หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

ถอดประกอบชิ้นส่วนเครื่องจักรใหญ่

สาขาวิชาชีพการเดินเรือ


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ MRT-JUWL-011A

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ถอดประกอบชิ้นส่วนเครื่องจักรใหญ่

3. ทบทวนครั้งที่ N/A / N/A

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

ช่างกลเรือ6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้ จะสามารถจัดเตรียมเครื่องมือในการถอดประกอบเครื่องจักรใหญ่ และถอดประกอบชิ้นส่วนเครื่องจักรใหญ๋ได้ถูกต้อง

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
อุตสาหกรรมช่างกลเรือ/อู่เรือ

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
รหัส ISCO 3151 ช่างเทคนิคหรือช่างเครื่องประจำเรือ

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
ME11101 จัดเตรียมเครื่องมือในการถอดประกอบเครื่องจักรใหญ่ 1.1 บอกเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการถอดและประกอบเครื่อง ME11101.01 61798
ME11101 จัดเตรียมเครื่องมือในการถอดประกอบเครื่องจักรใหญ่ 1.2 เลือกใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ในการใช้ถอดประกอบ ME11101.02 61799
ME11101 จัดเตรียมเครื่องมือในการถอดประกอบเครื่องจักรใหญ่ 1.3 ปฏิบัติตามข้อกำหนดของคู่มือการใช้เครื่องด้านความปลอดภัยในการถอด/ประกอบเครื่องได้ ME11101.03 61800
ME11102 ถอดประกอบชิ้นส่วนเครื่องจักรใหญ๋ได้ถูกต้อง 2.1 ถอดชิ้นส่วนของเครื่องจักรใหญ่ตามขั้นตอนที่ระบุในคู่มือ ME11102.01 61801
ME11102 ถอดประกอบชิ้นส่วนเครื่องจักรใหญ๋ได้ถูกต้อง 2.2 ตรวจสอบสภาพชิ้นส่วนของเครื่องจักรใหญ่ ME11102.02 61802
ME11102 ถอดประกอบชิ้นส่วนเครื่องจักรใหญ๋ได้ถูกต้อง 2.3 ปรับเปลี่ยนชิ้นส่วนอุปกรณ์ที่ชำรุด ME11102.03 61803
ME11102 ถอดประกอบชิ้นส่วนเครื่องจักรใหญ๋ได้ถูกต้อง 2.4 บันทึกรายงานการซ่อมบำรุง ME11102.04 61804

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

N/A


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

    - ทักษะการเตรียมและใช้เครื่องมือในการถอด/ประกอบ วัด ตรวจสอบชิ้นส่วนเครื่องยนต์

    - วิเคราะห์ ตรวจสอบ ทดสอบ ระบบการทำงานและชิ้นส่วนเครื่องยนต์ที่ขัดข้อง

    - ทักษะการใช้เครื่องมือช่าง

(ข) ความต้องการด้านความรู้

    - หลักการทำงานของเครื่องยนต์ดีเซลเรือ

    - หลักการ วิธีการใช้ และบำรุงรักษาเครื่องมืออุปกรณ์วิเคราะห์ ถอด/ประกอบ วัด ตรวจสอบชิ้นส่วนเครื่องยนต์

    - ลำดับขั้นตอนการถอด/ประกอบ วัด ตรวจสอบชิ้นส่วนเครื่องยนต์


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)

    - หนังสือคนประจำเรือ (SEAMAN Book)

    - หนังสือคนประจำเรือ (SEA Book) สำหรับแรงงานต่างด้าว

    - แบบบันทึกรายการผลจากการสังเกต

(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)

    - ประกาศนียบัตรแสดงความรู้ความสามารถของผู้ทําการในเรือ ฝ่ายช่างกลเรือ จากกรมเจ้าท่า

    - เอกสารรับรองผลการเรียนหรือผลการอบรมที่เกี่ยวข้อง 

(ค) คำแนะนำในการประเมิน

    - ผู้ประเมินตรวจประเมิน โดยพิจารณาจากหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานการปฏิบัติงาน และหลักฐานด้านความรู้

(ง) วิธีการประเมิน

    - สอบสัมภาษณ์

    - ข้อสอบปฏิบัติ


15. ขอบเขต (Range Statement)

การถอดประกอบชิ้นส่วนเครื่องจักรใหญ่ครอบคลุมถึงการถอดประกอบชิ้นส่วนเครื่องจักรใหญ่ เครื่องจักรช่วย เครื่องกำเนิดไฟฟ้า รวมถึงการปรับเปลี่ยนชิ้นส่วนของเครื่องจักร    

(ก) คำแนะนำ 

    - การถอดเพลาขับเคลื่อนออกจากเครื่องจักร ต้องมีการปรับศูนย์เพลาโดย เครื่องวัดการเยื้องศูนย์ทุกครั้ง

    - การวาง ใช้ และอ่านเครื่องมือวัดละเอียดต้องปฏิบัติอย่างระมัดระวัง

    - การติดเครื่องครั้งแรกต้องสังเกตความดันในระบบหล่อลื่นให้อยู่ในเกณฑ์

    - การวัดปากแหวน ต้องวัดให้ถูกตำแหน่ง และการจัดปากแหวนที่ลูกสูบ

    - ใช้ทักษะและความรู้ ใน ข้อ 13 (ก) และ (ข)

(ข) คำอธิบายรายละเอียด

    - คู่มือการถอดประกอบเครื่อง เป็นส่วนหนึ่งที่แสดงในคู่มือการใช้คำแนะนำในการใช้เครื่องจักรใหญ่บนเรือ


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

    - สอบสัมภาษณ์

    - ข้อสอบปฏิบัติยินดีต้อนรับ