หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

ซ่อมบำรุงเครื่องสูบบนเรือประมง

สาขาวิชาชีพการเดินเรือ


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ MRT-JGJZ-027A

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ซ่อมบำรุงเครื่องสูบบนเรือประมง

3. ทบทวนครั้งที่ N/A / N/A

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

ช่างกลเรือ6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้ จะสามารถเข้าใจการใช้เครื่องมือในการซ่อมบำรุงเครื่องสูบ ซ่อมบำรุงชิ้นส่วนภายในของสูบได้อย่างถูกต้อง ซ่อมบำรุงชิ้นส่วนเสื้อสูบได้

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
อุตสาหกรรมช่างกลเรือ/อู่เรือ

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
    - รหัส ISCO 3151 ช่างเทคนิคหรือช่างเครื่องประจำเรือ

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
ME30401 เข้าใจการใช้เครื่องมือในการซ่อมบำรุงเครื่องสูบ 1.1 จัดเตรียมเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการซ่อมบำรุงเครื่องสูบได้อย่างถูกต้องครบถ้วน ME30401.01 61925
ME30401 เข้าใจการใช้เครื่องมือในการซ่อมบำรุงเครื่องสูบ 1.2 ใช้เครื่องมือเพื่อซ่อมบำรุงเครื่องสูบถูกต้องตามชนิดของเครื่องสูบ ME30401.02 61926
ME30401 เข้าใจการใช้เครื่องมือในการซ่อมบำรุงเครื่องสูบ 1.3 บำรุงรักษาและจัดเก็บหลังการใช้งาน ME30401.03 61927
ME30402 ซ่อมบำรุงชิ้นส่วนภายในของสูบได้อย่างถูกต้อง 2.1 ซ่อมบำรุงผนังเสื้อสูบโดยใช้การวัสดุเทียบเคียงได้ ME30402.01 61928
ME30402 ซ่อมบำรุงชิ้นส่วนภายในของสูบได้อย่างถูกต้อง 2.2 ซ่อมใบพัดเครื่องสูบด้วยวิธีการได้การเจียรแต่ง ME30402.02 61929
ME30402 ซ่อมบำรุงชิ้นส่วนภายในของสูบได้อย่างถูกต้อง 2.3 ซ่อมเพลาใบพัดเครื่องสูบด้วยวิธีการปรับศูนย์ ME30402.03 61930
ME30402 ซ่อมบำรุงชิ้นส่วนภายในของสูบได้อย่างถูกต้อง 2.4 ถอดเปลี่ยนลูกปืนเพลาใบพัดเครื่องสูบได้ตามคู่มือการถอดประกอบ ME30402.04 61931
ME30403 ซ่อมบำรุงชิ้นส่วนเสื้อสูบได้ 3.1 ใช้สีป้องกันสนิมเสื้อสูบได้ ME30403.01 144895
ME30403 ซ่อมบำรุงชิ้นส่วนเสื้อสูบได้ 3.2 ใช้ปะเก็นป้องกันการรั่วไหลปริเวณคอเพลาได้ถูกประเภทของปัมป์ ME30403.02 144896
ME30403 ซ่อมบำรุงชิ้นส่วนเสื้อสูบได้ 3.3 ยึดตัวเสื้อสูบได้ได้ตามคู่มือการถอดประกอบ ME30403.03 144897

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

N/A


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

    - ทักษะการตรวจสอบ ทดสอบ ระบบการทำงานและชิ้นส่วนเครื่องยนต์ที่ขัดข้อง

    - ทักษะการใช้เครื่องมือช่าง

(ข) ความต้องการด้านความรู้

    - ความรู้ในการซ่อมแซมเครื่องสูบ

    - หลักการเครื่องสูบน้ำ


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)

    - หนังสือคนประจำเรือ (SEAMAN Book)

    - หนังสือคนประจำเรือ (SEA Book) สำหรับแรงงานต่างด้าว

    - แบบบันทึกรายการผลจากการสังเกต

(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)

    - ประกาศนียบัตรแสดงความรู้ความสามารถของผู้ทําการในเรือ ฝ่ายเดินเรือ จากกรมเจ้าท่า

    - เอกสารรับรองผลการเรียนหรือผลการอบรมที่เกี่ยวข้อง

(ค) คำแนะนำในการประเมิน

    - ผู้ประเมินตรวจประเมิน โดยพิจารณาจากหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานการปฏิบัติงาน และหลักฐานด้านความรู้

(ง) วิธีการประเมิน

    - สอบสัมภาษณ์


15. ขอบเขต (Range Statement)

ซ่อมบำรุงเครื่องสูบ ซ่อมบำรุงชิ้นส่วนภายในของสูบ ซ่อมบำรุงชิ้นส่วนเสื้อสูบ โดยเป็นการซ่อมบำรุงเพื่อให้มีประสิทธิภาพในการทำงานได้ตามมาตรฐาน และเพื่อไม่ให้มีการรั่วไหลในขณะเดินเครื่องสูบ

(ก) คำแนะนำ 

    - ตรวจการสั่นของเครื่องสูบทุกครั้งหลังจากซ่อมบำรุง

    - หลีกเลี่ยงการรั่วไหลที่ก่อให้เกิดสนิม

    - การเดินเครื่องสูบทุกครั้งต้องตรวจสอบความดันทั้งทางดูดและทางส่ง

(ข) คำอธิบายรายละเอียด

    - การซ่อมด้วยวัสดุเทียบเคียง ประเภทโลหะพลาสติก อีพรอกซี

    - ปะเก็น เป็นวัสดุใช้ในการป้องกันการรั่วบริเวณเพลาใบพัดเครื่องสูบ


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

    - การสอบสัมภาษณ์ยินดีต้อนรับ