หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

ซ่อมบำรุงเครื่องสูบบนเรือประมง

สาขาวิชาชีพการเดินเรือ


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ MRT-MEE-3-093ZB

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ซ่อมบำรุงเครื่องสูบบนเรือประมง

3. ทบทวนครั้งที่ N/A / N/A

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

ช่างกลเรือ6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้ จะสามารถเข้าใจการใช้เครื่องมือในการซ่อมบำรุงเครื่องสูบ ซ่อมบำรุงชิ้นส่วนภายในของสูบได้อย่างถูกต้อง ซ่อมบำรุงชิ้นส่วนเสื้อสูบได้


7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)

อุตสาหกรรมช่างกลเรือ/อู่เรือ


9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

    - รหัส ISCO 3151 ช่างเทคนิคหรือช่างเครื่องประจำเรือ


10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

N/A


11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
ME30401 เข้าใจการใช้เครื่องมือในการซ่อมบำรุงเครื่องสูบ 1.1 จัดเตรียมเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการซ่อมบำรุงเครื่องสูบได้อย่างถูกต้องครบถ้วน ME30401.01
ME30401 เข้าใจการใช้เครื่องมือในการซ่อมบำรุงเครื่องสูบ 1.2 ใช้เครื่องมือเพื่อซ่อมบำรุงเครื่องสูบถูกต้องตามชนิดของเครื่องสูบ ME30401.02
ME30401 เข้าใจการใช้เครื่องมือในการซ่อมบำรุงเครื่องสูบ 1.3 บำรุงรักษาและจัดเก็บหลังการใช้งาน ME30401.03
ME30402 ซ่อมบำรุงชิ้นส่วนภายในของสูบได้อย่างถูกต้อง 2.1 ซ่อมบำรุงผนังเสื้อสูบโดยใช้การวัสดุเทียบเคียงได้ ME30402.01
ME30402 ซ่อมบำรุงชิ้นส่วนภายในของสูบได้อย่างถูกต้อง 2.2 ซ่อมใบพัดเครื่องสูบด้วยวิธีการได้การเจียรแต่ง ME30402.02
ME30402 ซ่อมบำรุงชิ้นส่วนภายในของสูบได้อย่างถูกต้อง 2.3 ซ่อมเพลาใบพัดเครื่องสูบด้วยวิธีการปรับศูนย์ ME30402.03
ME30402 ซ่อมบำรุงชิ้นส่วนภายในของสูบได้อย่างถูกต้อง 2.4 ถอดเปลี่ยนลูกปืนเพลาใบพัดเครื่องสูบได้ตามคู่มือการถอดประกอบ ME30402.04
ME30403 ซ่อมบำรุงชิ้นส่วนเสื้อสูบได้ 3.1 ใช้สีป้องกันสนิมเสื้อสูบได้ ME30403.01
ME30403 ซ่อมบำรุงชิ้นส่วนเสื้อสูบได้ 3.2 ใช้ปะเก็นป้องกันการรั่วไหลปริเวณคอเพลาได้ถูกประเภทของปัมป์ ME30403.02
ME30403 ซ่อมบำรุงชิ้นส่วนเสื้อสูบได้ 3.3 ยึดตัวเสื้อสูบได้ได้ตามคู่มือการถอดประกอบ ME30403.03

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

N/A


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

    - ทักษะการตรวจสอบ ทดสอบ ระบบการทำงานและชิ้นส่วนเครื่องยนต์ที่ขัดข้อง

    - ทักษะการใช้เครื่องมือช่าง

(ข) ความต้องการด้านความรู้

    - ความรู้ในการซ่อมแซมเครื่องสูบ

    - หลักการเครื่องสูบน้ำ


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)

    - หนังสือคนประจำเรือ (SEAMAN Book)

    - หนังสือคนประจำเรือ (SEA Book) สำหรับแรงงานต่างด้าว

    - แบบบันทึกรายการผลจากการสังเกต

(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)

    - ประกาศนียบัตรแสดงความรู้ความสามารถของผู้ทําการในเรือ ฝ่ายเดินเรือ จากกรมเจ้าท่า

    - เอกสารรับรองผลการเรียนหรือผลการอบรมที่เกี่ยวข้อง

(ค) คำแนะนำในการประเมิน

    - ผู้ประเมินตรวจประเมิน โดยพิจารณาจากหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานการปฏิบัติงาน และหลักฐานด้านความรู้

(ง) วิธีการประเมิน

    - สอบสัมภาษณ์


15. ขอบเขต (Range Statement)

ซ่อมบำรุงเครื่องสูบ ซ่อมบำรุงชิ้นส่วนภายในของสูบ ซ่อมบำรุงชิ้นส่วนเสื้อสูบ โดยเป็นการซ่อมบำรุงเพื่อให้มีประสิทธิภาพในการทำงานได้ตามมาตรฐาน และเพื่อไม่ให้มีการรั่วไหลในขณะเดินเครื่องสูบ

(ก) คำแนะนำ 

    - ตรวจการสั่นของเครื่องสูบทุกครั้งหลังจากซ่อมบำรุง

    - หลีกเลี่ยงการรั่วไหลที่ก่อให้เกิดสนิม

    - การเดินเครื่องสูบทุกครั้งต้องตรวจสอบความดันทั้งทางดูดและทางส่ง

(ข) คำอธิบายรายละเอียด

    - การซ่อมด้วยวัสดุเทียบเคียง ประเภทโลหะพลาสติก อีพรอกซี

    - ปะเก็น เป็นวัสดุใช้ในการป้องกันการรั่วบริเวณเพลาใบพัดเครื่องสูบ


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

N/A


17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

N/A


18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

    - การสอบสัมภาษณ์ยินดีต้อนรับ