หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

ปฏิบัติการควบคุมการเดินเครื่องกำเนิดไฟฟ้าบนเรือประมง

สาขาวิชาชีพการเดินเรือ


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ MRT-MEE-3-090ZB

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ปฏิบัติการควบคุมการเดินเครื่องกำเนิดไฟฟ้าบนเรือประมง

3. ทบทวนครั้งที่ N/A / N/A

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

ช่างกลเรือ6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้ จะสามารถควบคุมการเดินเครื่องกำเนิดไฟฟ้าให้สอดคล้องกับภาระ (Load) บนเรือ  การใช้เครื่องกำเนิดไฟฟ้าในสถานการณ์ต่างๆ


7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)

อุตสาหกรรมช่างกลเรือ/อู่เรือ


9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

รหัส ISCO 3151 ช่างเทคนิคหรือช่างเครื่องประจำเรือ


10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

N/A


11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
ME20401 ควบคุมการเดินเครื่องกำเนิดไฟฟ้าให้สอดคล้องกับภาระ (Load) บนเรือ 1.1 ควบคุมการทำงานของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ให้อยู่ในสภาวะการทำงานที่ปกติ ME20401.01
ME20401 ควบคุมการเดินเครื่องกำเนิดไฟฟ้าให้สอดคล้องกับภาระ (Load) บนเรือ 1.2 ตรวจสอบค่าพลังงานไฟฟ้า ที่เครื่องกำเนิดไฟฟ้าสามารถผลิตได้ ME20401.02
ME20401 ควบคุมการเดินเครื่องกำเนิดไฟฟ้าให้สอดคล้องกับภาระ (Load) บนเรือ 1.3 ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้า ไม่ให้เกินค่ามาตรฐานของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ME20401.03
ME20401 ควบคุมการเดินเครื่องกำเนิดไฟฟ้าให้สอดคล้องกับภาระ (Load) บนเรือ 1.4 ตรวจสอบค่าความถี่ของกระแสไฟฟ้า ME20401.04
ME20402 ใช้เครื่องกำเนิดไฟฟ้าในสถานการณ์ต่างๆ 2.1 ควบคุมการทำงานของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าในสภาวะการทำงานที่ปกติ ME20402.01
ME20402 ใช้เครื่องกำเนิดไฟฟ้าในสถานการณ์ต่างๆ 2.2 ใช้เครื่องกำเนิดไฟฟ้าในการใช้แสงไฟล่อสัตว์น้ำ ME20402.02
ME20402 ใช้เครื่องกำเนิดไฟฟ้าในสถานการณ์ต่างๆ 2.3 ใช้เครื่องกำเนิดไฟฟ้าในขณะเข้า-ออกจากท่าเรือ ME20402.03

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

N/A


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

    - มีทักษะในการควบคุมเครื่องยนต์ของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า

    - ทักษะการใช้เครื่องวัดทางไฟฟ้า

    - ทักษะในการประเมินการใช้กระแสไฟฟ้าบนเรือ 

(ข) ความต้องการด้านความรู้

    - ทฤษฎีไฟฟ้าเบื้องต้น

    - การใช้เครื่องมือวัดทางไฟฟ้า

    - วิธีการและขั้นตอนการดูแลระบบไฟฟ้าบนเรือ


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)

    - หนังสือคนประจำเรือ (SEAMAN Book)

    - หนังสือคนประจำเรือ (SEA Book) สำหรับแรงงานต่างด้าว

    - แบบบันทึกรายการผลจากการสังเกต

(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)

    - ประกาศนียบัตรแสดงความรู้ความสามารถของผู้ทําการในเรือ ฝ่ายช่างกลเรือ จากกรมเจ้าท่า

    - เอกสารรับรองผลการเรียนหรือผลการอบรมที่เกี่ยวข้อง 

(ค) คำแนะนำในการประเมิน

    - ผู้ประเมินตรวจประเมิน โดยพิจารณาจากหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานการปฏิบัติงาน และหลักฐานด้านความรู้

(ง) วิธีการประเมิน

    - สอบสัมภาษณ์


15. ขอบเขต (Range Statement)

การปฏิบัติการควบคุมการเดินเครื่องกำเนิดไฟฟ้าบนเรือประมง ต้องปฎิบัติงานตามขั้นตอนการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องตามคู่มือ คลอบคลุมกระแสไฟฟ้าตามขนาดของเครื่อง แรงเคลื่อนถูกต้อง และเป็นไปตามมาตรฐานของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า

(ก)  คำแนะนำ 

    - ทำการคำแนะนำคู่มือการปฏิบัติการและการควบคุมเครื่องใช้ไฟฟ้า

    - ขนาดและชนิดของเครื่องใช้ไฟฟ้า

    - หลักการแก้ปัญหาตามคู่มือปฏิบัติงาน

    - ใช้ความรู้และทักษะตามข้อ 13 (ก) และ (ข)

(ข) คำอธิบายรายละเอียด

    - เครื่องมือวัดแรงเคลื่อนไฟฟ้า เช่น Multimeter

    - การใช้ไฟล่อปลา จะใช้การเร่งและลดความเร็วเครื่องเปิด ปิดไฟในการล่อปลา


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

N/A


17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

N/A


18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

    - สอบสัมภาษณ์ยินดีต้อนรับ