช้เครื่องทุ่นแรง ประเภทรอกได้ 3.3 บอกสาเหตุอาการเสียของเครื่องกว้านแบบใช้เครื่องทุ่นแรง ประเภทรอกบนเรือประมง ME31703.03
ME31703 ซ่อมบำรุงเครื่องกว้านแบบใช้เครื่องทุ่นแรง ประเภทรอกได้ 3.4 ปฎิบัติการซ่อมแซมตามอาการเสียของเครื่องกว้านแบบใช้เครื่องทุ่นแรงประเภทรอกบนเรือประมง ME31703.04
ME31703 ซ่อมบำรุงเครื่องกว้านแบบใช้เครื่องทุ่นแรง ประเภทรอกได้ 3.5 บอกวิธีทำความสะอาดและเก็บรายการเครื่องมืออะไหล่ และอุปกรณ์ที่ใช้ในการซ่อมบำรุงเครื่องกว้านแบบใช้เครื่องทุ่นแรงประเภทรอกบนเรือประมง ME31703.05
ME31703 ซ่อมบำรุงเครื่องกว้านแบบใช้เครื่องทุ่นแรง ประเภทรอกได้ 3.6 ปฏิบัติการทดสอบการทำงานเครื่องกว้านแบบใช้เครื่องทุ่นแรงประเภทรอกบนเรือประมงภายหลังการซ่อมบำรุง ME31703.06

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

N/A


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

    - มีทักษะการใช้เครื่องกว้าน  เครื่องมือประเภทรอก

    - มีทักษะในการใช้เครื่องมือช่าง

(ข) ความต้องการด้านความรู้

    - หลักการซ่อมบำรุงเครื่องจักรกล

    - การทำงานด้วยความปลอดภัย


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)

    - หนังสือคนประจำเรือ (SEAMAN Book)

    - หนังสือคนประจำเรือ (SEA Book) สำหรับแรงงานต่างด้าว

    - แบบบันทึกรายการผลจากการสังเกต

(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)

    - ประกาศนียบัตรแสดงความรู้ความสามารถของผู้ทําการในเรือ ฝ่ายเดินเรือ จากกรมเจ้าท่า

    - เอกสารรับรองผลการเรียนหรือผลการอบรมที่เกี่ยวข้อง

(ค) คำแนะนำในการประเมิน

    - ผู้ประเมินตรวจประเมิน โดยพิจารณาจากหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานการปฏิบัติงาน และหลักฐานด้านความรู้

(ง) วิธีการประเมิน

    - สอบสัมภาษณ์

    - ข้อสอบปฏิบัติ


15. ขอบเขต (Range Statement)

การซ่อมบำรุงเครื่องกว้านบนเรือ ครอบคลุมอุปกรณ์กว้านทั้งหมดที่ติดตั้ง และใช้การบนเรือ ประกอบด้วย กว้านยกของ กว้านในการเก็บอวน ใช้อวน กว้านในการเก็บบันไดขึ้น-ลงจากเรือ กว้านเชือกใช้ในการเทียบเรือ และกว้านสมอ

(ก) คำแนะนำ 

    - ควรระบุแรง/กำลังสูงสุดที่เครื่องกว้านรับได้ในการทำงาร

    - ระบุแรงดึงสูงสุดบนเครื่องกว้านเพื่อความปลออดภัยในการทำงาน

    - ใช้ความรู้และทักษะตามข้อ 13 (ก) และ (ข)

(ข) คำบอกรายละเอียด

    - N/A


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

    - N/A


17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

    - N/A


18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

    - สอบสัมภาษณ์

    - ข้อสอบปฏิบัติยินดีต้อนรับ