หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

ปฏิบัติการควบคุมการทำงานระบบเครื่องสูบบนเรือประมง

สาขาวิชาชีพการเดินเรือ


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ MRT-VMZZ-026A

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ปฏิบัติการควบคุมการทำงานระบบเครื่องสูบบนเรือประมง

3. ทบทวนครั้งที่ N/A / N/A

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

ช่างกลเรือ6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้ จะสามารถเข้าใจหลักการควบคุมการทำงานของเครื่องสูบบนเรือประมง ควบคุมการเดินเครื่องสูบทุกประเภทบนเรือประมงได้อย่างถูกต้อง

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
อุตสาหกรรมช่างกลเรือ/อู่เรือ

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
    - รหัส ISCO 3151 ช่างเทคนิคหรือช่างเครื่องประจำเรือ

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
ME30301 เข้าใจหลักการควบคุมการทำงานของเครื่องสูบบนเรือประมง 1.1 อธิบายหลักการทำงานเครื่องสูบบนเรือประมงประเภทต่างๆ ได้ ME30301.01 61919
ME30301 เข้าใจหลักการควบคุมการทำงานของเครื่องสูบบนเรือประมง 1.2 อธิบายหลักการควบคุมเครื่องสูบบนเรือประมง ME30301.02 61920
ME30301 เข้าใจหลักการควบคุมการทำงานของเครื่องสูบบนเรือประมง 1.3 อธิบายการขัดข้องของเครื่องสูบบนเรือประมงได้ ME30301.03 61921
ME30302 ควบคุมการเดินเครื่องสูบทุกประเภทบนเรือประมงได้อย่างถูกต้อง 2.1 ควบคุมการใช้เครื่องสูบน้ำในการปรับแต่งน้ำอับเฉาถ่วงเรือได้ ME30302.01 61922
ME30302 ควบคุมการเดินเครื่องสูบทุกประเภทบนเรือประมงได้อย่างถูกต้อง 2.2 ควบคุมการใช้เครื่องสูบน้ำในการควบคุมน้ำเสียให้เครื่องได้อย่างถูกต้องและไม่เป็นมลภาวะทางทะเล ME30302.02 61923
ME30302 ควบคุมการเดินเครื่องสูบทุกประเภทบนเรือประมงได้อย่างถูกต้อง 2.3 ควบคุมการใช้เครื่องสูบน้ำมันในการปฏิบัติการของระบบน้ำมันเชื้อเพลิงได้อย่างเหมาะสม ME30302.03 61924

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

N/A


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

    - มีทักษะการใช้เครื่องสูบประเภทต่างๆ

    - มีทักษะการใช้เครื่องมือช่าง

(ข) ความต้องการด้านความรู้

    - การทำงานของเครื่องสูบ

    - ความรู้เรื่องคุณสมบัติของของเหลว

    - หลักการทำงานอย่างปลอดภัยทางไฟฟ้า 


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)

    - หนังสือคนประจำเรือ (SEAMAN Book)

    - หนังสือคนประจำเรือ (SEA Book) สำหรับแรงงานต่างด้าว

    - แบบบันทึกรายการผลจากการสังเกต

(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)

    - ประกาศนียบัตรแสดงความรู้ความสามารถของผู้ทําการในเรือ ฝ่ายเดินเรือ จากกรมเจ้าท่า

    - เอกสารรับรองผลการเรียนหรือผลการอบรมที่เกี่ยวข้อง

(ค) คำแนะนำในการประเมิน

    - ผู้ประเมินตรวจประเมิน โดยพิจารณาจากหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานการปฏิบัติงาน และหลักฐานด้านความรู้

(ง) วิธีการประเมิน

    - สอบสัมภาษณ์ 

    - ข้อสอบปฏิบัติ


15. ขอบเขต (Range Statement)

การทำงานของเครื่องสูบบนเรือประมง ครอบคลุมถึงการเดินเครื่องสูบบนเรือประมง ในทุกระบบที่มีการใช้เครื่องสูบ ผู้ปฏิบัติต้องมีความรู้และเข้าใจในการทำงาน รวมทั้งสามารถรายงานปัญหาของเครื่องสูบให้ผู้บังคับบัญชาทราบ

(ก) คำแนะนำ 

    - ศึกษาคู่มือการปฏิบัติการและการควบคุมเครื่องสูบ

    - การสูบน้ำออกนอกเรือต้องระวังในเรื่องไหลย้อนกลับ

    - การสูบน้ำมันต้องระมัดระวังมลภาวะทางทะเล

    - ใช้ความรู้และทักษะตามข้อ 13 (ก) และ (ข)

(ข) คำอธิบายรายละเอียด

    - N/A


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

    - การสอบสัมภาษณ์

    - ข้อสอบปฏิบัติยินดีต้อนรับ