หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

ทำสีผม

สาขาวิชาชีพธุรกิจเสริมสวยและเสริมสร้างสุขภาพร่างกาย


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ HDS-BUE-3-149ZB

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ทำสีผม

3. ทบทวนครั้งที่ - / -

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

"TH SarabunPSK",sans-serif;mso-fareast-font-family:"Times New Roman";
mso-fareast-theme-font:minor-fareast;mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:
EN-US;mso-bidi-language:TH" lang="TH">ช่างทำผมบุรุษ-สตรี6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
ทำการสอบถามข้อมูลจากลูกค้า และวิเคราะห์เพื่อให้คำแนะนำลูกค้าอย่างถูกต้องก่อนออกแบบการทำสีผมให้ลูกค้าทั้งทำสีผมปิดผมขาวและสีผมแฟชั่น รวมถึงจัดเตรียมอุปกรณ์ ผลิตภัณฑ์การทำสีผมได้อย่างถูกต้อง ควบคุม ดูแลผลลัพธ์ของการทำสีผมและสามารถทำสีผมได้ตามความต้องการของลูกค้า

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
ธุรกิจทำผม

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
ไม่ระบุ

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
ไม่ระบุ

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
103051 รับข้อมูลและให้คำปรึกษากับลูกค้าเพื่อความเข้าใจตรงกัน ก่อนการปฏิบัติงาน 1.1 ทราบปริมาณเปอร์เซ็นต์ของเส้นผมขาว และลักษณะเส้นผมขาวที่ผ่านการทำสีมาแล้วเพื่อปิดผมขาว 103051.01 131875
103051 รับข้อมูลและให้คำปรึกษากับลูกค้าเพื่อความเข้าใจตรงกัน ก่อนการปฏิบัติงาน 1.2 ทราบปริมาณผมที่ขึ้นใหม่และผมที่ผ่านการทำสีมาแล้วเพื่อทำสีผมแฟชั่น 103051.02 131876
103051 รับข้อมูลและให้คำปรึกษากับลูกค้าเพื่อความเข้าใจตรงกัน ก่อนการปฏิบัติงาน 1.3 ได้ข้อสรุปที่ชัดเจน เข้าใจตรงกันระหว่างลูกค้ากับช่างทำผมภายในเวลาที่เหมาะสม 103051.03 131877
103052 วิเคราะห์เส้นผม หนังศีรษะ เพื่อให้ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย 2.1 ผลิตภัณฑ์เคมีที่เหมาะกับสภาพเส้นผมและความต้องการลูกค้าได้ 103052.01 131878
103052 วิเคราะห์เส้นผม หนังศีรษะ เพื่อให้ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย 2.2 บอกสภาพหนังศีรษะของลูกค้าได้อย่างชัดเจน 103052.02 131879
103053 เตรียมอุปกรณ์และผลิตภัณฑ์ให้ตรงกับการปฎิบัติงาน และปลอดภัย 3.1 เตรียมตัวลูกค้าและช่างทำผมเพื่อความพร้อมในการปฏิบัติงาน และถูกสุขลักษณะ 103053.01 131880
103053 เตรียมอุปกรณ์และผลิตภัณฑ์ให้ตรงกับการปฎิบัติงาน และปลอดภัย 3.2 เตรียมอุปกรณ์และผลิตภัณฑ์ให้พร้อมในการปฏิบัติงาน 103053.02 131881
103053 เตรียมอุปกรณ์และผลิตภัณฑ์ให้ตรงกับการปฎิบัติงาน และปลอดภัย 3.3 อุปกรณ์และผลิตภัณฑ์ที่ใช้กับต้องสะอาด เหมาะสมและปลอดภัย กับลูกค้า 103053.03 131882
103054 แบ่งผมและทำสี อย่างถูกวิธี 4.1 ใช้ผลิตภัณฑ์ได้ตามที่กำหนด (สีปิดผมขาว, สีแฟชั่น) 103054.01 131883
103054 แบ่งผมและทำสี อย่างถูกวิธี 4.2 แบ่งช่อผมได้อย่างละเอียดรอบคอบ 103054.02 131884
103055 ตรวจสอบผลลัพท์ของสี และผลงานสำเร็จตามความต้องการของลูกค้า 5.1 ทำสีออกมาได้ตามที่กำหนด และผลงานสำเร็จตรงตามความต้องการของลูกค้า 103055.01 131885
103055 ตรวจสอบผลลัพท์ของสี และผลงานสำเร็จตามความต้องการของลูกค้า 5.2 ให้คำแนะนำวิธีการดูแลสีผมหลังรับบริการ 103055.02 131886

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

"TH SarabunPSK",sans-serif;mso-fareast-font-family:"Times New Roman";
mso-fareast-theme-font:minor-fareast;mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:
EN-US;mso-bidi-language:TH" lang="TH">ไม่ระบุ


