คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพธุรกิจเสริมสวยและเสริมสร้างสุขภาพร่างกาย สาขาธุรกิจเสริมสวย อาชีพช่างทำผมสตรี ระดับ 3


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพธุรกิจเสริมสวยและเสริมสร้างสุขภาพร่างกาย สาขาธุรกิจเสริมสวย อาชีพช่างทำผมสตรี ระดับ 3
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

          สามารถให้บริการทำสีผม เกล้าผมได้ตามความต้องการของลูกค้า รวมถึงทำหน้าที่บำรุงเส้นผม และหนังศีรษะให้กับลูกค้าได้ นอกจากนั้นยังทำหน้าที่ควบคุม ดูแลความสะอาดภายในร้าน ให้พร้อมใช้งาน และมีความปลอดภัย คอยตรวจสอบ ซ่อมแซม สถานที่ทำงาน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือทำผมให้ครบถ้วนและอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานตลอดเวลา และออกแบบ จัดทำเอกสารบันทึกประวัติการรับบริการของลูกค้า

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

          การเข้าสู่คุณวุฒิวิชาชีพ

          1. เป็นผู้ที่มีประสบการณ์ในการทำงานต่อเนื่องในอาชีพช่างทำผมไม่ต่ำกว่า 2 ปี ก่อนเข้ารับการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพระดับ 3 และ

          2. ได้รับคุณวุฒิวิชาชีพระดับ 1, และ 2 หรือผ่านการประเมินตามหน่วยสมรรถนะที่กำหนดในคุณวุฒิวิชาชีพระดับ 1 และ 2 ในการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพระดับ 3 หรือ

          3. เป็นผู้ที่ไม่ผ่านการประเมินสมรรถนะจากองค์กรที่มีหน้าที่รับรองฯ อื่น ในคุณวุฒิวิชาชีพระดับ 3 มาแล้วเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี หรือ

          4. เป็นผู้ที่มีประวัติถูกเพิกถอนการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพระดับ 3 แต่พ้นระยะเวลาการเพิกถอนมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี

          การเลื่อนชั้นคุณวุฒิวิชาชีพ

          กรณีได้รับคุณวุฒิวิชาชีพ ระดับ 2 และต้องการเลื่อนระดับเป็นคุณวุฒิวิชาชีพ ระดับ 3 ต้องมีประสบการณ์ในการทำงานด้านทำผมรวม 2 ปี ก่อนเข้ารับการประเมินเพื่อเลื่อนระดับเป็นคุณวุฒิวิชาชีพ ระดับ 3

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

          ช่างทำผมในร้านทำผม ช่างทำผมอิสระ ช่างเสริมสวยอิสระ

หมายเหตุ : หน่วยสมรรถนะทางเลือก (ผู้เข้ารับการประเมิน ต้องเลือก 1 หน่วยสมรรถนะ ก่อนเริ่มการประเมิน)

          10205 เกล้าผม

          10305 ทำสีผม

          กรณีต้องการเพิ่มขอบข่ายการรับรองหน่วยสมรรถนะทางเลือก

          1. ต้องได้รับคุณวุฒิวิชาชีพระดับ 3 หรือ 4 แล้ว

          2. ต้องเข้ารับการประเมินในหน่วยสมรรถนะทางเลือกที่ขอเพิ่ม และต้องผ่านตามเกณฑ์การประเมินของหน่วยสมรรถนะนั้น

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
HDS-BUE-3-149ZB ทำสีผม
HDS-BUE-3-150ZB วิเคราะห์เส้นผมโครงสร้างศรีษะและหนังศรีษะ
HDS-BUE-3-151ZB บำรุงเส้นผม
HDS-BUE-3-152ZB บำรุงหนังศีรษะ
HDS-BUE-3-153ZB เกล้าผม
HDS-BUE-3-154ZB ดูแล ตรวจสอบวัสดุอุปกรณ์ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน
HDS-BUE-3-155ZB ซ่อมแซม บำรุงวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือทำผมให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน
HDS-BUE-3-156ZB ออกแบบเอกสารแบบฟอร์มประวัติของลูกค้า
HDS-BUE-3-157ZB จัดทำแบบฟอร์มประวัติของลูกค้าในรูปแบบกระดาษหรือสื่อประเภทอื่นๆ
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
CB-0253-A : โรงเรียนเสริมสวยเดอะลุคส์
CB-0028-A : โรงเรียนเสริมสวยและออกแบบทรงผมนานาชาติ ณรงค์
CB-0163-A : บริษัท โมเดิรน์คาส อินเตอร์เนชั่นแนล คอสเมติคส์ จำกัด
CB-0025-A : บริษัท ชลาชล จำกัด
CB-0188-A : วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์
CB-0058-A : วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ
CB-0153-A : สมาคมโรงเรียนเสริมสวยและตัดเย็บเสื้อผ้า

ยินดีต้อนรับ