Gap Analysis

Gap Analysis

สาขาวิชาชีพการเดินเรือ สาขาเครื่องกลเรือ อาชีพช่างกลเรือ ระดับ 2


ตอบคำถามออนไลน์

ลำดับ คำถามออนไลน์ ระดับความสามารถ
ไม่ได้ น้อย ปานกลาง มาก
เตรียมความพร้อมในการเดินเครื่องกำเนิดไฟฟ้าบนเรือประมง
1
2
3
ปฏิบัติการควบคุมการทำงานของระบบน้ำมันเชื้อเพลิงบนเรือประมง
4
5
6
ปฏิบัติการควบคุมการทำงานระบบเครื่องสูบบนเรือประมง
7
8
ซ่อมบำรุงระบบน้ำมันเชื้อเพลิงและอุปกรณ์บนเรือประมง
9
10
11
12
ถอดประกอบชิ้นส่วนเครื่องสูบบนเรือประมง
13
14
15
ทำความสะอาดส่วนต่างๆภายในห้องเครื่องเรือประมง
16
17
18
เลือกใช้ ดูแลรักษา จัดเก็บอุปกรณ์ทำความสะอาดภายในห้องเครื่อง
19
20
ทำความสะอาดบริเวณเครื่องจักรกลภายในห้องเครือง
21
22
เข้าเวรยามในห้องเครื่องเรือประมง
23
24
ซ่อมแซม ปรับเปลี่ยน ดูแลการรั่วไหลของระบบท่อทางภายในห้องเครื่องเรือประมง
25
26
ใช้อุปกรณ์และเครื่องมือช่างในการซ่อมบำรุงได้อย่างถูกวิธีและปลอดภัย
27
28
29
ปฏิบัติตามหลักชีวอนามัยและความปลอดภัยของบุคลากรเรือประมง
30
31
ปฏิบัติการเพื่อความปลอดภัยเมื่อเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินบนเรือประมง
32
33

ยินดีต้อนรับ