หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

แก้ปัญหาการขัดข้องของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าบนเรือประมง

สาขาวิชาชีพการเดินเรือ


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ MRT-ALZU-017A

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ แก้ปัญหาการขัดข้องของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าบนเรือประมง

3. ทบทวนครั้งที่ N/A / N/A

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

ช่างกลเรือ  และรองต้นกลเรือ6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้ จะสามารถระบุสาเหตุการขัดข้องของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า แก้ไขปัญหาเครื่องกำเนิดไฟฟ้าไม่สามารถจ่ายกระแสไฟฟ้าได้ ควบคุมสถานการณ์ของเหตุขัดข้องได้

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
อุตสาหกรรมช่างกลเรือ/อู่เรือ

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
รหัส ISCO 3151 ช่างเทคนิคหรือช่างเครื่องประจำเรือ

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
ME20601 ระบุสาเหตุการขัดข้องของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า 1.1 บอกการขัดข้องของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าจากระบบควบคุมผิดปกติ ME20601.01 61856
ME20601 ระบุสาเหตุการขัดข้องของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า 1.2 บอกการขัดข้องของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าการใช้กระแสไฟฟ้าเกินขนาด ME20601.02 61857
ME20601 ระบุสาเหตุการขัดข้องของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า 1.3 บอกการขัดข้องจากเครื่องยนต์ขับเคลื่อนไม่ทำงาน ME20601.03 61858
ME20602 แก้ไขปัญหาเครื่องกำเนิดไฟฟ้าไม่สามารถจ่ายกระแสไฟฟ้าได้ 2.1 วิเคราะห์หาสาเหตุของข้อบกพร่องของเครื่องยนต์ได้อย่างแม่นยำ ME20602.01 61859
ME20602 แก้ไขปัญหาเครื่องกำเนิดไฟฟ้าไม่สามารถจ่ายกระแสไฟฟ้าได้ 2.2 ดำเนินการแก้ไขได้ตามเวลาที่กำหนด ME20602.02 61860
ME20603 ควบคุมสถานการณ์ของเหตุขัดข้องได้ 3.1 บอกลำดับความสำคัญของเหตุขัดข้อง ME20603.01 61861
ME20603 ควบคุมสถานการณ์ของเหตุขัดข้องได้ 3.2 ควบคุมการใช้กระแสไฟฟ้าอย่างเหมาะสม ME20603.02 61862
ME20603 ควบคุมสถานการณ์ของเหตุขัดข้องได้ 3.3 ใช้มาตราการป้องกันไม่ให้เกิดหรือลดโอกาสการเกิดข้อผิดพลาดเดิมขึ้นอีกในอนาคต ME20603.03 61863
ME20603 ควบคุมสถานการณ์ของเหตุขัดข้องได้ 3.4 สรุปรายงานของเหตุขัดข้องได้ ME20603.04 61864

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

N/A


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

    - ทักษะในการใช้งานอุปกรณ์ไฟฟ้า

    - ทักษะการวิเคราะห์ ตรวจสอบ ทดสอบ ระบบการทำงานและชิ้นส่วนเครื่องยนต์ที่ขัดข้อง

    - ทักษะการใช้เครื่องมือช่าง

    - ทักษะการตัดสินใจและแก้ไขปัญหา

    - ทักษะการควบคุมสถานการณ์

(ข) ความต้องการด้านความรู้

    - ความรู้เกี่ยวกับระบบและอุปกรณ์ไฟฟ้า

    - ความรู้เกี่ยวกับการทำงานอย่างปลอดภัย

    - ทฤษฎีระบบไฟฟ้าเบื้องต้น

    - การใช้เครื่องมือวัดทางไฟฟ้า


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)

    - หนังสือคนประจำเรือ (SEAMAN Book)

    - หนังสือคนประจำเรือ (SEA Book) สำหรับแรงงานต่างด้าว

    - แบบบันทึกรายการผลจากการสังเกต

(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)

    - ประกาศนียบัตรแสดงความรู้ความสามารถของผู้ทําการในเรือ ฝ่ายช่างกลเรือ จากกรมเจ้าท่า

    - เอกสารรับรองผลการเรียนหรือผลการอบรมที่เกี่ยวข้อง 

(ค) คำแนะนำในการประเมิน

    - ผู้ประเมินตรวจประเมิน โดยพิจารณาจากหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานการปฏิบัติงาน และหลักฐานด้านความรู้

(ง) วิธีการประเมิน

    - สอบสัมภาษณ์


15. ขอบเขต (Range Statement)

การแก้ปัญหาการขัดข้องในเครื่องกำนิดไฟฟ้า แยกเป็นความขัดข้องในส่วนของเครื่องยนต์ขับเคลื่อน ซึ่งประกอบด้วยระบบน้ำมันเชื้อเพลิง ระบบน้ำมันหล่อลื่น ระบบหล่อเย็น และส่วนที่เป็นเครื่องกำเนิดไฟฟ้า การแก้ไขข้อขัดข้อง ปฎิบัติงานตามขั้นตอนการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องตามคู่มือ และใช้เครื่องมือหรือเครื่องวัดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องได้อย่างถูกต้องเหมาะสม

(ก) คำแนะนำ 

    - ศึกษาการวิเคราะห์ปัญหา (Trouble shooting) จากคู่มือการปฏิบัติการและการควบคุมเครื่องไฟฟ้า

    - ระบบการควบคุมและป้องกันความเสียหายของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า

    - ใช้ความรู้และทักษะตามข้อ 13 (ก) และ (ข)

(ข) คำอธิบายรายละเอียด

    - ระบบควมคุม ควบคุมค่าทางไฟฟ้าต่างๆให้เป็นตามมาตรฐาน ประกอบด้วย แรงเคลื่อน กระแส และ ความถี่

    - ข้อขัดข้องทางไฟฟ้า ประกอบด้วย ไม่มีกระแสไฟฟ้า ไฟตก ไม่สามารถเดินระบบไฟได้  ไฟรั่ว ไฟช็อต  

    - คู่มือการปฏิบัติการและการควบคุมเครื่องไฟฟ้า หมายถึงคู่มือการเครื่องกำเนิดไฟฟ้า


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

    - สอบสัมภาษณ์ยินดีต้อนรับ