หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

บริหารบริหารจัดการผลการประเมินความเสี่ยงจากการสัมผัสอันตรายจากปัจจัยสิ่งแวดล้อมการทำงาน

สาขาวิชาชีพอาชีวอนามัยและความปลอดภัย


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ WPS-ZZZ-6-024ZB

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ บริหารบริหารจัดการผลการประเมินความเสี่ยงจากการสัมผัสอันตรายจากปัจจัยสิ่งแวดล้อมการทำงาน

3. ทบทวนครั้งที่ 1 / 2562

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

อาชีพนักความปลอดภัยในการทำงาน 



6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้จะต้องมีความรู้เรื่องข้อกำหนดกฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม และมีความรู้เรื่องแนวทางปฏิบัติที่ดีด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย สามารถพัฒนาระบบบริหารจัดการด้านอาชีวสุขศาสตร์ บริหารจัดการข้อมูลด้านอาชีวสุขศาสตร์ในการลดและควบคุมความเสี่ยงจากปัจจัยสิ่งแวดล้อมการทำงานได้ และสามารถบริหารจัดการข้อมูลในการตรวจสอบและติดตามการดำเนินงานด้านอาชีวสุขศาสตร์ได้

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
ผู้ปฏิบัติงานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
1.    พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 25542.    ISO 45001:2018 ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
B406.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการด้านอาชีวสุขศาสตร์

1. ระบุบริบทขององค์กรในการดำเนินงานด้านอาชีวสุขศาสตร์ได้

B406.1.01 149232
B406.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการด้านอาชีวสุขศาสตร์

2. ระบุเป้าหมายในการดำเนินงานด้านอาชีวสุขศาสตร์ได้

B406.1.02 149233
B406.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการด้านอาชีวสุขศาสตร์

3. กำหนดบทบาทและหน้าที่ของทีมหลัก และทีมสนับสนุนการดำเนินงานด้านอาชีวสุขศาสตร์ได้

B406.1.03 149234
B406.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการด้านอาชีวสุขศาสตร์

4. พัฒนาเครื่องมือ หรือมาตรการในการจัดการ ติดตาม ตรวจสอบการดำเนินงานด้านอาชีวสุขศาสตร์ที่เหมาะสมกับองค์กรได้

B406.1.04 149235
B406.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการด้านอาชีวสุขศาสตร์

5. ระบุลักษณะงานที่ต้องจัดทำขั้นตอนการปฏิบัติงานเพื่อจัดการ ติดตาม ตรวจสอบการดำเนินงานได้

B406.1.05 149236
B406.2 บริหารจัดการข้อมูลด้านอาชีวสุขศาสตร์ในการลดและควบคุมความเสี่ยงจากปัจจัยสิ่งแวดล้อมการทำงาน

1. วิเคราะห์ผลจากการประเมินความเสี่ยงจากการสัมผัสอันตรายจากปัจจัยสิ่งแวดล้อมประเภทต่างๆ อย่างเป็นระบบได้

B406.2.01 149237
B406.2 บริหารจัดการข้อมูลด้านอาชีวสุขศาสตร์ในการลดและควบคุมความเสี่ยงจากปัจจัยสิ่งแวดล้อมการทำงาน

2. ระบุความเสี่ยงและแนวโน้มความเสี่ยงในการดำเนินงานด้านอาชีวสุขศาสตร์ขององค์กรได้

B406.2.02 149238
B406.2 บริหารจัดการข้อมูลด้านอาชีวสุขศาสตร์ในการลดและควบคุมความเสี่ยงจากปัจจัยสิ่งแวดล้อมการทำงาน

3. วิเคราะห์ช่องว่างหรือขีดความสามารถในการพัฒนา ปรับปรุงงานด้านอาชีวสุขศาสตร์ขององค์กรได้ 

B406.2.03 149239
B406.2 บริหารจัดการข้อมูลด้านอาชีวสุขศาสตร์ในการลดและควบคุมความเสี่ยงจากปัจจัยสิ่งแวดล้อมการทำงาน

