หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

ทำความสะอาดบริเวณเครื่องจักรกลภายในห้องเครือง

สาขาวิชาชีพการเดินเรือ


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ MRT-MEE-2-084ZB

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ทำความสะอาดบริเวณเครื่องจักรกลภายในห้องเครือง

3. ทบทวนครั้งที่ N/A / N/A

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

ช่างกลเรือ6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้ จะสามารถทำความสะอาดบริเวณเครื่องจักรกลในขณะเดินเครื่อง และทำความสะอาดบริเวณเครื่องจักรกลในขณะครื่องหยุดทำงาน


7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)

อุตสาหกรรมช่างกลเรือ/อู่เรือ


9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

N/A


10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

N/A


11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
ME40501 ทำความสะอาดบริเวณเครื่องจักรกลในขณะเดินเครื่อง 1.1 บอกตำแหน่งของเครื่องจักรในขณะเดินเครื่องที่จำเป็นต้องทำความสะอาด ME40501.01
ME40501 ทำความสะอาดบริเวณเครื่องจักรกลในขณะเดินเครื่อง 1.2 เลือกใช้วิธีทำความสะอาดเครื่องจักรในขณะเดินเครื่องได้ถูกต้องต้องปลอดภัย ME40501.02
ME40501 ทำความสะอาดบริเวณเครื่องจักรกลในขณะเดินเครื่อง 1.3 เลือกใช้เครื่องมือทำความสะอาดได้ถูกต้องต้องปลอดภัย ME40501.03
ME40501 ทำความสะอาดบริเวณเครื่องจักรกลในขณะเดินเครื่อง 1.4 ปฏิบัติการทำความสะอาดเครื่องจักรในขณะเดินเครื่องได้ถูกต้องต้องปลอดภัย ME40501.04
ME40502 ทำความสะอาดบริเวณเครื่องจักรกลในขณะเครื่องหยุดทำงาน 2.1 บอกตำแหน่งของเครื่องจักรในขณะเครื่องหยุดที่จำเป็นต้องทำความสะอาด ME40502.01
ME40502 ทำความสะอาดบริเวณเครื่องจักรกลในขณะเครื่องหยุดทำงาน 2.2 เลือกใช้วิธีทำความสะอาดเครื่องจักรในขณะเครื่องหยุดได้ถูกต้องปลอดภัย ME40502.02
ME40502 ทำความสะอาดบริเวณเครื่องจักรกลในขณะเครื่องหยุดทำงาน 2.3 เลือกใช้เครื่องมือทำความสะอาดได้ถูกต้องปลอดภัย ME40502.03
ME40502 ทำความสะอาดบริเวณเครื่องจักรกลในขณะเครื่องหยุดทำงาน 2.4 ปฏิบัติการทำความสะอาดเครื่องจักรในขณะเครื่องหยุดได้ถูกต้องปลอดภัย ME40502.04

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

N/A


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

    - ทักษะในการทำความสะอาดภายในห้องเครื่อง

    - ทักษะการใช้เครื่องมือช่าง

(ข) ความต้องการด้านความรู้

    - ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับชิ้นส่วนต่างๆ ภายในห้องเครื่อง


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)

    - หนังสือคนประจำเรือ (SEAMAN Book)

    - หนังสือคนประจำเรือ (SEA Book) สำหรับแรงงานต่างด้าว

    - แบบบันทึกรายการผลจากการสังเกต

(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)

    - ประกาศนียบัตรแสดงความรู้ความสามารถของผู้ทําการในเรือ ฝ่ายเดินเรือ จากกรมเจ้าท่า

    - เอกสารรับรองผลการเรียนหรือผลการอบรมที่เกี่ยวข้อง

(ค) คำแนะนำในการประเมิน

    - ผู้ประเมินตรวจประเมิน โดยพิจารณาจากหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานการปฏิบัติงาน และหลักฐานด้านความรู้

(ง) วิธีการประเมิน

    - สอบสัมภาษณ์


15. ขอบเขต (Range Statement)

การทำความสะอาดในตัวเครื่องจักรเพื่อตรวจสอบการรั่วไหล่ เช่น น้ำมันเครื่อง จารบี เป็นขบวนกการตรวจสอบ

(ก) คำแนะนำ 

    - ตระหนักถึงความปลอดภัยในการทำงาน

    - เข้าใจหลักการ 5 ส ในการทำงาน

(ข) คำบอกรายละเอียด

    - N/A


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

    - N/A


17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

    - N/A


18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

    - สอบสัมภาษณ์ยินดีต้อนรับ