คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพธุรกิจเสริมสวยและเสริมสร้างสุขภาพร่างกาย สาขาธุรกิจเสริมสวย อาชีพช่างทำผมสตรี ระดับ 1


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพธุรกิจเสริมสวยและเสริมสร้างสุขภาพร่างกาย สาขาธุรกิจเสริมสวย อาชีพช่างทำผมสตรี ระดับ 1
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

สามารถสระผม ไดร์ผม ล้างผม ทั้งเพื่องานตัด ซอย เซท และทำเคมีได้

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

          การเข้าสู่คุณวุฒิวิชาชีพ

          1. เป็นผู้ที่มีประสบการณ์ในการทำงานต่อเนื่องในอาชีพช่างทำผมไม่ต่ำกว่า 6 เดือนก่อนเข้ารับการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพระดับ 1 หรือ

          2. เป็นผู้ที่ไม่ผ่านการประเมินสมรรถนะจากองค์กรที่มีหน้าที่รับรองฯ อื่น ในคุณวุฒิวิชาชีพระดับ 1 มาแล้วเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี หรือ

          3. เป็นผู้ที่มีประวัติถูกเพิกถอนการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพระดับ 1 แต่พ้นระยะเวลาการเพิกถอนมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

          ช่างทำผมในร้านทำผม ช่างทำผมอิสระ ช่างเสริมสวยอิสระ รวมถึงดูแลความสะอาดภายในร้านด้วย

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
HDS-BUE-1-138ZB สระเพื่อไดร์ ตัด ซอย เซท
HDS-BUE-1-139ZB สระและล้างก่อน-หลัง เพื่องานเคมี
HDS-BUE-1-140ZB ดูแลความสะอาดภายในร้าน
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
CB-0253-A : โรงเรียนเสริมสวยเดอะลุคส์
CB-0028-A : โรงเรียนเสริมสวยและออกแบบทรงผมนานาชาติ ณรงค์
CB-0163-A : บริษัท โมเดิรน์คาส อินเตอร์เนชั่นแนล คอสเมติคส์ จำกัด
CB-0025-A : บริษัท ชลาชล จำกัด
CB-0188-A : วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์
CB-0058-A : วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ
CB-0153-A : สมาคมโรงเรียนเสริมสวยและตัดเย็บเสื้อผ้า

ยินดีต้อนรับ