4. ระบุเป้าหมายและวัตถุประสงค์การดำเนินการลดและควบคุมความเสี่ยงจากปัจจัยสิ่งแวดล้อมการทำงานที่ชัดเจนและสอดคล้องกับผลการวิเคราะห์ข้อมูลได้

B406.2.04 149240
B406.2 บริหารจัดการข้อมูลด้านอาชีวสุขศาสตร์ในการลดและควบคุมความเสี่ยงจากปัจจัยสิ่งแวดล้อมการทำงาน

5. ระบุแผนการดำเนินงานลดและควบคุมความเสี่ยงที่สอดคล้องกับผลการวิเคราะห์ข้อมูล และบริบทขององค์กรได้

B406.2.05 149241
B406.2 บริหารจัดการข้อมูลด้านอาชีวสุขศาสตร์ในการลดและควบคุมความเสี่ยงจากปัจจัยสิ่งแวดล้อมการทำงาน

6. ระบุปัจจัยสนับสนุนด้านการบริหารจัดการในการดำเนินงานด้านการลดและควบคุมความเสี่ยงจากปัจจัยสิ่งแวดล้อมการทำงานได้

B406.2.06 149242
B406.3 บริหารจัดการข้อมูลในการตรวจสอบและติดตามการดำเนินงานด้านอาชีวสุขศาสตร์

1. ระบุระบบการติดตาม ตรวจสอบการดำเนินงานภายในองค์กรที่เหมาะสมกับแผนการดำเนินโครงการด้านอาชีวสุขศาสตร์ได้

B406.3.01 149243
B406.3 บริหารจัดการข้อมูลในการตรวจสอบและติดตามการดำเนินงานด้านอาชีวสุขศาสตร์

2. วิเคราะห์แนวโน้มการดำเนินโครงการด้านอาชีวสุขศาสตร์ เพื่อปรับแผนในการจัดการความเสี่ยงขององค์กรได้

B406.3.02 149244
B406.3 บริหารจัดการข้อมูลในการตรวจสอบและติดตามการดำเนินงานด้านอาชีวสุขศาสตร์

3. ระบุความถี่และระยะเวลาที่เหมาะสมในการตรวจสอบและติดตามการดำเนินงานด้านอาชีวสุขศาสตร์ในขั้นตอนต่างๆ 

B406.3.03 149245
B406.3 บริหารจัดการข้อมูลในการตรวจสอบและติดตามการดำเนินงานด้านอาชีวสุขศาสตร์

4. ระบุรูปแบบการตรวจประเมินการดำเนินงานด้านอาชีวสุขศาสตร์ที่เหมาะสมกับบริบทขององค์กรได้

B406.3.04 149246

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

ผู้เข้ารับการประเมินต้องมีความรู้ด้านกฎหมาย ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสุขศาสตร์อุตสาหกรรม สิ่งแวดล้อม พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2554 พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารจัดการด้าน ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2549 และ พ.ศ. 2549 ISO 45001:2018 ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

1.    ทักษะการรวบรวมและวิเคราะห์ประสิทธิภาพของข้อมูล

2.    ทักษะการจัดลำดับความสำคัญของความต้องการโครงการ

3.    ทักษะการระบุกลุ่มเป้าหมายที่เหมาะสม

4.    ทักษะการสื่อสารองค์ประกอบด้านอาชีวสุขศาสตร์ รวมถึงการเขียนรายงานและการนำเสนอ 

(ข) ความต้องการด้านความรู้

1.    ความรู้พื้นฐานทางด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์

2.    ความรู้เกี่ยวกับมาตรฐาน / แนวปฏิบัติ

3.    ความรู้เกี่ยวกับการออกแบบรูปแบบการศึกษา

4.    ความรู้เกี่ยวกับการควบคุมอันตรายด้านชีวภาพ เคมี กายภาพและการยศาสตร์

5.    ความรู้เกี่ยวกับผลกระทบต่อธุรกิจ ความยั่งยืน แลการรักษาผลิตภัณฑ์

6.    ความรู้เกี่ยวกับผลกระทบต่อการเลือกมาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อสิ่งแวดล้อมและประชาชน

