คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรม ภัตตาคารและร้านอาหาร สาขางานท่องเที่ยว อาชีพที่ปรึกษาการเดินทางท่องเที่ยว ระดับ 4


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรม ภัตตาคารและร้านอาหาร สาขางานท่องเที่ยว อาชีพที่ปรึกษาการเดินทางท่องเที่ยว ระดับ 4
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)
การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)
กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)
หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
THR-TAT-4-097ZB สร้างและรักษาทีมงานเพื่อส่งมอบบริการ
THR-TAT-4-098ZB สร้างและดำเนินการประเมินผลการริเริ่มผลิตภัณฑ์เชิงกลยุทธ์
THR-TAT-4-099ZB พัฒนาและดูแลงานเกี่ยวกับกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
THR-TAT-4-100ZB พัฒนาโปรแกรมการประชุม
THR-TAT-4-101ZB สนับสนุนสินค้าของท่องเที่ยวและการบริการ
THR-TAT-4-102ZB สร้างและปรับปรุงแหล่งข้อมูลการท่องเที่ยวให้ทันสมัย
THR-TAT-4-103ZB จัดการและแก้ไขข้อร้องเรียน และสถานการณ์ความขัดแย้ง
THR-TAT-4-104ZB วางแผน บริหารและดำเนินการจัดการประชุม
THR-TAT-4-105ZB รับและเก็บรักษาสินค้า
THR-TAT-4-106ZB ตรวจสอบขั้นตอนทางการเงิน
THR-TAT-4-107ZB จัดเตรียมและควบคุมงบประมาณ
THR-TAT-4-108ZB บริหารนวัตกรรมการท่องเที่ยวและโปรแกรม
THR-TAT-4-109ZB สอนทักษะในการทำงาน
THR-TAT-4-110ZB อ่านและเขียนภาษาอังกฤษในระดับสูง
THR-TAT-4-111ZB ใช้ภาษาอังกฤษในระดับหัวหน้างาน
THR-TAT-4-112ZB อ่านและเขียนภาษาอังกฤษในระดับหัวหน้างาน
THR-TAT-4-113ZB จัดการและรักษาความสัมพันธ์ในที่ทำงาน
THR-TAT-4-114ZB ดำเนินการป้องกันการใช้แรงงานเด็กในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
THR-TAT-4-115ZB พัฒนาสภาพแวดล้อมในการป้องกันปัญหาเกี่ยวกับเด็กในแหล่งท่องเที่ยว
THR-TAT-4-116ZB พัฒนา ดำเนินการ และบริหารกลยุทธ์ทางธุรกิจ
THR-TAT-4-117ZB วางแผน พัฒนากิจกรรมระหว่างการนำเที่ยว และประเมินผลเมื่อสิ้นสุดการนำเที่ยวด้วยความเรียบร้อย
THR-TAT-4-118ZB วางแผน ทดลอง และดำเนินงานกิจกรรมการท่องเที่ยวที่ให้ผลกระทบน้อยที่สุด
THR-TAT-4-119ZB จัดการและอำนวยความสะดวกการนำเที่ยวนอกรายการนำเที่ยวหลัก
THR-TAT-4-120ZB ออกแบบและจัดทำแผนการดำเนินงาน
THR-TAT-4-121ZB จัดการและดำเนินการตามแผนการเดินทาง
THR-TAT-4-122ZB จัดการความเสี่ยงในการดำเนินงาน
THR-TAT-4-123ZB ตรวจสอบการดำเนินงานทางการท่องเที่ยว
THR-TAT-4-124ZB นำเที่ยวในพื้นที่ห่างไกล
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
CB-0326-A : สมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว

เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ
ระดับ 7
ระดับ 8

ยินดีต้อนรับ