หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

วิเคราะห์เส้นผมโครงสร้างศรีษะและหนังศรีษะ

สาขาวิชาชีพธุรกิจเสริมสวยและเสริมสร้างสุขภาพร่างกาย


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ HDS-BUE-3-150ZB

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ วิเคราะห์เส้นผมโครงสร้างศรีษะและหนังศรีษะ

3. ทบทวนครั้งที่ - / -

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

"TH SarabunPSK",sans-serif;mso-fareast-font-family:"Times New Roman";
mso-fareast-theme-font:minor-fareast;mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:
EN-US;mso-bidi-language:TH" lang="TH">ช่างทำผมสตรี6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

"TH SarabunPSK",sans-serif;mso-fareast-font-family:"Times New Roman";
mso-fareast-theme-font:minor-fareast;mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:
EN-US;mso-bidi-language:TH" lang="TH">พูดคุยกับลูกค้า เพื่อวิเคราะห์เส้นผม โครงสร้างศีรษะ
และหนังศีรษะของลูกค้า แล้ววิเคราะห์บุคลิกลักษณะของลูกค้า รวมถึงการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสมกับลูกค้า
เพื่อเตรียมตัวสู่การให้บริการอื่นต่อไป


7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)

"TH SarabunPSK",sans-serif;mso-fareast-font-family:"Times New Roman";
mso-fareast-theme-font:minor-fareast;mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:
EN-US;mso-bidi-language:TH" lang="TH">ธุรกิจทำผม


9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

"TH SarabunPSK",sans-serif;mso-fareast-font-family:"Times New Roman";
mso-fareast-theme-font:minor-fareast;mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:
EN-US;mso-bidi-language:TH" lang="TH">ไม่ระบุ


10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

"TH SarabunPSK",sans-serif;mso-fareast-font-family:"Times New Roman";
mso-fareast-theme-font:minor-fareast;mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:
EN-US;mso-bidi-language:TH" lang="TH">ไม่ระบุ


11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
102011 วิเคราะห์เส้นผมโครงสร้างศีรษะและหนังศีรษะของลูกค้าอย่างรอบคอบเพื่อไม่ให้การทำงานผิดพลาด 1.1 แยกลักษณะของเส้นผมในแต่ละประเภทได้เป็นอย่างดี 102011.01 131887
102011 วิเคราะห์เส้นผมโครงสร้างศีรษะและหนังศีรษะของลูกค้าอย่างรอบคอบเพื่อไม่ให้การทำงานผิดพลาด 1.2 แยกลักษณะสภาพหนังศีรษะได้เป็นอย่างดี 102011.02 131888
102011 วิเคราะห์เส้นผมโครงสร้างศีรษะและหนังศีรษะของลูกค้าอย่างรอบคอบเพื่อไม่ให้การทำงานผิดพลาด 1.3 เข้าใจลักษณะโครงสร้างศีรษะของลูกค้าได้เป็นอย่างดี 102011.03 131889
102012 วิเคราะห์บุคลิกภาพและอาชีพลูกค้า เพื่อทำผลงานได้ตรง และมีประสิทธิภาพที่ดี 2.1 วิเคราะห์บุคลิกลักษณะของลูกค้าได้เป็นอย่างเหมาะสม 102012.01 131890
102012 วิเคราะห์บุคลิกภาพและอาชีพลูกค้า เพื่อทำผลงานได้ตรง และมีประสิทธิภาพที่ดี 2.2 รับทราบอาชีพ หน้าที่การงานของลูกค้า 102012.02 131891
102013 เลือกใช้ผลิตภัณฑ์ ที่ตรงกับความต้องการและเกิดความปลอดภัย 3.1 เลือกผลิตภัณฑ์ให้เหมาะกับสภาพเส้นผมและหนังศีรษะของลูกค้าได้เป็นอย่างดี 102013.01 131892
102013 เลือกใช้ผลิตภัณฑ์ ที่ตรงกับความต้องการและเกิดความปลอดภัย 3.2 เลือกผลิตภัณฑ์ที่ปลอดภัยให้กับลูกค้าได้อย่างเหมาะสม 102013.02 131893

