หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

ปฏิบัติการควบคุมการทำงานของระบบน้ำมันเชื้อเพลิงบนเรือประมง

สาขาวิชาชีพการเดินเรือ


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ MRT-FNVU-025A

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ปฏิบัติการควบคุมการทำงานของระบบน้ำมันเชื้อเพลิงบนเรือประมง

3. ทบทวนครั้งที่ N/A / N/A

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

ช่างกลเรือ6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้ จะสามารถ ควบคุมการเดินเครื่องสูบน้ำมันและอุปกรณ์อื่นๆของระบบน้ำเชื้อเพลิงได้อย่างถูกต้อง สูบย้ายน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อนำมาใช้การได้  คำนวณปริมาตรน้ำมันเชื้อเพลิงในถังน้ำมันได้

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
อุตสาหกรรมช่างกลเรือ/อู่เรือ

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
    - รหัส  ISCO 3151 ช่างเทคนิคหรือช่างเครื่องประจำเรือ

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
ME30201 ควบคุมการเดินเครื่องสูบน้ำมันและอุปกรณ์อื่นๆของระบบน้ำเชื้อเพลิงได้อย่างถูกต้อง 1.1 ควบคุมการทำงานของเครื่องสูบน้ำมันให้อยู่ในสภาวะการทำงานที่ปกติ ME30201.01 61911
ME30201 ควบคุมการเดินเครื่องสูบน้ำมันและอุปกรณ์อื่นๆของระบบน้ำเชื้อเพลิงได้อย่างถูกต้อง 1.2 ตรวจสอบการใช้น้ำมันในถังใช้การได้อย่างเหมาะสมและปลอดภัย ME30201.02 61912
ME30201 ควบคุมการเดินเครื่องสูบน้ำมันและอุปกรณ์อื่นๆของระบบน้ำเชื้อเพลิงได้อย่างถูกต้อง 1.3 ควบคุมการเดินเครื่องสูบน้ำมันให้มีความปลอดภัยตามกฎหมายมลภาวะทางทะเล ME30201.03 61913
ME30201 ควบคุมการเดินเครื่องสูบน้ำมันและอุปกรณ์อื่นๆของระบบน้ำเชื้อเพลิงได้อย่างถูกต้อง 1.4 ตรวจสอบอุปกรณ์ท่อทาง ลิ้นให้มีความพร้อมในการสูบน้ำมันเชื้อเพลิง ME30201.04 61914
ME30202 สูบย้ายน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อนำมาใช้การได้ 2.1 สูบย้ายน้ำมันเชื้อเพลิงจากถังใต้ท้องเรือมาเก็บในถังพักได้ ME30202.01 61915
ME30202 สูบย้ายน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อนำมาใช้การได้ 2.2 สูบย้ายน้ำมันเชื้อเพลิงจากถังพัก ผ่านระบบกรองและทำความสะอาดเพื่อเก็บในถังใช้การได้ ME30202.02 61916
ME30203 คำนวนปริมาตรน้ำมันเชื้อเพลิงในถังน้ำมันได้ 3.1 คำนวณปริมาตรน้ำมันเชื้อเพลิงในถังโดยการอ่านจาก Sight glass ME30203.01 61917
ME30203 คำนวนปริมาตรน้ำมันเชื้อเพลิงในถังน้ำมันได้ 3.2 คำนวณปริมาตรน้ำมันเชื้อเพลิงในถังใช้การเปิดตารางปริมาตรถัง ME30203.02 61918

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

N/A


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

    - มีทักษะในการควบคุมเครื่องสูบ

    - ทักษะในการใช้เครื่องมือช่าง

    - ทักษะในการจัดเก็บน้ำมันเชื้อเพลิง

(ข) ความต้องการด้านความรู้

    - ความรู้หลักการใช้เครื่องสูบ

    - การป้องกันมลภาวะทางทะเล 

    - การคำนวณหาปริมาตรของของเหลว 


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)

    - หนังสือคนประจำเรือ (SEAMAN Book)

    - หนังสือคนประจำเรือ (SEA Book) สำหรับแรงงานต่างด้าว

    - แบบบันทึกรายการผลจากการสังเกต

(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)

    - ประกาศนียบัตรแสดงความรู้ความสามารถของผู้ทําการในเรือ ฝ่ายเดินเรือ จากกรมเจ้าท่า

    - เอกสารรับรองผลการเรียนหรือผลการอบรมที่เกี่ยวข้อง

(ค) คำแนะนำในการประเมิน

    - ผู้ประเมินตรวจประเมิน โดยพิจารณาจากหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานการปฏิบัติงาน และหลักฐานด้านความรู้

(ง) วิธีการประเมิน

    - สอบสัมภาษณ์


15. ขอบเขต (Range Statement)

ควบคุมการปฏิบัติการระบบน้ำมันเชื้อเพลิง เพื่อนำเข้าสู่เครื่องจักรใหญ่ และเครื่องยนต์ของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า รวมถึงการจัดเก็บ บำบัด และดูแลการเดินระบบน้ำเชื้อเพลิงได้อย่างถูกต้องไม่ส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมทางทะเล

(ก) คำแนะนำ 

    - การสูบย้ายน้ำมันเชื้อเพลิงในขณะที่มีอุณหภูมิต่ำทำได้ช้า

    - การใช้เครื่องสูบน้ำมันประเภทเกียร์ปัมป์กับน้ำมันที่มีความหนืดสูง

    - หลักการแก้ปัญหาตามคู่มือปฏิบัติงาน

    - ใช้ความรู้และทักษะตามข้อ 13 (ก) และ (ข)

(ข) คำอธิบายรายละเอียด

    - N/A 


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

    - การสอบสัมภาษณ์ยินดีต้อนรับ