หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

ประเมินและติดตามประสิทธิผลของการบริหารจัดการด้านอาชีวสุขศาสตร์

สาขาวิชาชีพอาชีวอนามัยและความปลอดภัย


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ WPS-ZZZ-6-022ZB

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ประเมินและติดตามประสิทธิผลของการบริหารจัดการด้านอาชีวสุขศาสตร์

3. ทบทวนครั้งที่ 1 / 2562

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

อาชีพนักความปลอดภัยในการทำงาน 6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้จะต้องมีความรู้เรื่องข้อกำหนดกฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม และมีความรู้เรื่องแนวทางปฏิบัติที่ดีด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย สามารถกำหนดแผนการประเมินและติดตามประสิทธิผลของการบริหารจัดการอาชีวสุขศาสตร์ได้ และประเมินและติดตามประสิทธิผลของการบริหารจัดการด้านอาชีวสุขศาสตร์ได้

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
ผู้ปฏิบัติงานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
1.    พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 25542.    ISO 45001:2018 ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
B307.1 กำหนดแผนการประเมินและติดตามประสิทธิผลของการบริหารจัดการอาชีวสุขศาสตร์

1. ระบุมาตรฐานในการบริหารจัดการด้านอาชีวสุขศาสตร์ได้

B307.1.01 149115
B307.1 กำหนดแผนการประเมินและติดตามประสิทธิผลของการบริหารจัดการอาชีวสุขศาสตร์

2. กำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายการดำเนินงานด้านอาชีวสุขศาสตร์ที่สอดคล้องกับมาตรฐานการบริหารจัดการและบริบทขององค์กรได้

B307.1.02 149116
B307.1 กำหนดแผนการประเมินและติดตามประสิทธิผลของการบริหารจัดการอาชีวสุขศาสตร์

3. ระบุตัวชี้วัดในการประเมินประสิทธิผลการดำเนินงานด้านอาชีวสุขศาสตร์ได้

B307.1.03 149117
B307.1 กำหนดแผนการประเมินและติดตามประสิทธิผลของการบริหารจัดการอาชีวสุขศาสตร์

4. ระบุเกณฑ์และความถี่ในการประเมินแต่ละตัวชี้วัดที่กำหนดได้

B307.1.04 149118
B307.1 กำหนดแผนการประเมินและติดตามประสิทธิผลของการบริหารจัดการอาชีวสุขศาสตร์

5. จัดทำแผนงานในการประเมินและติดตามประสิทธิผลการดำเนินงานด้านอาชีวสุขศาสตร์ พร้อมกำหนดทีมหรือผู้รับผิดชอบ และระยะเวลาแล้วเสร็จในแต่ละขั้นตอน

B307.1.05 149119
B307.1 กำหนดแผนการประเมินและติดตามประสิทธิผลของการบริหารจัดการอาชีวสุขศาสตร์

6. นำเสนอแผนการประเมินและติดตามประสิทธิผลของการบริหารจัดการอาชีวสุขศาสตร์ ต่อผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือผู้บริหารได้

B307.1.06 149120
B307.2 ประเมินประสิทธิผลของการบริหารจัดการด้านอาชีวสุขศาสตร์

1. รวบรวมผลการดำเนินงานด้านอาชีวสุขศาสตร์ตามรอบของการประเมิน

B307.2.01 149121
B307.2 ประเมินประสิทธิผลของการบริหารจัดการด้านอาชีวสุขศาสตร์

2. สัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้องเพื่อทวนสอบการดำเนินงานด้านอาชีวสุขศาสตร์ได้

B307.2.02 149122
B307.2 ประเมินประสิทธิผลของการบริหารจัดการด้านอาชีวสุขศาสตร์

3. ชี้บ่งข้อมูลเชิงคุณภาพและปริมาณตามเกณฑ์ของแต่ละตัวชี้วัดการดำเนินงานด้านอาชีวสุขศาสตร์ขององค์กรได้

B307.2.03 149123
B307.2 ประเมินประสิทธิผลของการบริหารจัดการด้านอาชีวสุขศาสตร์

4. เปรียบเทียบผลการดำเนินงาน กับเกณฑ์มาตรฐานในแต่ละตัวชี้วัดที่กำหนดได้

B307.2.04 149124
B307.2 ประเมินประสิทธิผลของการบริหารจัดการด้านอาชีวสุขศาสตร์

5. ชี้บ่งขั้นตอนการดำเนินงานด้านอาชีวสุขศาสตร์ที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐานและเป้าหมายได้ 

