หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

เกล้าผม

สาขาวิชาชีพธุรกิจเสริมสวยและเสริมสร้างสุขภาพร่างกาย


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ HDS-BUE-3-153ZB

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ เกล้าผม

3. ทบทวนครั้งที่ - / -

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

"TH SarabunPSK",sans-serif;mso-fareast-font-family:"Times New Roman";
mso-fareast-theme-font:minor-fareast;mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:
EN-US;mso-bidi-language:TH" lang="TH">ช่างทำผมสตรี6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

"TH SarabunPSK",sans-serif;mso-fareast-font-family:"Times New Roman";
mso-fareast-theme-font:minor-fareast;mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:
EN-US;mso-bidi-language:TH" lang="TH">วิเคราะห์ลักษณะเส้นผมของลูกค้า ก่อนออกแบบการเกล้าผมและก่อนการเลือกใช้อุปกรณ์
ผลิตภัณฑ์ตามความเหมาะสม และสามารถเกล้าผมได้ทั้งแบบการยีผม และไม่ยีผม ให้เป็นไปตามความต้องการของลูกค้า


7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)

"TH SarabunPSK",sans-serif;mso-fareast-font-family:"Times New Roman";
mso-fareast-theme-font:minor-fareast;mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:
EN-US;mso-bidi-language:TH" lang="TH">ธุรกิจทำผม


9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

"TH SarabunPSK",sans-serif;mso-fareast-font-family:"Times New Roman";
mso-fareast-theme-font:minor-fareast;mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:
EN-US;mso-bidi-language:TH" lang="TH">ไม่ระบุ


10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

"TH SarabunPSK",sans-serif;mso-fareast-font-family:"Times New Roman";
mso-fareast-theme-font:minor-fareast;mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:
EN-US;mso-bidi-language:TH" lang="TH">ไม่ระบุ


11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
102051 วิเคราะห์ลักษณะทรงผมเพื่อให้การปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 1.1 แยกลักษณะของเส้นผมได้ในแต่ละประเภท 102051.01 131906
102051 วิเคราะห์ลักษณะทรงผมเพื่อให้การปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 1.2 แนะนำทรงผมที่เหมาะสมกับลูกค้าได้ 102051.02 131907
102052 เลือกใช้อุปกรณ์และผลิตภัณฑ์ให้ตรงกับการปฎิบัติงาน และความปลอดภัย 2.1 ใช้ผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์ที่เหมาะสมกับทรงที่จะเกล้า ได้เป็นอย่างดี และปลอดภัยกับลูกค้า 102052.01 131908
102053 ยีผม ลักษณะเกล้าผมทรงพื้นฐาน ได้เป็นอย่างดี 3.1 ยีผมให้เหมาะสมกับทรงตามที่จะเกล้า และตามความต้องการของลูกค้าได้ 102053.01 131909
102054 เกล้าผม ตามลักษณะทรงพื้นฐาน และเกล้าผมแฟชั่น ได้อย่างถูกทรงตามความต้องการที่กำหนด 4.1 เกล้าผมตามทรงพื้นฐาน และเกล้าผมแฟชั่น ได้อย่างปราณีตเรียบร้อย ตามที่กำหนด 102054.01 131910

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

"TH SarabunPSK",sans-serif;mso-fareast-font-family:"Times New Roman";
mso-fareast-theme-font:minor-fareast;mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:
EN-US;mso-bidi-language:TH" lang="TH">ไม่ระบุ


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

1. ทักษะการแยกลักษณะของเส้นผมได้
2. ทักษะการแนะนำทรงผมให้เหมาะกันลูกค้า
3. ทักษะการยีผมได้อย่างถูกวิธี
4. ทักษะการเกล้าผมได้อย่างถูกวิธี

(ข) ความต้องการด้านความรู้

1. มีความรู้ในการแยกลักษณะของเส้นผม
2. มีความรู้เกี่ยวกับวิธีแนะนำทรงผมให้เหมาะสมกับลูกค้า
3. มีความรู้ในวิธียีผมที่ถูกวิธี
4. มีความรู้เกี่ยวกับวิธีการเกล้าผม


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
1. การปฏิบัติงาน (แยกลักษณะของเส้นผมได้ และแนะนำทรงผมที่เหมาะสมกับลูกค้าได้)
2. การปฏิบัติงาน (ใช้ผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมกับทรงที่จะเกล้า และปลอดภัยกับลูกค้า)
3. การปฎิบัติงาน (ยีผมให้เหมาะสมกับทรงตามที่จะเกล้า และตามความต้องการของลูกค้าได้)
4. การปฏิบัติงาน (เกล้าผมตามทรงพื้นฐาน และเกล้าผมแฟชั่น ได้อย่างประณีตเรียบร้อย)
(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
1. รู้คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ รู้ลักษณะของเส้นผมแต่ละประเภท
2. รู้จักเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมในการจัดทรงต่างๆ
3. รู้วิธีการเลือกใช้อุปกรณ์ที่ถูกต้อง
4. รู้วิธีการยีที่ถูกต้อง (หวีผมในแนวตั้ง จังหวะของมือในการยีผม) ทรงที่จะเกล้า
5. รู้วิธีการหวีผมและวิธีการเกล้าผม
(ค) คำแนะนำในการประเมิน
วิธีการประเมิน
1. การสังเกตจากการปฏิบัติงาน
2. การสอบถามปากเปล่า
3. การตรวจสอบจากการปฏิบัติงาน


15. ขอบเขต (Range Statement)

ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตการปฏิบัติงาน และสภาพแวดล้อมอื่นๆ หรือสถานการณ์อื่นๆ ที่มีผลกระทบต่อการทำงาน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยากรที่ใช้ หรือข้อกำหนดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
(ก) คำแนะนำ
1. ผู้รับการประเมินจะต้องตรวจสอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับสำรวจและจัดหา แหล่งสื่อสารกับผู้บริโภคสำรวจความต้องการของผู้บริโภคนโยบายขององค์กรเพื่อการสื่อสาร
2. ผู้รับการประเมินจะต้องตรวจสอบการจัดลำดับความสำคัญของความต้องการใช้สินค้าหรือบริการ
(ข) คำอธิบายรายละเอียด
1. ตรวจสอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับสำรวจและจัดหา แหล่งสื่อสารกับผู้บริโภคสำรวจความต้องการของผู้บริโภคนโยบายขององค์กรเพื่อการสื่อสาร
2. ตรวจสอบการจัดลำดับความสำคัญของความต้องการใข้สินค้าหรือบริการ


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

"TH SarabunPSK",sans-serif;mso-fareast-font-family:"Times New Roman";
mso-fareast-theme-font:minor-fareast;mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:
EN-US;mso-bidi-language:TH" lang="TH">ไม่ระบุ


17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

"TH SarabunPSK",sans-serif;mso-fareast-font-family:"Times New Roman";
mso-fareast-theme-font:minor-fareast;mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:
EN-US;mso-bidi-language:TH" lang="TH">ไม่ระบุ


18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

"TH SarabunPSK",sans-serif;mso-fareast-font-family:"Times New Roman";
mso-fareast-theme-font:minor-fareast;mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:
EN-US;mso-bidi-language:TH" lang="TH">ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมินยินดีต้อนรับ