คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพอาชีวอนามัยและความปลอดภัย อาชีพนักอาชีวสุขศาสตร์ ระดับ 6


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพอาชีวอนามัยและความปลอดภัย อาชีพนักอาชีวสุขศาสตร์ ระดับ 6
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

ผู้ที่ได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพของอาชีพนักอาชีวสุขศาสตร์ ระดับ 6 สามารถปฏิบัติงานในการบริหารจัดการด้านอาชีวอนามัย เป็นผู้ที่มีความรู้และทักษะในการประเมินและติดตามประสิทธิผลของการบริหารจัดการด้านอาชีวสุขศาสตร์ โดยสามารถประยุกต์ความรู้พื้นฐานด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง มาใช้งานการทำงานในด้านอาชีวสุขศาสตร์ เช่น ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และสถิติ เป็นต้น สามารถจัดการผลการประเมินความเสี่ยงจากการสัมผัสอันตรายในขณะปฏิบัติงาน รวมถึงการกำหนดอำนาจหน้าที่ในการบริหารจัดการ ภาระและความรับผิดชอบเพื่อพัฒนาระบบงานด้านอาชีวอนามัย บริหารจัดการแก้ปัญหาในบริบทที่มีความซับซ้อนและเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา สามารถให้คำปรึกษาด้านอาชีวอนามัย จากองค์ความรู้และประสบการณ์การทำงานด้านอาชีวอนามัย

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

1. คุณสมบัติของผู้ที่สามารถเข้ารับการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพอาชีวอนามัย และความปลอดภัย อาชีพนักอาชีวสุขศาสตร์ ระดับ 6
-    ต้องมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีอาชีวอนามัยและความปลอดภัย หรือเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ หรือมีคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพนักอาชีวสุขศาสตร์ ระดับ 5 
-    ต้องมีประสบการณ์การในการทำงานอย่างน้อย 3 ปี หลังได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ 
อาชีพนักอาชีวสุขศาสตร์ ระดับ 5
2. ผู้ที่จะผ่านการประเมินและได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพอาชีวอนามัย และความปลอดภัย อาชีพนักอาชีวสุขศาสตร์ ระดับ 6  
-    ต้องผ่านเกณฑ์การประเมินตามหน่วยสมรรถนะอาชีพนักความปลอดภัยวิชาชีพ 6 จำนวน 4 หน่วยสมรรถนะ
3. การต่ออายุหนังสือรับรองมาตรฐานอาชีพให้เป็นไปตามคู่มือสำหรับผู้เข้ารับการประเมินหรือคู่มือเจ้าหน้าที่สอบ (Assessment Standard)

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

ผู้ที่ทำงานเกี่ยวกับสาขาอาชีวอนามัย และความปลอดภัย สุขอนามัย และสิ่งแวดล้อมในการทำงาน

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
WPS-ZZZ-6-021ZB ตรวจวัด ประเมินและติดตามคุณภาพอากาศภายในอาคาร
WPS-ZZZ-6-022ZB ประเมินและติดตามประสิทธิผลของการบริหารจัดการด้านอาชีวสุขศาสตร์
WPS-ZZZ-6-023ZB ประยุกต์ความรู้ที่เกี่ยวข้องในงานด้านอาชีวสุขศาสตร์
WPS-ZZZ-6-024ZB บริหารบริหารจัดการผลการประเมินความเสี่ยงจากการสัมผัสอันตรายจากปัจจัยสิ่งแวดล้อมการทำงาน
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

ยินดีต้อนรับ