Gap Analysis

Gap Analysis

สาขาวิชาชีพอาชีวอนามัยและความปลอดภัย อาชีพนักอาชีวสุขศาสตร์ ระดับ 6


ตอบคำถามออนไลน์

ลำดับ คำถามออนไลน์ ระดับความสามารถ
ไม่ได้ น้อย ปานกลาง มาก
ตรวจวัด ประเมินและติดตามคุณภาพอากาศภายในอาคาร
1
2
3
4
5
ประเมินและติดตามประสิทธิผลของการบริหารจัดการด้านอาชีวสุขศาสตร์
6
7
8
ประยุกต์ความรู้ที่เกี่ยวข้องในงานด้านอาชีวสุขศาสตร์
9
10
11
บริหารบริหารจัดการผลการประเมินความเสี่ยงจากการสัมผัสอันตรายจากปัจจัยสิ่งแวดล้อมการทำงาน
12
13
14

ยินดีต้อนรับ