หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

คาดการณ์ผลกระทบต่อสุขภาพจากการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก

สาขาวิชาชีพอาชีวอนามัยและความปลอดภัย


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ WPS-ZZZ-5-015ZB

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ คาดการณ์ผลกระทบต่อสุขภาพจากการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก

3. ทบทวนครั้งที่ 1 / 2562

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

อาชีพนักอาชีวสุขศาสตร์6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้จะต้องมีความรู้และทักษะเกี่ยวกับการคาดการณ์ผลกระทบต่อสุขภาพจากการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก สามารถสืบค้นข้อมูลเพื่อวิเคราะห์ระดับผลกระทบต่อสุขภาพ สามารถวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของระดับผลกระทบต่อสุขภาพต่อปริมาณการสัมผัส และสามารถคาดการณ์ผลกระทบต่อสุขภาพจากปัจจัยสภาพแวดล้อมในการทำงาน รวมไปถึงการอธิบายปัจจัยกำหนดระดับผลกระทบต่อสุขภาพของปัจจัยสิ่งแวดล้อมในการทำงานแต่ละประเภทได้

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
ผู้ปฏิบัติงานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
1.    พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 25542.    กฎกระทรวงแรงงานฯ กำหนดมาตรฐานในการบริหารจัดการด้าน ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2549 3.    ISO 45001:2018 ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
B102.1 สืบค้นข้อมูลเพื่อวิเคราะห์ระดับผลกระทบต่อสุขภาพ

1. ระบุแหล่งในการสืบค้นข้อมูลพิษวิทยาของปัจจัยสิ่งแวดล้อมในการทำงานแต่ละประเภทได้

B102.1.01 148960
B102.1 สืบค้นข้อมูลเพื่อวิเคราะห์ระดับผลกระทบต่อสุขภาพ

2. ระบุแหล่งในการสืบค้นข้อมูลระบาดวิทยาและการเกิดโรคของปัจจัยสิ่งแวดล้อมในการทำงานแต่ละประเภทได้

B102.1.02 148961
B102.1 สืบค้นข้อมูลเพื่อวิเคราะห์ระดับผลกระทบต่อสุขภาพ

3. ระบุแหล่งในการสืบค้นข้อมูลงานวิจัยหรือข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเกิดผลกระทบต่อสุขภาพของปัจจัยสิ่งแวดล้อมในการทำงานแต่ละประเภทได้

B102.1.03 148962
B102.2 วิเคราะห์ความสัมพันธ์ของระดับผลกระทบต่อสุขภาพต่อปริมาณการสัมผัส

1. ระบุข้อมูลที่แสดงความเป็นอันตรายต่อสุขภาพของปัจจัยสิ่งแวดล้อมในการทำงานละประเภทได้

B102.2.01 148963
B102.2 วิเคราะห์ความสัมพันธ์ของระดับผลกระทบต่อสุขภาพต่อปริมาณการสัมผัส

2. อธิบายกลไกการก่อโรคของปัจจัยสิ่งแวดล้อมในการทำงานแต่ละประเภทได้

B102.2.02 148964
B102.2 วิเคราะห์ความสัมพันธ์ของระดับผลกระทบต่อสุขภาพต่อปริมาณการสัมผัส

3. อธิบายความสัมพันธ์ของการตอบสนองต่อปริมาณการสัมผัสสารเคมีได้

B102.2.03 148965
B102.2 วิเคราะห์ความสัมพันธ์ของระดับผลกระทบต่อสุขภาพต่อปริมาณการสัมผัส

4. อธิบายตัวชี้วัดทางชีวภาพของการรับสัมผัสสารเคมีได้

B102.2.04 148966
B102.3 คาดการณ์ผลกระทบต่อสุขภาพจากปัจจัยสภาพแวดล้อมในการทำงาน

1. ระบุผลกระทบต่อสุขภาพแบบเฉียบพลันจากปัจจัยสภาพแวดล้อมในการทำงานแต่ละประเภทได้

B102.3.01 148967
B102.3 คาดการณ์ผลกระทบต่อสุขภาพจากปัจจัยสภาพแวดล้อมในการทำงาน

2. ระบุผลกระทบต่อสุขภาพแบบรื้อรังจากปัจจัยสภาพแวดล้อมในการทำงานแต่ละประเภทได้

B102.3.02 148968
B102.3 คาดการณ์ผลกระทบต่อสุขภาพจากปัจจัยสภาพแวดล้อมในการทำงาน

3. อธิบายปัจจัยกำหนดระดับผลกระทบต่อสุขภาพของปัจจัยสิ่งแวดล้อมในการทำงานแต่ละประเภทได้

