หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

ประเมินรูปแบบในการจัดการความเสี่ยงอันตรายจากปัจจัยสภาพแวดล้อมการทำงาน

สาขาวิชาชีพอาชีวอนามัยและความปลอดภัย


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ WPS-ZZZ-5-020ZB

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ประเมินรูปแบบในการจัดการความเสี่ยงอันตรายจากปัจจัยสภาพแวดล้อมการทำงาน

3. ทบทวนครั้งที่ 1 / 2562

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

อาชีพนักอาชีวสุขศาสตร์6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้จะต้องมีความรู้และทักษะเกี่ยวกับการรวบรวมข้อมูลรายการความเสี่ยงที่อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขปรับปรุง สามารถระบุรูปแบบในการจัดการความเสี่ยงจากปัจจัยสภาแวดล้อมในการทำงานได้ และสามารถประเมินรูปแบบที่เหมาะสมในการจัดการความเสี่ยงจากปัจจัยสภาพแวดล้อมในการทำงานได้

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
ผู้ปฏิบัติงานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
1.    พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 25542.    พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 3.    พระราชบัญญัติ ควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 25624.    กฎกระทรวงแรงงานฯ กำหนดมาตรฐานในการบริหารจัดการด้าน ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 25495.    ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง กำหนดมาตรฐานอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล พ.ศ. 25586.    ISO 45001:2018 ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
B402.1 รวบรวมข้อมูลรายการความเสี่ยงที่อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขปรับปรุง

1. รวบรวมข้อมูลสรุปแนวทางการจัดการความเสี่ยงและรายงานผลการดำเนินโครงการการป้องกันและคุมอันตรายของแต่ละรายการความเสี่ยงได้

B402.1.01 149165
B402.1 รวบรวมข้อมูลรายการความเสี่ยงที่อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขปรับปรุง

2. ระบุปัญหาของการดำเนินโครงการการป้องกันและคุมอันตรายของแต่ละรายการความเสี่ยงได้

B402.1.02 149166
B402.1 รวบรวมข้อมูลรายการความเสี่ยงที่อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขปรับปรุง

3. วิเคราะห์สาเหตุของปัญหาในการดำเนินโครงการการป้องกันและคุมอันตรายของแต่ละรายการความเสี่ยงได้

B402.1.03 149167
B402.1 รวบรวมข้อมูลรายการความเสี่ยงที่อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขปรับปรุง

4. สืบค้นข้อมูลรูปแบบการดำเนินโครงการการป้องกันและคุมอันตรายที่มีประสิทธิภาพจากฐานข้อมูลงานวิจัย หรือแนวปฏิบัติของกลุ่มอุตสาหกรรมที่มีความเสี่ยงคล้ายคลึงกันได้

B402.1.04 149168
B402.2 ระบุรูปแบบในการจัดการความเสี่ยงจากปัจจัยสภาแวดล้อมในการทำงานได้

1. ระบุรูปแบบในการขจัดหรือตัดความเสี่ยงออกจากสภาพแวดล้อมการทำงานของผู้ปฏิบัติงานได้

B402.2.01 149169
B402.2 ระบุรูปแบบในการจัดการความเสี่ยงจากปัจจัยสภาแวดล้อมในการทำงานได้

2. ระบุรูปแบบในแทนที่ความเสี่ยงที่เหมาะสมของแต่ละปัจจัยอันตรายได้

B402.2.02 149170
B402.2 ระบุรูปแบบในการจัดการความเสี่ยงจากปัจจัยสภาแวดล้อมในการทำงานได้

3. ระบุรูปแบบในการควบคุมทางวิศวกรรมที่เหมาะสมกับแต่ละปัจจัยอันตรายได้

B402.2.03 149171
B402.2 ระบุรูปแบบในการจัดการความเสี่ยงจากปัจจัยสภาแวดล้อมในการทำงานได้

4. ระบุรูปแบบในการควบคุมด้วยการบริหารจัดการที่เหมาะสมกับแต่ละปัจจัยอันตรายได้

B402.2.04 149172
B402.2 ระบุรูปแบบในการจัดการความเสี่ยงจากปัจจัยสภาแวดล้อมในการทำงานได้

5. ระบุรูปแบบในการควบคุมอันตรายด้วยการใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลได้

B402.2.05 149173
B402.3 ประเมินรูปแบบที่เหมาะสมในการจัดการความเสี่ยงจากปัจจัยสภาพแวดล้อมในการทำงานได้

