หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

ซ่อมบำรุงระบบน้ำมันเชื้อเพลิงและอุปกรณ์บนเรือประมง

สาขาวิชาชีพการเดินเรือ


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ MRT-SKVK-028A

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ซ่อมบำรุงระบบน้ำมันเชื้อเพลิงและอุปกรณ์บนเรือประมง

3. ทบทวนครั้งที่ N/A / N/A

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

ช่างกลเรือ6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้ สามารถรู้จักและเข้าใจอันตรายจากระบบน้ำมันเชื้อเพลิง เข้าใจการใช้เครื่องมือในการซ่อมบำรุงระบบน้ำมันเชื้อเพลิง ดำเนินการป้องกันอันตรายจากน้ำมันเชื้อเพลิงก่อนการซ่อมบำรุงซ่อมบำรุงชิ้นส่วนต่างๆของน้ำมันเชื้อเพลิงได้อย่างถูกต้อง

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
อุตสาหกรรมช่างกลเรือ/อู่เรือ

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
    - รหัส ISCO 3151 ช่างเทคนิคหรือช่างเครื่องประจำเรือ

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
ME30501 รู้จักและเข้าใจอันตรายจากระบบน้ำมันเชื้อเพลิง 1.1 อธิบายอันตรายจากระบบน้ำมันเชื้อเพลิงที่ส่งผลต่อเครื่องจักรบนเรือ ME30501.01 61932
ME30501 รู้จักและเข้าใจอันตรายจากระบบน้ำมันเชื้อเพลิง 1.2 อธิบายอันตรายจากระบบน้ำมันเชื้อเพลิงที่ส่งผลต่อผู้ปฏิบัติงานบนเรือประมง ME30501.02 61933
ME30501 รู้จักและเข้าใจอันตรายจากระบบน้ำมันเชื้อเพลิง 1.3 อธิบายอันตรายจากระบบน้ำมันเชื้อเพลิงที่ส่งผลต่อสภาพแวดล้อม ME30501.03 61934
ME30502 เข้าใจการใช้เครื่องมือในการซ่อมบำรุงระบบน้ำมันเชื้อเพลิง 2.1 ใช้เครื่องมือในการซ่อมบำรุงในการถอดประกอบหัวฉีดน้ำมันเชื้อเพลิงของเครื่องยนต์ ME30502.01 61935
ME30502 เข้าใจการใช้เครื่องมือในการซ่อมบำรุงระบบน้ำมันเชื้อเพลิง 2.2 ใช้เครื่องมือในการซ่อมบำรุงในการถอดประกอบปัมป์น้ำมันเชื้อเพลิง ME30502.02 61936
ME30502 เข้าใจการใช้เครื่องมือในการซ่อมบำรุงระบบน้ำมันเชื้อเพลิง 2.3 ใช้เครื่องมือในการปรับแต่งการฉีดน้ำมันเชื้อเพลิง(Injection timing) ของเครื่องยนต์ ME30502.03 61937
ME30502 เข้าใจการใช้เครื่องมือในการซ่อมบำรุงระบบน้ำมันเชื้อเพลิง 2.4 ใช้เครื่องมือในการบำรุงรักษาท่อทางและอุปกรณ์ในระบบน้ำมันเชื้อเพลิงได้อย่างปลอดภัย ME30502.04 61938
ME30503 ดำเนินการป้องกันอันตรายจากน้ำมันเชื้อเพลิงก่อนการซ่อมบำรุง 3.1 ป้องกันอันตรายการเกิดเพลิงไหม้จากการซ่อมบำรุง ME30503.01 61939
ME30503 ดำเนินการป้องกันอันตรายจากน้ำมันเชื้อเพลิงก่อนการซ่อมบำรุง 3.2 ป้องกันอันตรายการรั่วไหลและเกิดมลภาวะทางทะเล ME30503.02 61940
ME30504 ซ่อมบำรุงชิ้นส่วนต่างๆ ของระบบน้ำมันเชื้อเพลิงได้อย่างถูกต้อง 4.1 ซ่อมบำรุงชิ้นส่วนของระบบน้ำมันเชื้อเพลิงที่อยู่ในเครื่องยนต์ได้อย่างถูกต้อง ME30504.01 61941
ME30504 ซ่อมบำรุงชิ้นส่วนต่างๆ ของระบบน้ำมันเชื้อเพลิงได้อย่างถูกต้อง 4.2 เปลี่ยนกรองน้ำมันเชื้อตามอายุการใช้งาน ME30504.02 61942
ME30504 ซ่อมบำรุงชิ้นส่วนต่างๆ ของระบบน้ำมันเชื้อเพลิงได้อย่างถูกต้อง 4.3 ตรวจสอบการรั่วไหลของท่อทางในระบบน้ำมันเชื้อเพลิง ME30504.03 61943

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

N/A


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

    - ทักษะการเตรียมและใช้เครื่องมือในการถอด/ประกอบ วัด ตรวจสอบชิ้นส่วนเครื่องยนต์

    - วิเคราะห์ ตรวจสอบ ทดสอบ ระบบการทำงานและชิ้นส่วนเครื่องยนต์ที่ขัดข้อง

    - ทักษะการใช้เครื่องมือช่าง

(ข) ความต้องการด้านความรู้

    - คุณสมบัติของน้ำมันเชื้อเพลิง

    - หลักการ วิธีใช้ และบำรุงรักษาเครื่องมืออุปกรณ์วิเคราะห์ ถอด/ประกอบ วัด ตรวจสอบชิ้นส่วนเครื่องยนต์


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)

    - หนังสือคนประจำเรือ (SEAMAN Book)

    - หนังสือคนประจำเรือ (SEA Book) สำหรับแรงงานต่างด้าว

    - แบบบันทึกรายการผลจากการสังเกต

(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)

    - ประกาศนียบัตรแสดงความรู้ความสามารถของผู้ทําการในเรือ ฝ่ายเดินเรือ จากกรมเจ้าท่า

    - เอกสารรับรองผลการเรียนหรือผลการอบรมที่เกี่ยวข้อง

(ค) คำแนะนำในการประเมิน

    - ผู้ประเมินตรวจประเมิน โดยพิจารณาจากหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานการปฏิบัติงาน และหลักฐานด้านความรู้

(ง) วิธีการประเมิน

    - สอบสัมภาษณ์


15. ขอบเขต (Range Statement)

การซ่อมบำรุงระบบน้ำมันเชื้อเพลิง เพื่อให้สามารถเดินระบบน้ำมันเชื้อเพลิง ป้อนเข้าสู่เครื่องยนต์ได้อย่างถูกต้อง ครอบคลุมอุปกรณ์ต่างๆ ของระบบน้ำมันเชื้อเพลิง ประกอบด้วย ท่อทาง เครื่องสูบ เครื่องทำสะอาด กรองน้ำมันเครื่องยนต์

(ก) คำแนะนำ 

    - ระบบน้ำมันเชื้อเพลิงต้องระมัดระวังอันตรายจากการติดไฟ

    - การถอดประกอบชิ้นส่วนต้องทำความสะอาดให้เรียบร้อย

(ข) คำอธิบายรายละเอียด

    - N/A


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

    - การสอบสัมภาษณ์ยินดีต้อนรับ