คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพอาชีวอนามัยและความปลอดภัย อาชีพนักอาชีวสุขศาสตร์ ระดับ 5


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพอาชีวอนามัยและความปลอดภัย อาชีพนักอาชีวสุขศาสตร์ ระดับ 5
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

ผู้ที่ได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพของอาชีพนักอาชีวสุขศาสตร์ ระดับ 5 เป็นผู้เชี่ยวชาญ และมีประสบการณ์ในด้านอาชีวอนามัย เป็นผู้ที่มีความรู้และทักษะในการคาดการณ์ผลกระทบต่อสุขภาพของผู้ปฏิบัติงานที่อาจเกิดขึ้นจากปัจจัยเสี่ยงในสิ่งแวดล้อมการทำงาน เช่น ปัจจัยทางเคมี ปัจจัยทางกายภาพ ปัจจัยทางชีวภาพ และ ปัจจัยทางจิตวิทยาสังคมและการยศาสตร์ สามารถตรวจวัด ประเมินและติดตามการสัมผัสอันตรายทางกายภาพ การสัมผัสสารเคมีทางผิวหนังและทางอื่น ๆ  รวมทั้งสามารถตรวจประเมินคุณภาพอากาศภายในอาคาร (Indoor air quality) ที่มีผู้อยู่อาศัย ทำงาน หรือใช้บริการทุกประเภท ด้วยวิธีการตรวจวัดทางอาชีวสุขศาสตร์ สามารถประเมินความเสี่ยงของอันตรายเฉพาะเรื่องที่มีความซับซ้อนและ/หรือเสี่ยงสูง หรืออันตรายชนิดใหม่ (Emerging Hazards) และประเมินทางเลือกในการจัดการความเสี่ยงจากการสัมผัสอันตรายในขณะปฏิบัติงาน โดยสามารถออกแบบโครงการการเฝ้าระวังสุขภาพและสิ่งแวดล้อมการทำงาน และสามารถกำหนดมาตรการและดำเนินโครงการการป้องกัน ติดตามและควบคุมอันตรายทางกายภาพ เคมี ชีวภาพและการยศาสตร์ สามารถจัดการแก้ไขปัญหาในบริบทที่มีการเปลี่ยนแปลงทั่วไปในการทำงานงานด้านอาชีวอนามัยได้

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

1. คุณสมบัติของผู้ที่สามารถเข้ารับการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพอาชีวอนามัย และความปลอดภัย อาชีพนักอาชีวสุขศาสตร์ ระดับ 5
-    ต้องมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีอาชีวอนามัยและความปลอดภัย หรือเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ หรือมีคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพนักอาชีวสุขศาสตร์และความปลอดภัย ระดับ 4 
-    ต้องมีประสบการณ์การทำงานที่มีหน้าที่ด้านการป้องกันการเกิดอันตราย การเกิดอุบัติเหตุและโรคจากการทำงาน ไม่ต่ำกว่า 3 ปี
2. ผู้ที่จะผ่านการประเมินและได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพอาชีวอนามัย และความปลอดภัย อาชีพนักอาชีวสุขศาสตร์ ระดับ 5  
-    ต้องผ่านเกณฑ์การประเมินตามหน่วยสมรรถนะอาชีพนักความปลอดภัยวิชาชีพ ระดับ 5 จำนวน 8 หน่วยสมรรถนะ 
3. การต่ออายุหนังสือรับรองมาตรฐานอาชีพให้เป็นไปตามคู่มือสำหรับผู้เข้ารับการประเมินหรือคู่มือเจ้าหน้าที่สอบ (Assessment Standard)

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

ผู้ที่ทำงานเกี่ยวกับสาขาอาชีวอนามัย และความปลอดภัย สุขอนามัย และสิ่งแวดล้อมในการทำงาน

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
WPS-ZZZ-5-015ZB คาดการณ์ผลกระทบต่อสุขภาพจากการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก
WPS-ZZZ-5-016ZB สำรวจเบื้องต้นเพื่อยืนยันผลการระบุปัจจัยเสี่ยงจากสภาพแวดล้อมการทำงานของผู้ปฏิบัติงาน
WPS-ZZZ-5-017ZB ตรวจวัด ประเมินและติดตามการสัมผัสอันตรายจากสิ่งแวดล้อมการทำงานด้านอื่นๆ
WPS-ZZZ-5-018ZB ประเมินความเสี่ยงของอันตรายเฉพาะเรื่องที่มีความเสี่ยงสูง หรืออันตรายชนิดใหม่ (Emerging Hazard)
WPS-ZZZ-5-019ZB ประเมินอันตรายด้าน การยศาสตร์และจิตวิทยาสังคม
WPS-ZZZ-5-020ZB ประเมินรูปแบบในการจัดการความเสี่ยงอันตรายจากปัจจัยสภาพแวดล้อมการทำงาน
WPS-DDNL-038B ออกแบบโครงการ การเฝ้าระวังสุขภาพและสิ่งแวดล้อม
WPS-DDNL-038B กำหนดมาตรการและดำเนินโครงการการป้องกัน ติดตามและควบคุมอันตรายจากสภาพแวดล้อมในการทำงาน
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

ยินดีต้อนรับ