หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

ดูแล ตรวจสอบวัสดุอุปกรณ์ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน

สาขาวิชาชีพธุรกิจเสริมสวยและเสริมสร้างสุขภาพร่างกาย


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ HDS-BUE-3-154ZB

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ดูแล ตรวจสอบวัสดุอุปกรณ์ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน

3. ทบทวนครั้งที่ - / -

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

"TH SarabunPSK",sans-serif;mso-fareast-font-family:"Times New Roman";
mso-fareast-theme-font:minor-fareast;mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:
EN-US;mso-bidi-language:TH" lang="TH">ช่างทำผมบุรุษ-สตรี6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

"TH SarabunPSK",sans-serif;mso-fareast-font-family:"Times New Roman";
mso-fareast-theme-font:minor-fareast;mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:
EN-US;mso-bidi-language:TH" lang="TH">ทำความสะอาดวัสดุ อุปกรณ์ทุกครั้งหลังจากมีการใช้งาน และตรวจสอบสภาพวัสดุ
อุปกรณ์ทุกครั้งให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานในครั้งต่อไป


7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)

"TH SarabunPSK",sans-serif;mso-fareast-font-family:"Times New Roman";
mso-fareast-theme-font:minor-fareast;mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:
EN-US;mso-bidi-language:TH" lang="TH">ธุรกิจทำผม


9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

"TH SarabunPSK",sans-serif;mso-fareast-font-family:"Times New Roman";
mso-fareast-theme-font:minor-fareast;mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:
EN-US;mso-bidi-language:TH" lang="TH">ไม่ระบุ


10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

"TH SarabunPSK",sans-serif;mso-fareast-font-family:"Times New Roman";
mso-fareast-theme-font:minor-fareast;mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:
EN-US;mso-bidi-language:TH" lang="TH">ไม่ระบุ


11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
202011 ทำความสะอาดวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือทำผมทุกครั้งหลังใช้งาน 1.1 วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือทำผมมีความสะอาด เรียบร้อย 202011.01 131911
202012 ตรวจสอบสภาพวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือทุกครั้งหลังใช้งาน 2.1 มีเอกสารการตรวจสอบ วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือทุกครั้งหลังใช้งาน 202012.01 131912

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

"TH SarabunPSK",sans-serif;mso-fareast-font-family:"Times New Roman";
mso-fareast-theme-font:minor-fareast;mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:
EN-US;mso-bidi-language:TH" lang="TH">ไม่ระบุ


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

1. ทักษะการใช้วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือทำผม
2. ทักษะการทำเอกสารตรวจสอบ วัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือทำผม

(ข) ความต้องการด้านความรู้

1. ความรู้เกี่ยวกับวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือทำผม
2. มีความรู้ในการเขียนเอกสารตรวจสอบ วัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือทำผม


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
1. การปฏิบัติงาน (ทำความสะอาดวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือทำผมให้เรียบร้อยพร้อมใช้งาน)
2. การปฏิบัติงาน (จัดทำเอกสารการตรวจสอบ วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือทุกครั้งหลังใช้งาน)
(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
1. รู้วิธีการความสะอาดวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือทำผมให้เรียบร้อย
2. รู้วิธีการทำเอกสารการตรวจสอบ วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือทำผม
(ค) คำแนะนำในการประเมิน
วิธีการประเมิน
1. การสังเกตจากจากการปฏิบัติงาน
2. การตรวจสอบการปฏิบัติงาน


15. ขอบเขต (Range Statement)

ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตการปฏิบัติงาน และสภาพแวดล้อมอื่นๆ หรือสถานการณ์อื่นๆ ที่มีผลกระทบต่อการทำงาน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยากรที่ใช้ หรือข้อกำหนดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
(ก) คำแนะนำ
1. ผู้รับการประเมินจะต้องตรวจสอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับสำรวจและจัดหา แหล่งสื่อสารกับผู้บริโภคสำรวจความต้องการของผู้บริโภคนโยบายขององค์กรเพื่อการสื่อสาร
2. ผู้รับการประเมินจะต้องตรวจสอบการจัดลำดับความสำคัญของความต้องการใช้สินค้าหรือบริการ
(ข) คำอธิบายรายละเอียด
1. ตรวจสอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับสำรวจและจัดหา แหล่งสื่อสารกับผู้บริโภคสำรวจความต้องการของผู้บริโภคนโยบายขององค์กรเพื่อการสื่อสาร
2. ตรวจสอบการจัดลำดับความสำคัญของความต้องการใข้สินค้าหรือบริการ


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

"TH SarabunPSK",sans-serif;mso-fareast-font-family:"Times New Roman";
mso-fareast-theme-font:minor-fareast;mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:
EN-US;mso-bidi-language:TH" lang="TH">ไม่ระบุ


17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

"TH SarabunPSK",sans-serif;mso-fareast-font-family:"Times New Roman";
mso-fareast-theme-font:minor-fareast;mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:
EN-US;mso-bidi-language:TH" lang="TH">ไม่ระบุ


18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

"TH SarabunPSK",sans-serif;mso-fareast-font-family:"Times New Roman";
mso-fareast-theme-font:minor-fareast;mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:
EN-US;mso-bidi-language:TH" lang="TH">ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมินยินดีต้อนรับ