หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

บำรุงเส้นผม

สาขาวิชาชีพธุรกิจเสริมสวยและเสริมสร้างสุขภาพร่างกาย


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ HDS-BUE-3-151ZB

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ บำรุงเส้นผม

3. ทบทวนครั้งที่ - / -

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

"TH SarabunPSK",sans-serif;mso-fareast-font-family:"Times New Roman";
mso-fareast-theme-font:minor-fareast;mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:
EN-US;mso-bidi-language:TH" lang="TH">ช่างทำผมสตรี6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

"TH SarabunPSK",sans-serif;mso-fareast-font-family:"Times New Roman";
mso-fareast-theme-font:minor-fareast;mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:
EN-US;mso-bidi-language:TH" lang="TH">วิเคราะห์เส้นผมลูกค้า ก่อนจัดเตรียมอุปกรณ์ และผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสมกับสภาพผมของลูกค้า
และทำการแบ่งผม ใส่ผลิตภัณฑ์บำรุงเส้นผมให้กับลูกค้าได้อย่างถูกวิธี


7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)

"TH SarabunPSK",sans-serif;mso-fareast-font-family:"Times New Roman";
mso-fareast-theme-font:minor-fareast;mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:
EN-US;mso-bidi-language:TH" lang="TH">ธุรกิจทำผม


9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

"TH SarabunPSK",sans-serif;mso-fareast-font-family:"Times New Roman";
mso-fareast-theme-font:minor-fareast;mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:
EN-US;mso-bidi-language:TH" lang="TH">ไม่ระบุ


10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

"TH SarabunPSK",sans-serif;mso-fareast-font-family:"Times New Roman";
mso-fareast-theme-font:minor-fareast;mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:
EN-US;mso-bidi-language:TH" lang="TH">ไม่ระบุ


11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
102061 วิเคราะห์เส้นผม เพื่อให้การปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 1.1 ระบุได้ว่าผมเสียจากสาเหตุใด 102061.01 131894
102061 วิเคราะห์เส้นผม เพื่อให้การปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 1.2 แยกสภาพความเสียของเส้นผมได้ 102061.02 131895
102062 เตรียมอุปกรณ์และผลิตภัณฑ์ให้ตรงกับการปฎิบัติงาน และความปลอดภัย 2.1 เตรียมอุปกรณ์และผลิตภัณฑ์ให้พร้อมในการปฏิบัติงาน 102062.01 131896
102062 เตรียมอุปกรณ์และผลิตภัณฑ์ให้ตรงกับการปฎิบัติงาน และความปลอดภัย 2.2 อุปกรณ์และผลิตภัณฑ์ที่ใช้กับลูกค้าต้องสะอาดเหมาะสม และปลอดภัย 102062.02 131897
102063 แบ่งผมและใส่ผลิตภัณฑ์บำรุงเส้นผม อย่างเป็นระเบียบและถูกวิธี 3.1 แบ่งช่อผมได้อย่างเป็นระเบียบเป็นอย่างดี 102063.01 131898
102063 แบ่งผมและใส่ผลิตภัณฑ์บำรุงเส้นผม อย่างเป็นระเบียบและถูกวิธี 3.2 ใช้ผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมกับสภาพเส้นผมได้ 102063.02 131899

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

"TH SarabunPSK",sans-serif;mso-fareast-font-family:"Times New Roman";
mso-fareast-theme-font:minor-fareast;mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:
EN-US;mso-bidi-language:TH" lang="TH">ไม่ระบุ


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

1. ทักษะการแยกความเสียของสภาพผม
2. ทักษะการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสม และปลอดภัย
3. ทักษะการแบ่งช่อผม

(ข) ความต้องการด้านความรู้

1. มีความรู้เกี่ยวกับสภาพของเส้นผม
2. มีความรู้ในการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสม และปลอดภัย
3. มีความรู้ในการแบ่งช่อผม และขั้นตอนการบำรุงเส้นผม


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
1. การปฏิบัติงาน (ระบุได้ว่าผมเสียจากสาเหตุใดและแยกความเสียของเส้นผมได้)
2. การปฏิบัติงาน (เตรียมอุปกรณ์และผลิตภัณฑ์ให้พร้อมในการปฏิบัติงาน อุปกรณ์และผลิตภัณฑ์ที่ใช้กับลูกค้าต้องสะอาด เหมาะสม และปลอดภัย)
3. การปฏิบัติงาน (แบ่งช่อผมได้อย่างเป็นระเบียบเป็นอย่างดี)   
(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
1. รู้วิธีการวิเคราะห์เส้นผม
2. รู้การเลือกใช้อุปกรณ์และผลิตภัณฑ์ในแต่ละขั้นตอนได้อย่างเหมาะสม วิธีการดูแลอุปกรณ์ให้สะอาด
3. รู้วิธีการแบ่งผม วิธีการใส่ผลิตภัณฑ์บำรุงเส้นผม
4. รู้วิธีการอบไอน้ำ วิธีการล้างเส้นผม วิธีการปรับอุณหภูมิของเครื่องอบไอน้ำ
(ค) คำแนะนำในการประเมิน
วิธีการประเมิน
1. การสังเกตจากการปฏิบัติงาน
2. การสอบถามปากเปล่า
3. การตรวจสอบจากการปฏิบัติงาน


15. ขอบเขต (Range Statement)

ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตการปฏิบัติงาน และสภาพแวดล้อมอื่นๆ หรือสถานการณ์อื่นๆ ที่มีผลกระทบต่อการทำงาน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยากรที่ใช้ หรือข้อกำหนดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
(ก) คำแนะนำ
1. ผู้รับการประเมินจะต้องตรวจสอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับสำรวจและจัดหา แหล่งสื่อสารกับผู้บริโภคสำรวจความต้องการของผู้บริโภคนโยบายขององค์กรเพื่อการสื่อสาร
2. ผู้รับการประเมินจะต้องตรวจสอบการจัดลำดับความสำคัญของความต้องการใช้สินค้าหรือบริการ
(ข) คำอธิบายรายละเอียด
1. ตรวจสอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับสำรวจและจัดหา แหล่งสื่อสารกับผู้บริโภคสำรวจความต้องการของผู้บริโภคนโยบายขององค์กรเพื่อการสื่อสาร
2. ตรวจสอบการจัดลำดับความสำคัญของความต้องการใข้สินค้าหรือบริการ


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

"TH SarabunPSK",sans-serif;mso-fareast-font-family:"Times New Roman";
mso-fareast-theme-font:minor-fareast;mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:
EN-US;mso-bidi-language:TH" lang="TH">ไม่ระบุ


17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

"TH SarabunPSK",sans-serif;mso-fareast-font-family:"Times New Roman";
mso-fareast-theme-font:minor-fareast;mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:
EN-US;mso-bidi-language:TH" lang="TH">ไม่ระบุ


18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

"TH SarabunPSK",sans-serif;mso-fareast-font-family:"Times New Roman";
mso-fareast-theme-font:minor-fareast;mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:
EN-US;mso-bidi-language:TH" lang="TH">ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมินยินดีต้อนรับ