B307.2.05 149125
B307.2 ประเมินประสิทธิผลของการบริหารจัดการด้านอาชีวสุขศาสตร์

6. ระบุแนวทางการปรับปรุงการดำเนินงานด้านอาชีวสุขศาสตร์เพื่อให้บรรลุเป้าหมายได้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ

B307.2.06 149126
B307.2 ประเมินประสิทธิผลของการบริหารจัดการด้านอาชีวสุขศาสตร์

7. สรุปผลการประเมินประสิทธิผลของการบริหารจัดการด้านอาชีวสุขศาสตร์ได้

B307.2.07 149127
B307.3 ติดตามการประเมินประสิทธิผลการบริหารจัดการด้านอาชีวสุขศาสตร์

1. วางแผนการตรวจติดตามการประสิทธิผลการบริหารจัดการด้านอาชีวสุขศาสตร์ โดยกำหนดผู้รับผิดชอบและความถี่ในการประเมินได้

B307.3.01 149128
B307.3 ติดตามการประเมินประสิทธิผลการบริหารจัดการด้านอาชีวสุขศาสตร์

2. วิเคราะห์ผลการประเมินประสิทธิผลของการบริหารจัดการด้านอาชีวสุขศาสตร์ได้

B307.3.02 149129
B307.3 ติดตามการประเมินประสิทธิผลการบริหารจัดการด้านอาชีวสุขศาสตร์

3. จัดทำแนวโน้มข้อมูลผลการดำเนินงานด้านอาชีวสุขศาสตร์ขององค์กรเปรียบเทียบกับเป้าหมายได้

B307.3.03 149130
B307.3 ติดตามการประเมินประสิทธิผลการบริหารจัดการด้านอาชีวสุขศาสตร์

4. ระบุข้อเสนอแนะในการปรับปรุงขั้นตอนการดำเนินงานด้านอาชีวสุขศาสตร์ที่ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ได้อย่างสอดคล้องกับกฎหมาย ข้อกำหนดต่างๆ และบริบทขององค์กร

B307.3.04 149131
B307.3 ติดตามการประเมินประสิทธิผลการบริหารจัดการด้านอาชีวสุขศาสตร์

5. จัดทำรายงานการประเมินประสิทธิผลการบริหารจัดการด้านอาชีวสุขศาสตร์ขององค์กรได้

B307.3.05 149132
B307.3 ติดตามการประเมินประสิทธิผลการบริหารจัดการด้านอาชีวสุขศาสตร์

6. นำเสนอการประเมินประสิทธิผลการบริหารจัดการด้านอาชีวสุขศาสตร์ขององค์กรได้ให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือผู้บริหารทราบได้

B307.3.06 149133

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

ผู้เข้ารับการประเมินต้องมีความรู้ด้านกฎหมาย ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสุขศาสตร์อุตสาหกรรม สิ่งแวดล้อม พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2554 พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารจัดการด้าน ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2549 และ พ.ศ. 2549 ISO 45001:2018 ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

1.    ทักษะทักษะการเลือกใช้ PPE ที่เหมาะสม

2.    ทักษะการจำแนกความเสี่ยง

3.    ทักษะการจัดลำดับความสำคัญของอันตรายเพื่อการประเมินความเสี่ยง

4.    ทักษะการประเมินคุณภาพข้อมูล (ทั้งข้อมูลเดิมและข้อมูลใหม่)

5.    ทักษะการประยุกต์ใช้ลำดับชั้นของการควบคุมอันตราย (Hierarchy of Controls)

6.    ทักษะการพัฒนาและการจัดการโครงการ การจัดการความเสี่ยง การประเมินผลกระทบทางธุรกิจความยั่งยืน และการดูแลผลิตภัณฑ์

7.    ทักษะการบริหารจัดการโครงการ

8.    ทักษะการกำหนดระบบการตรวจประเมินผลการดำเนินงาน

9.    ทักษะการสื่อสารและการตีความข้อกำหนดของกฎระเบียบและการสื่อสารกับหน่วยงานกำกับที่ดูแล

10.    ทักษะการระบุการตัวชี้วัดประสิทธิภาพของโครงการที่เหมาะสม

(ข) ความต้องการด้านความรู้

1.    ความรู้เกี่ยวกับลำดับขั้นในการควบคุมอันตราย 

2.    ความรู้เกี่ยวกับมาตรฐาน / แนวปฏิบัติ

3.    ความรู้เกี่ยวกับการออกแบบรูปแบบการศึกษา

4.    ความรู้เกี่ยวกับการควบคุมอันตรายด้านชีวภาพ เคมี กายภาพและการยศาสตร์

5.    ความรู้เกี่ยวกับผลกระทบต่อธุรกิจ ความยั่งยืน แลการรักษาผลิตภัณฑ์

6.    ความรู้เกี่ยวกับค่ามาตรฐานหรือค่าเสนอแนะของการรับสัมผัส

7.    ความรู้เกี่ยวกับผลกระทบต่อการเลือกมาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อสิ่งแวดล้อมและประชาชน

