คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรม ภัตตาคารและร้านอาหาร สาขางานท่องเที่ยว อาชีพที่ปรึกษาการเดินทางท่องเที่ยว ระดับ 2


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรม ภัตตาคารและร้านอาหาร สาขางานท่องเที่ยว อาชีพที่ปรึกษาการเดินทางท่องเที่ยว ระดับ 2
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)
การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)
กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)
หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
THR-TAT-2-060ZB ปฏิบัติตามกฎระเบียบด้านอาชีวอนามัยและการรักษาความปลอดภัย
THR-TAT-2-061ZB จัดทำและนำส่งใบเสนอราคา
THR-TAT-2-062ZB ป้องกันการลักทรัพย์
THR-TAT-2-063ZB ศึกษาและพัฒนาความรู้เกี่ยวกับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและภูมิปัญญาท้องถิ่น
THR-TAT-2-064ZB ปฏิบัติงานเอกสารธุรการ
THR-TAT-2-065ZB สนทนาภาษาอังกฤษในระดับปฏิบัติการ
THR-TAT-2-066ZB อ่านและเขียนภาษาอังกฤษในระดับปฏิบัติการ
THR-TAT-2-067ZB เข้าถึงและจัดเก็บข้อมูลจากคอมพิวเตอร์
THR-TAT-2-068ZB สื่อสารทางโทรศัพท์
THR-TAT-2-069ZB ดำเนินงานระบบข้อมูลอัตโนมัติ
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
CB-0257-A : วิทยาลัยเทคโนโลยีพงษ์สวัสดิ์
CB-0326-A : สมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว

เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ
ระดับ 7
ระดับ 8

ยินดีต้อนรับ