หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

บำรุงหนังศีรษะ

สาขาวิชาชีพธุรกิจเสริมสวยและเสริมสร้างสุขภาพร่างกาย


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ HDS-BUE-3-152ZB

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ บำรุงหนังศีรษะ

3. ทบทวนครั้งที่ - / -

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

"TH SarabunPSK",sans-serif;mso-fareast-font-family:"Times New Roman";
mso-fareast-theme-font:minor-fareast;mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:
EN-US;mso-bidi-language:TH" lang="TH">ช่างทำผมสตรี6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
วิเคราะห์สภาพหนังศีรษะของลูกค้า ก่อนจัดเตรียมอุปกรณ์และผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสมกับสภาพหนังศีรษะของลูกค้า และใส่ผลิตภัณฑ์บำรุงหนังศีรษะให้กับลูกค้าได้อย่างถูกวิธีพร้อมนวดเพื่อความผ่อนคลายให้กับลูกค้า

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
ธุรกิจทำผม

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
ไม่ระบุ

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
ไม่ระบุ

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
102071 วิเคราะห์หนังศีรษะเพื่อให้การปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 1.1 ทราบสภาพหนังศีรษะ ได้เป็นอย่างดี 102071.01 131900
102072 เตรียมอุปกรณ์และผลิตภัณฑ์ให้ตรงกับการปฎิบัติงาน และความปลอดภัย 2.1 เตรียมอุปกรณ์และผลิตภัณฑ์ให้พร้อมในการปฏิบัติงาน 102072.01 131901
102072 เตรียมอุปกรณ์และผลิตภัณฑ์ให้ตรงกับการปฎิบัติงาน และความปลอดภัย 2.2 อุปกรณ์และผลิตภัณฑ์ที่ใช้กับลูกค้าต้องสะอาดเหมาะสม และปลอดภัย 102072.02 131902
102073 ใส่ผลิตภัณฑ์บำรุงหนังศีรษะ ได้อย่างถูกวิธี 3.1 แนะนำให้ลูกค้าปฏิบัติตามคู่มือการใช้งานของอุปกรณ์และผลิตภัณฑ์นั้นๆ ได้ 102073.01 131903
102073 ใส่ผลิตภัณฑ์บำรุงหนังศีรษะ ได้อย่างถูกวิธี 3.2 ใส่ผลิตภัณฑ์บำรุงหนังศีรษะ อย่างเป็นระเบียบและถูกวิธี 102073.02 131904
102074 นวดผ่อนคลายหนังศีรษะ ให้ลูกค้าได้รับความสบายในการรับบริการ 4.1 นวดศีรษะให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจได้เป็นอย่างดี 102074.01 131905

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

"TH SarabunPSK",sans-serif;mso-fareast-font-family:"Times New Roman";
mso-fareast-theme-font:minor-fareast;mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:
EN-US;mso-bidi-language:TH" lang="TH">ไม่ระบุ


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

1. ทักษะการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสมและปลอดภัย
2. ทักษะการแนะนำให้ลูกค้าใช้คู่มือได้อย่างถูกต้อง
3. ทักษะการนวดศรีษะ

(ข) ความต้องการด้านความรู้

1. มีความรู้เกี่ยวกับสภาพของหนังศีรษะ
2. มีความรู้ในการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสม และปลอดภัย
3. มีความรู้ในขั้นตอนการบำรุงหนังศีรษะ
4. มีความรู้เกี่ยวกับวิธีนวดเพื่อผ่อนคลาย


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
1. การปฏิบัติงาน (ทราบสภาพหนังศรีษะ ได้เป็นอย่างดี)
2. การปฏิบัติงาน (เตรียมอุปกรณ์และผลิตภัณฑ์ให้พร้อมในการปฏิบัติงานอุปกรณ์และผลิตภัณฑ์ที่ใช้กับลูกค้าต้องสะอาด เหมาะสม และปลอดภัย)
3. การปฏิบัติงาน (แนะนำให้ลูกค้าปฏิบัติตามคู่มือการใช้งานของอุปกรณ์และผลิตภัณฑ์นั้นๆ ได้
4. การปฏิบัติงาน (นวดศรีษะให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจได้เป็นอย่างดี)
(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
1. รู้วิธีการวิเคราะห์หนังศีรษะ
2. รู้การเลือกใช้อุปกรณ์และผลิตภัณฑ์ในแต่ละขั้นตอนได้อย่างเหมาะสม วิธีการดูแลอุปกรณ์ให้สะอาด
3. รู้วิธีการบำรุงหนังศีรษะในแต่ละผลิตภัณฑ์
(ค) คำแนะนำในการประเมิน
1. การสังเกตจากการปฏิบัติงาน
2. การสอบถามปากเปล่า
3. การตรวจสอบจากการปฏิบัติงาน


15. ขอบเขต (Range Statement)
ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตการปฏิบัติงาน และสภาพแวดล้อมอื่นๆ หรือสถานการณ์อื่นๆ ที่มีผลกระทบต่อการทำงาน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยากรที่ใช้ หรือข้อกำหนดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
(ก) คำแนะนำ
1. ผู้รับการประเมินจะต้องตรวจสอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับสำรวจและจัดหา แหล่งสื่อสารกับผู้บริโภคสำรวจความต้องการของผู้บริโภคนโยบายขององค์กรเพื่อการสื่อสาร
2. ผู้รับการประเมินจะต้องตรวจสอบการจัดลำดับความสำคัญของความต้องการใช้สินค้าหรือบริการ
(ข) คำอธิบายรายละเอียด
1. ตรวจสอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับสำรวจและจัดหา แหล่งสื่อสารกับผู้บริโภคสำรวจความต้องการของผู้บริโภคนโยบายขององค์กรเพื่อการสื่อสาร
2. ตรวจสอบการจัดลำดับความสำคัญของความต้องการใข้สินค้าหรือบริการ


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
ไม่ระบุ

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
ไม่ระบุ

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

"TH SarabunPSK",sans-serif;mso-fareast-font-family:"Times New Roman";
mso-fareast-theme-font:minor-fareast;mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:
EN-US;mso-bidi-language:TH" lang="TH">ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมินยินดีต้อนรับ