หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

ถอดประกอบชิ้นส่วนเครื่องสูบบนเรือประมง

สาขาวิชาชีพการเดินเรือ


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ MRT-DWXQ-031A

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ถอดประกอบชิ้นส่วนเครื่องสูบบนเรือประมง

3. ทบทวนครั้งที่ N/A / N/A

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

ช่างกลเรือ6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้ จะสามารถเข้าใจขั้นตอนการถอดเครื่องสูบ ใช้เครื่องมือในการถอดและประกอบเครื่องสูบได้อย่างถูกต้อง ทดสอบการเดินเครื่องสูบหลังการถอดประกอบได้อย่างถูกต้อง

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
อุตสาหกรรมช่างกลเรือ/อู่เรือ

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
    - รหัส ISCO 3151 ช่างเทคนิคหรือช่างเครื่องประจำเรือ

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
ME30801 อธิบายขั้นตอนการถอดเครื่องสูบได้ 1.1 บอกขั้นตอนการถอดมอเตอร์ของเครื่องสูบได้ ME30801.01 61959
ME30801 อธิบายขั้นตอนการถอดเครื่องสูบได้ 1.2 บอกขั้นตอนการถอดสลักหน้าแปลนยึดหน้าของเครื่องสูบ ME30801.02 61960
ME30801 อธิบายขั้นตอนการถอดเครื่องสูบได้ 1.3 บอกขั้นตอนการเปิดฝาเครื่องสูบเพื่อตรวจสภาพภายในของเครื่องสูบ ME30801.03 61961
ME30802 ปฏิบัติการถอดและประกอบเครื่องสูบได้อย่างถูกต้อง 2.1 ใช้เครื่องมือในการถอดและประกอบเครื่องสูบได้อย่างถูกต้อง ME30802.01 61962
ME30802 ปฏิบัติการถอดและประกอบเครื่องสูบได้อย่างถูกต้อง 2.2 ใช้เครื่องมือในการถอดและประกอบมอเตอร์เครื่องสูบได้อย่างถูกต้อง ME30802.02 61963
ME30802 ปฏิบัติการถอดและประกอบเครื่องสูบได้อย่างถูกต้อง 2.3 จัดเก็บเครื่องมือในการถอดและประกอบได้อย่างถูกต้อง ME30802.03 61964
ME30803 ทดสอบการเดินเครื่องสูบหลังการถอดประกอบได้อย่างถูกต้อง 3.1 ทดสอบการหมุนเพลาใบพัดด้วยมือก่อนทุกครั้ง ME30803.01 61965
ME30803 ทดสอบการเดินเครื่องสูบหลังการถอดประกอบได้อย่างถูกต้อง 3.2 ตรวจสอบทิศทางการหมุนให้ถูกต้อง ME30803.02 61966
ME30803 ทดสอบการเดินเครื่องสูบหลังการถอดประกอบได้อย่างถูกต้อง 3.3 เดินเครื่องสูบด้วยความระมัดระวัง ME30803.03 61967
ME30803 ทดสอบการเดินเครื่องสูบหลังการถอดประกอบได้อย่างถูกต้อง 3.4 ตรวจสอบกำลังดันด้านทางดูดและทางส่งให้ได้ตามมาตรฐานของคู่มือการใช้งาน ME30803.04 61968

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

N/A


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

    - ทักษะในการใช้เครื่องมือช่าง

    - ทักษะการตรวจสอบความผิดปกติของอุปกรณ์เครื่องสูบ

(ข) ความต้องการด้านความรู้

    - ความรู้เกี่ยวกับระบบและอุปกรณ์เครื่องสูบ

    - ความรู้เกี่ยวกับการทำงานอย่างปลอดภัย

    - การใช้เครื่องมือวัด


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)

    - หนังสือคนประจำเรือ (SEAMAN Book)

    - หนังสือคนประจำเรือ (SEA Book) สำหรับแรงงานต่างด้าว

    - แบบบันทึกรายการผลจากการสังเกต

(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)

    - ประกาศนียบัตรแสดงความรู้ความสามารถของผู้ทําการในเรือ ฝ่ายช่างกลเรือ จากกรมเจ้าท่า

    - เอกสารรับรองผลการเรียนหรือผลการอบรมที่เกี่ยวข้อง 

(ค) คำแนะนำในการประเมิน

    - ผู้ประเมินตรวจประเมิน โดยพิจารณาจากหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานการปฏิบัติงาน และหลักฐานด้านความรู้

(ง) วิธีการประเมิน

    - สอบสัมภาษณ์

    - ข้อสอบปฏิบัติ


15. ขอบเขต (Range Statement)

การถอดประกอบชิ้นส่วนเครื่องสูบ ครอบคลุมถึงเครื่องสูบทุกประเภทบนเรือ หลังจากตรวจสอบแล้วพบว่า จำเป็นต้องถอดประกอบเพื่อทำการซ่อมทำ ผู้ปฏิบัติต้องมีทักษะในการถอดประกอบขั้นต้นเพื่อทำการตรวจสอบสภาพภายในและทำความสะอาดก่อนประกอบกลับ การถอดประกอบต้องปฎิบัติตามขั้นตอนการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องตามคู่มือ และใช้เครื่องมือหรือเครื่องวัดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องได้อย่างถูกต้องเหมาะสม

(ก) คำแนะนำ 

    - หลีกเลี่ยงการใช้เครื่องตอก งัด อุปกรณ์เครื่องสูบ

    - ตรวจสอบการเยื้องศูนย์ก่อนการประกอบกลับ

    - ตรวจสอบระบบการควบคุมการเดินเครื่องสูบ

    - ใช้ความรู้และทักษะตามข้อ 13 (ก) และ (ข)

(ข) คำอธิบายรายละเอียด

    - กำลังดันด้านทางดูด และด้านทางส่ง เป็นคุณสมบัติของเครื่องสูบที่ระบุไว้จากโรงงาน


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

    - การสอบสัมภาษณ์

    - ข้อสอบปฏิบัติยินดีต้อนรับ