หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

ซ่อมแซม บำรุงวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือทำผมให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน

สาขาวิชาชีพธุรกิจเสริมสวยและเสริมสร้างสุขภาพร่างกาย


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ HDS-BUE-3-155ZB

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ซ่อมแซม บำรุงวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือทำผมให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน

3. ทบทวนครั้งที่ - / -

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

"TH SarabunPSK",sans-serif;mso-fareast-font-family:"Times New Roman";
mso-fareast-theme-font:minor-fareast;mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:
EN-US;mso-bidi-language:TH" lang="TH">ช่างทำผมบุรุษ-สตรี6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

"TH SarabunPSK",sans-serif;mso-fareast-font-family:"Times New Roman";
mso-fareast-theme-font:minor-fareast;mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:
EN-US;mso-bidi-language:TH" lang="TH">ทำการตรวจอบสภาพวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือทำผม รวมถึงซ่อมแซมวัสดุ
อุปกรณ์ เครื่องมือทำผมในส่วนที่ชำรุดให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน


7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)

"TH SarabunPSK",sans-serif;mso-fareast-font-family:"Times New Roman";
mso-fareast-theme-font:minor-fareast;mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:
EN-US;mso-bidi-language:TH" lang="TH">ธุรกิจทำผม


9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

"TH SarabunPSK",sans-serif;mso-fareast-font-family:"Times New Roman";
mso-fareast-theme-font:minor-fareast;mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:
EN-US;mso-bidi-language:TH" lang="TH">ไม่ระบุ


10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

"TH SarabunPSK",sans-serif;mso-fareast-font-family:"Times New Roman";
mso-fareast-theme-font:minor-fareast;mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:
EN-US;mso-bidi-language:TH" lang="TH">ไม่ระบุ


11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
202021 ตรวจสอบสภาพ วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือทุกชนิดให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งาน 1.1 รายงานผลสภาพการใช้งานของวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือทำผมทุกชนิด 202021.01 131913
202022 ดำเนินการซ่อมแซมวัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือทำผม ในส่วนที่ชำรุดให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งาน 2.1 ดำเนินการซ่อมแซม บำรุง วัสดุ อุปกรณ์เครื่องมือทำผมที่ชำรุดให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน 202022.01 131914

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

"TH SarabunPSK",sans-serif;mso-fareast-font-family:"Times New Roman";
mso-fareast-theme-font:minor-fareast;mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:
EN-US;mso-bidi-language:TH" lang="TH">ไม่ระบุ


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

1. ทักษะการรายงานสภาพการใช้วัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือทำผม
2. ทักษะ การซ่อมแซม บำรุง วัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือทำผม

(ข) ความต้องการด้านความรู้

1. ความรู้เกี่ยวกับการรายงานสภาพการใช้วัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือทำผม
2. ความรู้ในการซ่อมแซม บำรุง วัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือทำผม


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
1. การปฏิบัติงาน (รายงานผลสภาพการใช้งานของวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือทำผมทุกชนิด)
2. การปฏิบัติงาน (ซ่อมแซม บำรุง วัสดุ อุปกรณ์เครื่องมือทำผมที่ชำรุดให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน)
(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
1. รู้วิธีการรายสภาพการใช้งานของวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือทำผมทุกชนิดเป็นอย่างดี
2. รู้จักซ่อมแซม บำรุง วัสดุ อุปกรณ์เครื่องมือทำผมที่ชำรุดให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน
(ค) คำแนะนำในการประเมิน
วิธีการประเมิน
1. การสังเกตจากการปฎิบัติงาน
2. การตรวจสอบการปฎิบัติงาน


15. ขอบเขต (Range Statement)

ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตการปฏิบัติงาน และสภาพแวดล้อมอื่นๆ หรือสถานการณ์อื่นๆ ที่มีผลกระทบต่อการทำงาน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยากรที่ใช้ หรือข้อกำหนดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
(ก) คำแนะนำ
1. ผู้รับการประเมินจะต้องตรวจสอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับสำรวจและจัดหา แหล่งสื่อสารกับผู้บริโภคสำรวจความต้องการของผู้บริโภคนโยบายขององค์กรเพื่อการสื่อสาร
2. ผู้รับการประเมินจะต้องตรวจสอบการจัดลำดับความสำคัญของความต้องการใช้สินค้าหรือบริการ
(ข) คำอธิบายรายละเอียด
1. ตรวจสอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับสำรวจและจัดหา แหล่งสื่อสารกับผู้บริโภคสำรวจความต้องการของผู้บริโภคนโยบายขององค์กรเพื่อการสื่อสาร
2. ตรวจสอบการจัดลำดับความสำคัญของความต้องการใข้สินค้าหรือบริการ


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

"TH SarabunPSK",sans-serif;mso-fareast-font-family:"Times New Roman";
mso-fareast-theme-font:minor-fareast;mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:
EN-US;mso-bidi-language:TH" lang="TH">ไม่ระบุ


17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

"TH SarabunPSK",sans-serif;mso-fareast-font-family:"Times New Roman";
mso-fareast-theme-font:minor-fareast;mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:
EN-US;mso-bidi-language:TH" lang="TH">ไม่ระบุ


18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

"TH SarabunPSK",sans-serif;mso-fareast-font-family:"Times New Roman";
mso-fareast-theme-font:minor-fareast;mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:
EN-US;mso-bidi-language:TH" lang="TH">ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมินยินดีต้อนรับ