8.    ความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการทำวิจัยเบื้องต้น


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

 (ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)

1. ใบรับรองการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ

 (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)

1. ใบรับรองการเข้ารับการฝึกอบรม

2. ใบประกาศนียบัตรวุฒิการศึกษา

 (ค) คำแนะนำในการประเมิน

1. ผู้ประเมินตรวจประเมินเกี่ยวกับการกำหนดวัตถุประสงค์ทางธุรกิจโดยพิจารณาจากร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้องทั้งหลักฐานการปฏิบัติงาน และหลักฐานความรู้

 (ง) วิธีการประเมิน

1. พิจารณาตามหลักฐานการปฏิบัติงาน

2. พิจารณาตามหลักฐานความรู้


15. ขอบเขต (Range Statement)

(ก)    คำแนะนำ 

1.    ผู้เข้ารับการประเมินสามารถอธิบายความสำคัญและเนื้อหากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยและในพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2554 พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารจัดการด้าน ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2549 และ พ.ศ. 2549 ISO 45001:2018 ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยและ

2.    สามารถอธิบายความสำคัญของกฎหมายความปลอดภัยและแนวทางการปฏิบัติที่ดีด้านความปลอดภัย ด้านสุขศาสตร์อุตสาหกรรม และด้านสิ่งแวดล้อมของต่างประเทศได้

3.    สามารถอธิบายขั้นตอนและรายละเอียดที่นายจ้างต้องปฏิบัติตามกฎกระทรวง ประกาศกระทรวง ประกาศกรม ที่เกี่ยวข้องกับอาชีวอนามัยและความปลอดภัยด้านสุขศาสตร์อุตสาหกรรม ของประเทศไทยได้

4.    มีการติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการด้านกฎหมายอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และด้านสุขศาสตร์อุตสาหกรรม ด้านสิ่งแวดล้อม โดยอาศัยเทคโนโลยีสารสนเทศอยู่เสมอ

5.    มีความรู้ความเข้าใจข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายอาชีวอนามัย ความปลอดภัย สุขศาสตร์อุตสาหกรรม และสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ

คำอธิบายรายละเอียด

ผู้เข้ารับการประเมินสามารถอธิบายการประเมินและติดตามประสิทธิผลของการบริหารการจัดการด้านอาชีวสุขศาสตร์ขององค์กรได้

1.    การกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายการจัดการด้านอาชีวสุขศาสตร์

2.    กำหนดตัวชี้วัดประสิทธิผล การกำหนดช่วงเวลาและแผนการประเมินประสิทธิผลของระบบ

3.    รูปแบบการประเมิน เช่น การตรวจสอบเอกสาร การสัมภาษณ์ การประชุมกลุ่ม การตรวจประเมินแบบ internal และ external

4.    การวิเคราะห์ดัชนีชี้วัดประสิทธิผลการดำเนินงาน

5.    การวิเคราะห์ปัญหาเชิงระบบ และช่องว่าในการดำเนินการ

6.    การเสนอแนะมาตรการในการปรับปรุงกระบวนการที่สอดคล้องกับผลการประเมินประสิทธิผล


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

18.1  เครื่องมือประเมินการกำหนดแผนการประเมินและติดตามประสิทธิผลของการบริหารจัดการอาชีว สุขศาสตร์ตามข้อกำหนดมาตรฐาน

    1. ผลข้อสอบข้อเขียน

    2. ผลข้อสอบสัมภาษณ์

18.2 เครื่องมือประเมินการประเมินประสิทธิผลของการบริหารจัดการด้านอาชีวสุขศาสตร์ตามข้อกำหนดมาตรฐาน

    1. ผลข้อสอบข้อเขียน

    2. ผลข้อสอบสัมภาษณ์

18.3 เครื่องมือประเมินการติดตามการประสิทธิผลการบริหารจัดการด้านอาชีวสุขศาสตร์ตามข้อกำหนดมาตรฐาน

    1. ผลข้อสอบข้อเขียน

    2. ผลข้อสอบสัมภาษณ์ยินดีต้อนรับ