Gap Analysis

Gap Analysis

สาขาวิชาชีพธุรกิจเสริมสวยและเสริมสร้างสุขภาพร่างกาย สาขาธุรกิจเสริมสวย อาชีพช่างทำผมสตรี ระดับ 3


ตอบคำถามออนไลน์

ลำดับ คำถามออนไลน์ ระดับความสามารถ
ไม่ได้ น้อย ปานกลาง มาก
ทำสีผม
1
2
3
4
5
วิเคราะห์เส้นผมโครงสร้างศรีษะและหนังศรีษะ
6
7
8
บำรุงเส้นผม
9
10
11
บำรุงหนังศีรษะ
12
13
14
15
เกล้าผม
16
17
18
19
ดูแล ตรวจสอบวัสดุอุปกรณ์ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน
20
21
ซ่อมแซม บำรุงวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือทำผมให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน
22
23
ออกแบบเอกสารแบบฟอร์มประวัติของลูกค้า
24
25
จัดทำแบบฟอร์มประวัติของลูกค้าในรูปแบบกระดาษหรือสื่อประเภทอื่นๆ
26
27

ยินดีต้อนรับ