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

1. ทักษะการเลือกใช้อุปกรณ์และผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมและปลอดภัย
2. ทักษะการแยกความแตกต่างของสีผมธรรมชาติ กับสีผ่านการทำเคมี
3. ทักษะ การแบ่งผม หวีผม อย่างถูกวิธี
4. ทักษะ การทำสีปิดผมขาว และสีแฟชั่น

(ข) ความต้องการด้านความรู้

1. ความรู้เกี่ยวกับอุปกรณ์และผลิตภัณฑ์สำหรับการทำสีผม
2. ความรู้เกี่ยวกับการแยกความแตกต่างของสีผมธรรมชาติ กับสีผ่านการทำเคมี
3. ความรู้ในวิธีการแบ่งผม หวีผม อย่างถูกวิธี
4. ความรู้ในวิธีการทำสีปิดผมขาว และสีแฟชั่น


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
1. การปฏิบัติงาน (ทราบปริมาณเปอร์เซ็นต์ของเส้นผมขาว และลักษณะเส้นผมขาวที่ผ่านการทำสีมาแล้ว เพื่อปิดผมขาว)
2. การปฎิบัติงาน (ทราบปริมาณผมที่ขึ้นใหม่และผมที่ผ่านการทำสีมาแล้ว เพื่อทำสีผมแฟชั่น)  
3. การปฏิบัติงาน (เลือกผลิตภัณฑ์เคมีที่เหมาะกับสภาพเส้นผมและบอกสภาพหนังศีรษะ ของลูกค้าได้อย่างชัดเจน)
4. การปฏิบัติงาน ( เตรียมอุปกรณ์และผลิตภัณฑ์ให้พร้อม ผลิตภัณฑ์ที่ใช้กับต้องสะอาด เหมาะสม และปลอดภัยกับลูกค้า)
5. การปฏิบัติงาน (แบ่งช่อผมได้อย่างละเอียดรอบคอบ)
6. การปฏิบัติงาน( ทำสีออกมาได้ตามที่กำหนด ตรงตามความต้องการของลูกค้า และให้คำแนะนำวิธีการดูแลสีผมหลังรับบริการ)
(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
1. รู้วิธีการวิเคราะห์เส้นผมขาวและหนังศีรษะ และรู้วิธีการให้คำปรึกษากับลูกค้า
2. รู้วิธีการเลือกใช้อุปกรณ์และผลิตภัณฑ์ในแต่ละขั้นตอนได้อย่างเหมาะสม วิธีการดูแลอุปกรณ์ให้สะอาด
3. รู้วิธีการแบ่งผมเพื่อทำสี  รู้วิธีการทำสีปิดผมขาว  รู้วิธีการทำความสะอาดคราบสี (ใช้ฟองน้ำชุบแชมพูเพื่อทำความสะอาดคราบสี หรือวีธืการอื่นๆ)
4. รู้วิธีการจัดสีและผลิตภัณฑ์ให้เหมาะกับสภาพผมของลูกค้า
5. รู้วิธีการล้างสี (หยอดน้ำลงบนเส้นผมก่อนนวดเพื่อขจัดคราบสีบนหนังศีรษะ)
(ค) คำแนะนำในการประเมิน
วิธีการประเมิน
1. การสังเกตจากการปฏิบัติงาน
2. การสอบถามปากเปล่า
3. การตรวจสอบจากการปฏิบัติงาน


15. ขอบเขต (Range Statement)

ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตการปฏิบัติงาน และสภาพแวดล้อมอื่นๆ หรือสถานการณ์อื่นๆ ที่มีผลกระทบต่อการทำงาน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยากรที่ใช้ หรือข้อกำหนดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
(ก) คำแนะนำ
1. ผู้รับการประเมินจะต้องตรวจสอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับสำรวจและจัดหา แหล่งสื่อสารกับผู้บริโภคสำรวจความต้องการของผู้บริโภคนโยบายขององค์กรเพื่อการสื่อสาร
2. ผู้รับการประเมินจะต้องตรวจสอบการจัดลำดับความสำคัญของความต้องการใช้สินค้าหรือบริการ
(ข) คำอธิบายรายละเอียด
1. ตรวจสอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับสำรวจและจัดหา แหล่งสื่อสารกับผู้บริโภคสำรวจความต้องการของผู้บริโภคนโยบายขององค์กรเพื่อการสื่อสาร
2. ตรวจสอบการจัดลำดับความสำคัญของความต้องการใข้สินค้าหรือบริการ


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
ไม่ระบุ

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
ไม่ระบุ

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

"TH SarabunPSK",sans-serif;mso-fareast-font-family:"Times New Roman";
mso-fareast-theme-font:minor-fareast;mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:
EN-US;mso-bidi-language:TH" lang="TH">ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมินยินดีต้อนรับ