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

"TH SarabunPSK",sans-serif;mso-fareast-font-family:"Times New Roman";
mso-fareast-theme-font:minor-fareast;mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:
EN-US;mso-bidi-language:TH" lang="TH">ไม่ระบุ


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

1. ทักษะการพูดกับลูกค้าด้วยวาจาสุภาพ
2. ทักษะการเรียนรู้วิเคราะห์บุคลิกภาพ และอาชีพ
3. ทักษะการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์

(ข) ความต้องการด้านความรู้

1. มีความรู้เกี่ยวกับมารยาทในการพูดกับลูกค้า
2. มีความรู้เกี่ยวกับการแยกแยะลักษณะเส้นผม และโครงสร้างศีรษะ
3. มีความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ต่างๆ


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
1. การปฏิบัติงาน (แยกลักษณะของเส้นผมและสภาพผิวหนังศรีษะได้)
2. การปฏิบัติงาน (เข้าใจลักษณะโครงสร้างศรีษะและลักษณะใบหน้าของลูกค้าได้)
3. การปฏิบัติงาน (วิเคราะห์บุคลิกลักษณะ และรับทราบอาชีพของลูกค้า)
4. การปฏิบัติงาน (เลือกผลิตภัณฑ์ที่ปลอดภัยให้กับลูกค้าได้อย่างเหมาะสม)
(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
1.ลักษะของเส้นผม
2. รู้คุณสมบัติของแซมพูที่ใช้เหมาะกับสภาพเส้นผมและบริการที่เลือก (ไดร์ตัด เคมี บำรุง)
(ค) คำแนะนำในการประเมิน
วิธีการประเมิน
1. การสังเกตจากการปฏิบัติงาน
2. การสอบถามปากเปล่า
3. การตรวจสอบจากการปฏิบัติงาน


15. ขอบเขต (Range Statement)

ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตการปฏิบัติงาน และสภาพแวดล้อมอื่นๆ หรือสถานการณ์อื่นๆ ที่มีผลกระทบต่อการทำงาน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยากรที่ใช้ หรือข้อกำหนดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
(ก) คำแนะนำ
1. ผู้รับการประเมินจะต้องตรวจสอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับสำรวจและจัดหา แหล่งสื่อสารกับผู้บริโภคสำรวจความต้องการของผู้บริโภคนโยบายขององค์กรเพื่อการสื่อสาร
2. ผู้รับการประเมินจะต้องตรวจสอบการจัดลำดับความสำคัญของความต้องการใช้สินค้าหรือบริการ
(ข) คำอธิบายรายละเอียด
1. ตรวจสอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับสำรวจและจัดหา แหล่งสื่อสารกับผู้บริโภคสำรวจความต้องการของผู้บริโภคนโยบายขององค์กรเพื่อการสื่อสาร
2. ตรวจสอบการจัดลำดับความสำคัญของความต้องการใข้สินค้าหรือบริการ


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

"TH SarabunPSK",sans-serif;mso-fareast-font-family:"Times New Roman";
mso-fareast-theme-font:minor-fareast;mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:
EN-US;mso-bidi-language:TH" lang="TH">ไม่ระบุ


17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

"TH SarabunPSK",sans-serif;mso-fareast-font-family:"Times New Roman";
mso-fareast-theme-font:minor-fareast;mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:
EN-US;mso-bidi-language:TH" lang="TH">ไม่ระบุ


18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

"TH SarabunPSK",sans-serif;mso-fareast-font-family:"Times New Roman";
mso-fareast-theme-font:minor-fareast;mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:
EN-US;mso-bidi-language:TH" lang="TH">ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมินยินดีต้อนรับ