หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

เตรียมความพร้อมในการเดินเครื่องกำเนิดไฟฟ้าบนเรือประมง

สาขาวิชาชีพการเดินเรือ


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ MRT-ZRNJ-014A

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ เตรียมความพร้อมในการเดินเครื่องกำเนิดไฟฟ้าบนเรือประมง

3. ทบทวนครั้งที่ N/A / N/A

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

ช่างกลเรือ6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้ จะสามารถตรวจสอบและเดินระบบน้ำมันเชื้อเพลิงให้พร้อมในการเดินเครื่อง ตรวจสอบและเดินระบบน้ำมันเชื้อเพลิงให้พร้อมในการเดินเครื่อง ทดสอบระบบการสตารต์เครื่องยนต์ก่อนการใช้งาน

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
อุตสาหกรรมช่างกลเรือ/อู่เรือ

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
รหัส 3151 ช่างเทคนิคหรือช่างเครื่องประจำเรือ

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
ME20301 ตรวจสอบและเดินระบบน้ำมันเชื้อเพลิงให้พร้อมในการเดินเครื่องกำเนิดไฟฟ้า 1.1 ตรวจดูระดับน้ำมันเชื้อเพลิงในถังอยู่ในระดับที่เหมาะสม ME20301.01 61822
ME20301 ตรวจสอบและเดินระบบน้ำมันเชื้อเพลิงให้พร้อมในการเดินเครื่องกำเนิดไฟฟ้า 1.2 ตรวจดูกำลังดันของปัมป์น้ำมันเชื้อเพลิงในระดับปกติ ME20301.02 61823
ME20301 ตรวจสอบและเดินระบบน้ำมันเชื้อเพลิงให้พร้อมในการเดินเครื่องกำเนิดไฟฟ้า 1.3 สังเกตรอยรั่วของคราบน้ำมันที่เกิดจากการรั่วของระบบน้ำมันเชื้อเพลิง ME20301.03 61824
ME20301 ตรวจสอบและเดินระบบน้ำมันเชื้อเพลิงให้พร้อมในการเดินเครื่องกำเนิดไฟฟ้า 1.4 ตรวจสอบการปนเปื้อนของน้ำในถังกักเก็บน้ำมัน ME20301.04 61825
ME20301 ตรวจสอบและเดินระบบน้ำมันเชื้อเพลิงให้พร้อมในการเดินเครื่องกำเนิดไฟฟ้า 1.5 ปฏิบัติตามคำแนะนำเกี่ยวกับระบบน้ำมันเชื้อเพลิงตามที่กำหนดไว้ในคู่มือ ME20301.05 61826
ME20302 ตรวจสอบระบบน้ำมันหล่อลื่นและระบบหล่อเย็น 2.1 ตรวจวัดระดับน้ำมันหล่อลื่นในเครื่องยนต์ให้อยู่ในระดับที่ปกติ ME20302.01 61827
ME20302 ตรวจสอบระบบน้ำมันหล่อลื่นและระบบหล่อเย็น 2.2 ตรวจวัดระดับน้ำในระบบหล่อเย็นให้อยู่ในระดับที่ปกติ ME20302.02 61828
ME20302 ตรวจสอบระบบน้ำมันหล่อลื่นและระบบหล่อเย็น 2.3 สังเกตรอยรั่วที่เกิดจากการรั่วของหม้อน้ำและท่อยาง ME20302.03 61829
ME20302 ตรวจสอบระบบน้ำมันหล่อลื่นและระบบหล่อเย็น 2.4 สังเกตการรั่วไหลของน้ำมันหล่อลื่นโดยรอบเครื่อง ME20302.04 61830
ME20302 ตรวจสอบระบบน้ำมันหล่อลื่นและระบบหล่อเย็น 2.5 ปฏิบัติตามคำแนะนำเกี่ยวกับระบบน้ำมันหล่อลื่นตามที่กำหนดไว้ในคู่มือ ME20302.05 61831
ME20303 ทดสอบระบบการสตาร์ตเครื่องกำเนิดไฟฟ้าก่อนการใช้งาน 3.1 ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าจากแบตเตอรี่สำหรับสตาร์ท ME20303.01 61832
ME20303 ทดสอบระบบการสตาร์ตเครื่องกำเนิดไฟฟ้าก่อนการใช้งาน 3.2 ตรวจดูความเรียบร้อยโดยรอบเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ME20303.02 61833
ME20303 ทดสอบระบบการสตาร์ตเครื่องกำเนิดไฟฟ้าก่อนการใช้งาน 3.3 ตรวจสอบการให้คำแนะนำเกี่ยวกับระบบสตาร์ทเครื่องกำเนิดไฟฟ้าตามที่กำหนดไว้ในคู่มือ ME20303.03 61834

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

N/A


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

    - ทักษะการเตรียมความพร้อมในการเดินเครื่องจักร

    - ทักษะการตรวจสอบการน้ำมันเชื้อเพลิงเรือ

    - ทักษะในการประเมินสถานการณ์

    - มีความรอบคอบและช่างสังเกตุ

(ข) ความต้องการด้านความรู้

    - หลักการทำงานของเครื่องยนต์ดีเซลเรือ (ระบบหัวฉีด) 

    - ข้อกำหนดด้านความปลอดภัยในระบบไฟฟ้า


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)

    - หนังสือคนประจำเรือ (SEAMAN Book)

    - หนังสือคนประจำเรือ (SEA Book) สำหรับแรงงานต่างด้าว

    - แบบบันทึกรายการผลจากการสังเกต

(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)

    - ประกาศนียบัตรแสดงความรู้ความสามารถของผู้ทําการในเรือ ฝ่ายช่างกลเรือ จากกรมเจ้าท่า

    - เอกสารรับรองผลการเรียนหรือผลการอบรมที่เกี่ยวข้อง 

(ค) คำแนะนำในการประเมิน

    - ผู้ประเมินตรวจประเมิน โดยพิจารณาจากหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานการปฏิบัติงาน และหลักฐานด้านความรู้

(ง) วิธีการประเมิน

    - สอบสัมภาษณ์ 


15. ขอบเขต (Range Statement)

การเตรียมเดินเครื่องกำเนิดไฟฟ้า จะพิจารณาจาก ความต้องการกระแสไฟฟ้า บนเรือประมงนั้น ซึ่งแตกต่างกันตามประเภทของการทำการประมง ครอบคลุมการใช้ระบบการเข้าขนานเครื่องไฟฟ้า 2 เครื่องในการจ่ายกระแสไฟฟ้า ในส่วนของเครื่องยนต์ขับเคลื่อนให้ดำเนินการคู่มือแนะนำการเดินเครื่อง

(ก) คำแนะนำ 

    - ศึกษาจากคู่มือการปฏิบัติงานและการควบคุมเครื่องกำเนิดไฟฟ้า

    - พืจารณาการรับภาระของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า มาให้มากเกินกำลัง

    - ทดสอบอุปกรณ์ควบคุมความปลอดภัยให้งานได้ก่อนทำการเดินเครื่อง

    - หลักการแก้ปัญหาตามคู่มือปฏิบัติงาน

    - ใช้ความรู้และทักษะตามข้อ 13 (ก) และ (ข)

(ข) คำอธิบายรายละเอียด

    - เครื่องมือขนานเครื่องไฟฟ้า (Sychronizng) เป็นการใช้เครื่องกำเนิดไฟฟ้ามากกว่า 1 เครื่องป้อนกระแสไฟฟ้าเข้าไปตู้จ่ายไฟ


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

    - สอบสัมภาษณ์ยินดีต้อนรับ