หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

ถอดประกอบชิ้นส่วนเครื่องสูบบนเรือประมง

สาขาวิชาชีพการเดินเรือ


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ MRT-MEE-2-081ZB

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ถอดประกอบชิ้นส่วนเครื่องสูบบนเรือประมง

3. ทบทวนครั้งที่ N/A / N/A

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

ช่างกลเรือ6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้ จะสามารถเข้าใจขั้นตอนการถอดเครื่องสูบ ใช้เครื่องมือในการถอดและประกอบเครื่องสูบได้อย่างถูกต้อง ทดสอบการเดินเครื่องสูบหลังการถอดประกอบได้อย่างถูกต้อง


7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)

อุตสาหกรรมช่างกลเรือ/อู่เรือ


9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

    - รหัส ISCO 3151 ช่างเทคนิคหรือช่างเครื่องประจำเรือ


10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

N/A


11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
ME30801 อธิบายขั้นตอนการถอดเครื่องสูบได้ 1.1 บอกขั้นตอนการถอดมอเตอร์ของเครื่องสูบได้ ME30801.01
ME30801 อธิบายขั้นตอนการถอดเครื่องสูบได้ 1.2 บอกขั้นตอนการถอดสลักหน้าแปลนยึดหน้าของเครื่องสูบ ME30801.02
ME30801 อธิบายขั้นตอนการถอดเครื่องสูบได้ 1.3 บอกขั้นตอนการเปิดฝาเครื่องสูบเพื่อตรวจสภาพภายในของเครื่องสูบ ME30801.03
ME30802 ปฏิบัติการถอดและประกอบเครื่องสูบได้อย่างถูกต้อง 2.1 ใช้เครื่องมือในการถอดและประกอบเครื่องสูบได้อย่างถูกต้อง ME30802.01
ME30802 ปฏิบัติการถอดและประกอบเครื่องสูบได้อย่างถูกต้อง 2.2 ใช้เครื่องมือในการถอดและประกอบมอเตอร์เครื่องสูบได้อย่างถูกต้อง ME30802.02
ME30802 ปฏิบัติการถอดและประกอบเครื่องสูบได้อย่างถูกต้อง 2.3 จัดเก็บเครื่องมือในการถอดและประกอบได้อย่างถูกต้อง ME30802.03
ME30803 ทดสอบการเดินเครื่องสูบหลังการถอดประกอบได้อย่างถูกต้อง 3.1 ทดสอบการหมุนเพลาใบพัดด้วยมือก่อนทุกครั้ง ME30803.01
ME30803 ทดสอบการเดินเครื่องสูบหลังการถอดประกอบได้อย่างถูกต้อง 3.2 ตรวจสอบทิศทางการหมุนให้ถูกต้อง ME30803.02
ME30803 ทดสอบการเดินเครื่องสูบหลังการถอดประกอบได้อย่างถูกต้อง 3.3 เดินเครื่องสูบด้วยความระมัดระวัง ME30803.03
ME30803 ทดสอบการเดินเครื่องสูบหลังการถอดประกอบได้อย่างถูกต้อง 3.4 ตรวจสอบกำลังดันด้านทางดูดและทางส่งให้ได้ตามมาตรฐานของคู่มือการใช้งาน ME30803.04

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

N/A


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

    - ทักษะในการใช้เครื่องมือช่าง

    - ทักษะการตรวจสอบความผิดปกติของอุปกรณ์เครื่องสูบ

(ข) ความต้องการด้านความรู้

    - ความรู้เกี่ยวกับระบบและอุปกรณ์เครื่องสูบ

    - ความรู้เกี่ยวกับการทำงานอย่างปลอดภัย

    - การใช้เครื่องมือวัด


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)

    - หนังสือคนประจำเรือ (SEAMAN Book)

    - หนังสือคนประจำเรือ (SEA Book) สำหรับแรงงานต่างด้าว

    - แบบบันทึกรายการผลจากการสังเกต

(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)

    - ประกาศนียบัตรแสดงความรู้ความสามารถของผู้ทําการในเรือ ฝ่ายช่างกลเรือ จากกรมเจ้าท่า

    - เอกสารรับรองผลการเรียนหรือผลการอบรมที่เกี่ยวข้อง 

(ค) คำแนะนำในการประเมิน

    - ผู้ประเมินตรวจประเมิน โดยพิจารณาจากหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานการปฏิบัติงาน และหลักฐานด้านความรู้

(ง) วิธีการประเมิน

    - สอบสัมภาษณ์

    - ข้อสอบปฏิบัติ


15. ขอบเขต (Range Statement)

การถอดประกอบชิ้นส่วนเครื่องสูบ ครอบคลุมถึงเครื่องสูบทุกประเภทบนเรือ หลังจากตรวจสอบแล้วพบว่า จำเป็นต้องถอดประกอบเพื่อทำการซ่อมทำ ผู้ปฏิบัติต้องมีทักษะในการถอดประกอบขั้นต้นเพื่อทำการตรวจสอบสภาพภายในและทำความสะอาดก่อนประกอบกลับ การถอดประกอบต้องปฎิบัติตามขั้นตอนการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องตามคู่มือ และใช้เครื่องมือหรือเครื่องวัดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องได้อย่างถูกต้องเหมาะสม

(ก) คำแนะนำ 

    - หลีกเลี่ยงการใช้เครื่องตอก งัด อุปกรณ์เครื่องสูบ

    - ตรวจสอบการเยื้องศูนย์ก่อนการประกอบกลับ

    - ตรวจสอบระบบการควบคุมการเดินเครื่องสูบ

    - ใช้ความรู้และทักษะตามข้อ 13 (ก) และ (ข)

(ข) คำอธิบายรายละเอียด

    - กำลังดันด้านทางดูด และด้านทางส่ง เป็นคุณสมบัติของเครื่องสูบที่ระบุไว้จากโรงงาน


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

N/A


17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

N/A


18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

    - การสอบสัมภาษณ์

    - ข้อสอบปฏิบัติยินดีต้อนรับ