Gap Analysis

Gap Analysis

สาขาวิชาชีพอาชีวอนามัยและความปลอดภัย อาชีพนักอาชีวสุขศาสตร์ ระดับ 5


ตอบคำถามออนไลน์

ลำดับ คำถามออนไลน์ ระดับความสามารถ
ไม่ได้ น้อย ปานกลาง มาก
คาดการณ์ผลกระทบต่อสุขภาพจากการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก
1
2
3
สำรวจเบื้องต้นเพื่อยืนยันผลการระบุปัจจัยเสี่ยงจากสภาพแวดล้อมการทำงานของผู้ปฏิบัติงาน
4
5
6
ตรวจวัด ประเมินและติดตามการสัมผัสอันตรายจากสิ่งแวดล้อมการทำงานด้านอื่นๆ
7
8
9
10
ประเมินความเสี่ยงของอันตรายเฉพาะเรื่องที่มีความเสี่ยงสูง หรืออันตรายชนิดใหม่ (Emerging Hazard)
11
12
13
14
ประเมินอันตรายด้าน การยศาสตร์และจิตวิทยาสังคม
15
16
17
ประเมินรูปแบบในการจัดการความเสี่ยงอันตรายจากปัจจัยสภาพแวดล้อมการทำงาน
18
19
20
ออกแบบโครงการ การเฝ้าระวังสุขภาพและสิ่งแวดล้อม
21
22
23
กำหนดมาตรการและดำเนินโครงการการป้องกัน ติดตามและควบคุมอันตรายจากสภาพแวดล้อมในการทำงาน
24
25
26
27
28

ยินดีต้อนรับ