คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพการเดินเรือ สาขาเครื่องกลเรือ อาชีพช่างกลเรือ ระดับ 1


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพการเดินเรือ สาขาเครื่องกลเรือ อาชีพช่างกลเรือ ระดับ 1
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

    บุคคลที่มีคุณลักษณะของผลการเรียนรู้ที่พึงประสงค์ในอาชีพช่างกลเรือระดับ 1 ซึ่งจะสามารถซึ่งสามารถปฏิบัติงานในการเป็นนายช่างกลเรือประมงที่มีขนาดแรงม้าของเครื่องยนต์ระหว่าง 200 – 500 แรงม้าจะสามารถปฏิบัติงานถอดประกอบชิ้นส่วนเครื่องจักรใหญ่ ปฏิบัติการควบคุมการทำงานระบบเครื่องสูบ ทำความสะอาดส่วนต่างๆภายในห้องเครื่อง เลือกใช้ ดูแลรักษา จัดเก็บอุปกรณ์ทำความสะอาดภายในห้องเครื่อง ทำความสะอาดบริเวณเครื่องจักรกลภายในห้องเครือง เข้าเวรยามในห้องเครื่อง ซ่อมแซม ปรับเปลี่ยน ดูแลการรั่วไหลของระบบท่อทางภายในห้องเครื่อง ใช้อุปกรณ์และเครื่องมือช่างในการซ่อมบำรุงได้อย่างถูกวิธีและปลอดภัย ปฏิบัติตามหลักชีวอนามัยและความปลอดภัยของบุคลากร ปฏิบัติการเพื่อความปลอดภัยเมื่อเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินบนเรือประมง ทั้งนี้บุคคลจะต้องมีคุณลักษณะในเรื่องของทักษะการสื่อสาร การทำงานเป็นทีม ความสามารถในการแก้ไขปัญหา และทักษะในการเรียนรู้ประกอบด้วย

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

    1) คุณสมบัติผู้เข้ารับการประเมินสู่คุณวุฒิวิชาชีพ

       ผู้ที่เข้าสู่การทดสอบคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพช่างกลเรือ ระดับ 1 ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

         1.1) ผู้ที่มีประสบการณ์ในการทำการบนเรือประมงในด้านการเป็นช่างเครื่องบนเรือมามากกว่า 1ปี

         1.2) หรือผ่านการฝึกอบรมวิชาช่างฝีมือแรงงานหรือช่างยนต์จากสถาบันฝึกอบรมที่ได้รับการรับรองจากสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน

         1.3) ผู้ที่มีหนังสือคนประจำเรือ ที่ออกให้โดยกรมเจ้าท่า

         1.4) ผู้ที่ผ่านหลักสูตรฝึกอบรมพื้นฐานของผู้ปฏิบัติการบนเรือตามระเบียบกรมเจ้าท่า

    2) เกณฑ์การประเมิน

        ผ่านการประเมินและได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพช่างกลเรือ ระดับ 1 ตามหน่วยสมรรถนะอาชีพทุกหน่วย

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

    ผู้ที่ทำงานในอุตสาหกรรมเครื่องกลเรือประมง ซึ่งมีหน้าที่เกี่ยวข้องกับเครื่องกลเรือ การควบคุมเครื่องยนต์ต่างๆ การดูแลความเรียบร้อยเรือประมง และและบุคลากรที่เกี่ยวข้องบนเรือ

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
MRT-MEE-1-067ZB ถอดประกอบชิ้นส่วนเครื่องจักรใหญ่
MRT-MEE-1-068ZB ปฏิบัติการควบคุมการทำงานระบบเครื่องสูบบนเรือประมง
MRT-MEE-1-069ZB ทำความสะอาดส่วนต่างๆภายในห้องเครื่องเรือประมง
MRT-MEE-1-070ZB เลือกใช้ ดูแลรักษา จัดเก็บอุปกรณ์ทำความสะอาดภายในห้องเครื่อง
MRT-MEE-1-071ZB ทำความสะอาดบริเวณเครื่องจักรกลภายในห้องเครือง
MRT-MEE-1-072ZB เข้าเวรยามในห้องเครื่องเรือประมง
MRT-MEE-1-073ZB ซ่อมแซม ปรับเปลี่ยน ดูแลการรั่วไหลของระบบท่อทางภายในห้องเครื่องเรือประมง
MRT-MEE-1-074ZB ใช้อุปกรณ์และเครื่องมือช่างในการซ่อมบำรุงได้อย่างถูกวิธีและปลอดภัย
MRT-MEE-1-075ZB ปฏิบัติตามหลักชีวอนามัยและความปลอดภัยของบุคลากรเรือประมง
MRT-MEE-1-076ZB ปฏิบัติการเพื่อความปลอดภัยเมื่อเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินบนเรือประมง
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

ยินดีต้อนรับ