คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพอาชีวอนามัยและความปลอดภัย อาชีพนักอาชีวสุขศาสตร์ ระดับ 7


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพอาชีวอนามัยและความปลอดภัย อาชีพนักอาชีวสุขศาสตร์ ระดับ 7
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

ผู้ที่ได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพของอาชีพนักอาชีวสุขศาสตร์ ระดับ 7 เป็นผู้ที่สามารถนำองค์ความรู้ และประสบการณ์จากการทำงานด้านอาชีวอนามัย เพื่อสร้างวัฒนธรรมด้านอาชีวอนามัยที่ดีในองค์กร โดยอาศัยการศึกษาและการปรับพฤติกรรมของบุคลากรในองค์กร สามารถประยุกต์ใช้และพัฒนานวัตกรรมที่เป็นเครื่องมือ อุปกรณ์ หรือแอปพลิเคชัน ที่สามารถช่วยลดหรือป้องกันความเสี่ยงด้านอาชีวอนามัยในองค์กร เพื่อให้องค์กรและบุคลากรในองค์กรเกิดวัฒนธรรมที่ดีด้านอาชีวอนามัย รวมถึงสามารถบริหารจัดการแก้ปัญหาในบริบทที่มีความซับซ้อนและไม่สามารถคาดการณ์ได้ สามารถวิเคราะห์ชี้บ่งมาตรการป้องกัน ความเสี่ยงของธุรกิจ เพื่อการพัฒนาองค์กรหรือกลุ่มธุรกิจได้อย่างเป็นระบบ

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

1. คุณสมบัติของผู้ที่สามารถเข้ารับการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพอาชีวอนามัย และความปลอดภัย อาชีพนักอาชีวสุขศาสตร์ ระดับ 7
-    ต้องมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีอาชีวอนามัยและความปลอดภัย หรือเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ หรือมีคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพนักอาชีวสุขศาสตร์ ระดับ 6 
-    ต้องมีประสบการณ์การในการทำงานอย่างน้อย 3 ปี หลังได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ 
อาชีพนักอาชีวสุขศาสตร์ ระดับ 6
2. ผู้ที่จะผ่านการประเมินและได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพอาชีวอนามัย และความปลอดภัย อาชีพนักอาชีวสุขศาสตร์ ระดับ 7      
-    ต้องผ่านเกณฑ์การประเมินตามหน่วยสมรรถนะอาชีพนักความปลอดภัยวิชาชีพ ระดับ 7 จำนวน 2 หน่วยสมรรถนะ 
3. การต่ออายุหนังสือรับรองมาตรฐานอาชีพให้เป็นไปตามคู่มือสำหรับผู้เข้ารับการประเมินหรือคู่มือเจ้าหน้าที่สอบ (Assessment Standard)

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

ผู้ที่ทำงานเกี่ยวกับสาขาอาชีวอนามัย และความปลอดภัย สุขอนามัย และสิ่งแวดล้อมในการทำงาน

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
WPS-ZZZ-7-026ZB พัฒนานวัตกรรมในการดำเนินงานด้าน อาชีวสุขศาสตร์
WPS-ZZZ-7-027ZB ประยุกต์ใช้นวัตกรรมในการดำเนินงานด้านอาชีวสุขศาสตร์
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

ยินดีต้อนรับ