หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

แก้ปัญหาการขัดข้องและข้อบกพร่องของเครื่องสูบบนเรือประมง

สาขาวิชาชีพการเดินเรือ


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ MRT-TZDZ-029A

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ แก้ปัญหาการขัดข้องและข้อบกพร่องของเครื่องสูบบนเรือประมง

3. ทบทวนครั้งที่ N/A / N/A

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

ช่างกลเรือ6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้ จะสามารถระบุสาเหตุการขัดข้องของเครื่องสูบบนเรือประมง และแก้ไขปัญหาเครื่องสูบที่ไม่สามารถทำงานได้

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
อุตสาหกรรมช่างกลเรือ/อู่เรือ

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
    - รหัส ISCO3151 ช่างเทคนิคหรือช่างเครื่องประจำเรือ

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
ME30601 ระบุสาเหตุการขัดข้องของเครื่องสูบบนเรือประมง 1.1 บอกสาเหตุการขัดข้องของเครื่องสูบจากท่อทางดูด – ส่ง ME30601.01 61944
ME30601 ระบุสาเหตุการขัดข้องของเครื่องสูบบนเรือประมง 1.2 บอกสาเหตุการขัดข้องของเครื่องสูบจากมอเตอร์ขับ ME30601.02 61945
ME30601 ระบุสาเหตุการขัดข้องของเครื่องสูบบนเรือประมง 1.3 บอกสาเหตุการขัดข้องของเครื่องสูบจากการสึกหรอภายในจากอายุการใช้งาน ME30601.03 61946
ME30602 แก้ไขปัญหาเครื่องสูบที่ไม่สามารถทำงานได้ 2.1 แก้ไขปัญหาเครื่องสูบโดยการดัดแปลง ME30602.01 61947
ME30602 แก้ไขปัญหาเครื่องสูบที่ไม่สามารถทำงานได้ 2.2 แก้ไขปัญหาเครื่องสูบโดยการเปลี่ยนเครื่องสูบใหม่ ME30602.02 61948
ME30603 ควบคุมสถานการณ์ของเหตุขัดข้องได้

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

N/A


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

    - ทักษะในการใช้งานอุปกรณ์อุปกรณ์เครื่องสูบ

    - ทักษะการตรวจสอบความผิดปกติของอุปกรณ์เครื่องสูบ

    - ทักษะในการแก้ปัญหา

(ข) ความต้องการด้านความรู้

    - ความรู้เกี่ยวกับระบบและอุปกรณ์เครื่องสูบ

    - ความรู้เกี่ยวกับการทำงานอย่างปลอดภัย


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)

    - หนังสือคนประจำเรือ (SEAMAN Book)

    - หนังสือคนประจำเรือ (SEA Book) สำหรับแรงงานต่างด้าว

    - แบบบันทึกรายการผลจากการสังเกต

(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)

    - ประกาศนียบัตรแสดงความรู้ความสามารถของผู้ทําการในเรือ ฝ่ายเดินเรือ จากกรมเจ้าท่า

    - เอกสารรับรองผลการเรียนหรือผลการอบรมที่เกี่ยวข้อง

(ค) คำแนะนำในการประเมิน

    - ผู้ประเมินตรวจประเมิน โดยพิจารณาจากหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานการปฏิบัติงาน และหลักฐานด้านความรู้

(ง) วิธีการประเมิน

    - สอบสัมภาษณ์


15. ขอบเขต (Range Statement)

การแก้ปัญหาการขัดข้องในเครื่องสูบ ต้องให้เครื่องสูบต่างๆ ของทุกระบบบนเรือประมงทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ซึ่งประกอบด้วยระบบน้ำมันเชื้อเพลิง ระบบน้ำมันหล่อลื่น ระบบหล่อเย็น ทั้งนี้การแก้ไขข้อขัดข้องในการปฎิบัติงานให้เป็นไปตามขั้นตอนการปฏิบัติงานของคู่มือ

(ก) คำแนะนำ 

    - ศึกษาการวิเคราะห์ปัญหา (Trouble shooting) จากคู่มือการปฏิบัติงาน

    - ใช้ความรู้และทักษะตามข้อ 13 (ก) และ (ข)

(ข) คำอธิบายรายละเอียด

    - N/A


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

    - การสอบสัมภาษณ์ยินดีต้อนรับ