B102.3.03 148969

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

ผู้เข้ารับการประเมินต้องมีความรู้ด้านกฎหมาย พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2554 กฎกระทรวงแรงงานฯ กำหนดมาตรฐานในการบริหารจัดการด้าน ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2549  และISO 45001:2018 ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

1.ทักษะการแยกข้อมูลที่สำคัญจากวรรณกรรม มาตรฐาน แนวทางการปฏิบัติ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

2.ทักษะการรวบรวมสิ่งที่เป็นอันตราย 

3.ทักษะการประยุกต์ใช้หลักการและแนวคิดของระบาดวิทยา

4.ทักษะการประเมินข้อมูล

5.ทักษะการประเมินคุณภาพข้อมูล (ทั้งข้อมูลเดิมและข้อมูลใหม่)

6.ทักษะการคาดการณ์การรับสัมผัส 13. การระบุวิธีการวิเคราะห์ที่เหมาะสม

(ข) ความต้องการด้านความรู้

1. พื้นฐานทางด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์

2. สรีรวิทยาและกายวิภาคศาสตร์

3. อันตรายทางชีวภาพ / เคมี / กายภาพ / การยศาสตร์

4. ความรู้อุตสาหกรรม / สภาพแวดล้อมการทำงาน

5. พิษวิทยา

6. มาตรฐาน / แนวปฏิบัติ

7. ระบาดวิทยา


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)

1. ใบรับรองการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ

(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)

1. ใบรับรองการเข้ารับการฝึกอบรม

2. ใบประกาศนียบัตรวุฒิการศึกษา

(ค) คำแนะนำในการประเมิน

1. ผู้ประเมินตรวจประเมินเกี่ยวกับการกำหนดวัตถุประสงค์ทางธุรกิจโดยพิจารณาจากร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้องทั้งหลักฐานการปฏิบัติงาน และหลักฐานความรู้

(ง) วิธีการประเมิน

1. พิจารณาตามหลักฐานการปฏิบัติงาน

2. พิจารณาตามหลักฐานความรู้


15. ขอบเขต (Range Statement)

(ก)    คำแนะนำ 

1.    ผู้เข้ารับการประเมินสามารถอธิบายความสำคัญและเนื้อหากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2554 พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารจัดการด้าน ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2549 และ พ.ศ. 2549 ISO 45001:2018 ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ระเบียบกรมโรงงานอุตสาหกรรม ว่าด้วยหลักเกณฑ์การชี้บ่งอันตราย การประเมินความเสี่ยงและการจัดทำแผนงานบริหารจัดการความเสี่ยง พ.ศ.2543 และ

2.    สามารถอธิบายความสำคัญของกฎหมายความปลอดภัยและแนวทางการปฏิบัติที่ดีด้านความปลอดภัย ด้านสุขศาสตร์อุตสาหกรรม และด้านสิ่งแวดล้อมของต่างประเทศได้

3.    สามารถอธิบายขั้นตอนและรายละเอียดที่นายจ้างต้องปฏิบัติตามกฎกระทรวง ประกาศกระทรวง ประกาศกรม ที่เกี่ยวข้องกับอาชีวอนามัยและความปลอดภัยด้านสุขศาสตร์อุตสาหกรรม ของประเทศไทยได้

4.    มีการติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการด้านกฎหมายอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และด้านสุขศาสตร์อุตสาหกรรม ด้านสิ่งแวดล้อม โดยอาศัยเทคโนโลยีสารสนเทศอยู่เสมอ

5.    มีความรู้ความเข้าใจข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายอาชีวอนามัย ความปลอดภัย สุขศาสตร์อุตสาหกรรม และสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ

คำอธิบายรายละเอียด

เทคนิคที่ใช้ การใช้โปรแกรม วิเคราะห์ข้อมูล

ผู้เข้ารับการประเมินต้องอธิบายและวิเคราะห์ข้อมูลเหล่านี้ได้

1.    Toxicology profile, Dose-response assessment, toxicology profile, Biological exposure index, LD50, LC50, IDLH


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

18.1    เครื่องมือประเมินการสืบค้นข้อมูลเพื่อวิเคราะห์ระดับผลกระทบต่อสุขภาพ

        1. ผลข้อสอบข้อเขียน

        2. ผลข้อสอบสัมภาษณ์

18.2 เครื่องมือประเมินการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของระดับผลกระทบต่อสุขภาพต่อปริมาณการสัมผัส

        1. ผลข้อสอบข้อเขียน

        2. ผลข้อสอบสัมภาษณ์

18.3 เครื่องมือประเมินการคาดการณ์ผลกระทบต่อสุขภาพจากปัจจัยสภาพแวดล้อมในการทำงาน

        1. ผลข้อสอบข้อเขียน

        2. ผลข้อสอบสัมภาษณ์ยินดีต้อนรับ