Gap Analysis

Gap Analysis

สาขาวิชาชีพการเดินเรือ สาขาเครื่องกลเรือ อาชีพช่างกลเรือ ระดับ 3


ตอบคำถามออนไลน์

ลำดับ คำถามออนไลน์ ระดับความสามารถ
ไม่ได้ น้อย ปานกลาง มาก
ปฏิบัติการควบคุมการเดินเครื่องกำเนิดไฟฟ้าบนเรือประมง
1
2
แก้ปัญหาการขัดข้องของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าบนเรือประมง
3
4
5
จัดเตรียมอะไหล่ในการซ่อมบำรุงเครื่องสูบบนเรือประมง
6
7
ซ่อมบำรุงเครื่องสูบบนเรือประมง
8
9
10
แก้ปัญหาการขัดข้องและข้อบกพร่องของเครื่องสูบบนเรือประมง
11
12
13
ซ่อมบำรุงเครื่องกว้านบนเรือประมง
14
15
16
ทำความสะอาดส่วนต่างๆภายในห้องเครื่องเรือประมง
17
18
19
เลือกใช้ ดูแลรักษา จัดเก็บอุปกรณ์ทำความสะอาดภายในห้องเครื่อง
20
21
ทำความสะอาดบริเวณเครื่องจักรกลภายในห้องเครือง
22
23
เข้าเวรยามในห้องเครื่องเรือประมง
24
25
ซ่อมแซม ปรับเปลี่ยน ดูแลการรั่วไหลของระบบท่อทางภายในห้องเครื่องเรือประมง
26
27
ใช้อุปกรณ์และเครื่องมือช่างในการซ่อมบำรุงได้อย่างถูกวิธีและปลอดภัย
28
29
30
ปฏิบัติตามหลักชีวอนามัยและความปลอดภัยของบุคลากรเรือประมง
31
32
ปฏิบัติการเพื่อความปลอดภัยเมื่อเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินบนเรือประมง
33
34

ยินดีต้อนรับ