7.    ความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการทำวิจัยเบื้องต้นความรู้เกี่ยวกับการควบคุมอันตรายด้านชีวภาพ เคมี กายภาพและการยศาสตร์


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

 (ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)

1. ใบรับรองการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ

 (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)

1. ใบรับรองการเข้ารับการฝึกอบรม

2. ใบประกาศนียบัตรวุฒิการศึกษา

 (ค) คำแนะนำในการประเมิน

1. ผู้ประเมินตรวจประเมินเกี่ยวกับการกำหนดวัตถุประสงค์ทางธุรกิจโดยพิจารณาจากร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้องทั้งหลักฐานการปฏิบัติงาน และหลักฐานความรู้

 (ง) วิธีการประเมิน

1. พิจารณาตามหลักฐานการปฏิบัติงาน

2. พิจารณาตามหลักฐานความรู้


15. ขอบเขต (Range Statement)

(ก)    คำแนะนำ 

1.    ผู้เข้ารับการประเมินสามารถอธิบายความสำคัญและเนื้อหากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยและในพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2554 พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารจัดการด้าน ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2549 และ พ.ศ. 2549 ISO 45001:2018 ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยและ

2.    สามารถอธิบายความสำคัญของกฎหมายความปลอดภัยและแนวทางการปฏิบัติที่ดีด้านความปลอดภัย ด้านสุขศาสตร์อุตสาหกรรม และด้านสิ่งแวดล้อมของต่างประเทศได้

3.    สามารถอธิบายขั้นตอนและรายละเอียดที่นายจ้างต้องปฏิบัติตามกฎกระทรวง ประกาศกระทรวง ประกาศกรม ที่เกี่ยวข้องกับอาชีวอนามัยและความปลอดภัยด้านสุขศาสตร์อุตสาหกรรม ของประเทศไทยได้

4.    มีการติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการด้านกฎหมายอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และด้านสุขศาสตร์อุตสาหกรรม ด้านสิ่งแวดล้อม โดยอาศัยเทคโนโลยีสารสนเทศอยู่เสมอ

5.    มีความรู้ความเข้าใจข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายอาชีวอนามัย ความปลอดภัย สุขศาสตร์อุตสาหกรรม และสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ



คำอธิบายรายละเอียด

ผู้เข้ารับการประเมินสามารถอธิบายการการพัฒนาระบบ Industrial Hygiene Management System ในการติดตามความคืบหน้าการดำเนิน และตรวจสอบติดตามระดับความเสี่ยงอย่างเป็นระบบ ทำให้การจัดการงานสามารถสืบค้น และเข้าถึงได้ง่าย รวดเร็วและสามารถนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในการวางแผนการตรวจประเมิน และติดตามความเสี่ยงอย่างเป็นระบบได้


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

18.1  เครื่องมือประเมินการพัฒนาระบบบริหารจัดการด้านอาชีวสุขศาสตร์ตามข้อกำหนดมาตรฐาน

    1. ผลข้อสอบข้อเขียน

    2. ผลข้อสอบสัมภาษณ์

18.2 เครื่องมือประเมินการบริหารจัดการข้อมูลด้านอาชีวสุขศาสตร์ในการลดและควบคุมความเสี่ยงจากปัจจัยสิ่งแวดล้อมการทำงานตามข้อกำหนดมาตรฐาน

    1. ผลข้อสอบข้อเขียน

    2. ผลข้อสอบสัมภาษณ์

18.3 เครื่องมือประเมินการสามารถบริหารจัดการข้อมูลในการตรวจสอบและติดตามการดำเนินงานด้านอาชีวสุขศาสตร์ตามข้อกำหนดมาตรฐาน

    1. ผลข้อสอบข้อเขียน

    2. ผลข้อสอบสัมภาษณ์



ยินดีต้อนรับ