1. กำหนดทีมหรือผู้รับผิดชอบในการประเมินรูปแบบในการจัดการความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสม

B402.3.01 149174
B402.3 ประเมินรูปแบบที่เหมาะสมในการจัดการความเสี่ยงจากปัจจัยสภาพแวดล้อมในการทำงานได้

2. ระบุปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการดำเนินโครงการป้องกันควบคุมอันตรายของแต่ละรูปแบบในการจัดการความเสี่ยงได้

B402.3.02 149175
B402.3 ประเมินรูปแบบที่เหมาะสมในการจัดการความเสี่ยงจากปัจจัยสภาพแวดล้อมในการทำงานได้

3. วิเคราะห์ข้อมูลเชิงเศรษฐศาสตร์และความคุ้มทุนในการดำเนินโครงการป้องกันควบคุมอันตรายของแต่ละรูปแบบในการจัดการความเสี่ยงได้

B402.3.03 149176
B402.3 ประเมินรูปแบบที่เหมาะสมในการจัดการความเสี่ยงจากปัจจัยสภาพแวดล้อมในการทำงานได้

4. วิเคราะห์ความเป็นไปได้ (feasibility study) ในการดำเนินโครงการป้องกันควบคุมอันตรายของแต่ละรูปแบบในการจัดการความเสี่ยงได้

B402.3.04 149177
B402.3 ประเมินรูปแบบที่เหมาะสมในการจัดการความเสี่ยงจากปัจจัยสภาพแวดล้อมในการทำงานได้

5. สรุปรูปแบบโครงการการจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสมกับลักษณะอันตรายและบริบทของสภาพแวดล้อมการทำงานได้

B402.3.05 149178
B402.3 ประเมินรูปแบบที่เหมาะสมในการจัดการความเสี่ยงจากปัจจัยสภาพแวดล้อมในการทำงานได้

6. นำเสนอรูปแบบโครงการการจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสมกับลักษณะอันตรายให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบได้

B402.3.06 149179

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

ผู้เข้ารับการประเมินต้องมีความรู้ด้านกฎหมาย พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2554 พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 พระราชบัญญัติ ควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2562 กฎกระทรวงแรงงานฯ กำหนดมาตรฐานในการบริหารจัดการด้าน ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2549 ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง กำหนดมาตรฐานอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล พ.ศ. 2558 ISO 45001:2018 ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

1.    ทักษะการเลือกใช้ PPE ที่เหมาะสม

2.    ทักษะการใช้เทคโนโลยีในการลดการรับสัมผัส

3.    ทักษะการแปรผลทางด้านวิศวกรรมและการให้ข้อเสนอแนะทางวิศวกรรม

4.    ทักษะการแก้ไขปัญหาที่เกิดจากเทคโนโลยีการควบคุม

(ข) ความต้องการด้านความรู้

1.    ลำดับขั้นในการควบคุมอันตราย 

2.    การออกแบบระบบระบายอากาศ (การระบายอากาศแบบเฉพาะที่, การระบายอากาศแบบเจือจาง และระบบปรับอากาศแบบ HVAC)

3.    พื้นฐานทางด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์

4.    วิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวกับละอองลอยในอากาศ

5.    กระบวนการผลิตและหน่วยการปฏิบัติงานในโรงงานอุตสาหกรรม

6.    การควบคุมอันตรายด้านชีวภาพ, เคมี, กายภาพ และการยศาสตร์

7.    การตอบโต้และการฟื้นฟูจากวัตถุอันตราย

8.    หลักการด้านรังสี และการป้องกันพลังงานทางกายภาพอื่น ๆ

9.    หลักการในการลดเสียงรบกวน

10.    หลักการในการควบคุมความเครียดจากความร้อน

11.    อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล

12.    พิษวิทยาและการเส้นทางสัมผัส

13.    สรีรวิทยาและกายวิภาคศาสตร์

14.    คุณสมบัติทางกายภาพและความเข้ากันไม่ได้ของสารเคมี

15.    การปฏิบัติงานประจำ และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

16.    การศึกษาและการอบรม

17.    วิธีการปฏิบัติงาน

18.    การรับสัมผัสของชุมชน

19.    ผลกระทบต่อธุรกิจ ความยั่งยืน และการรักษาผลิตภัณฑ์

20.    แนวปฏิบัติในการสัมผัส (Exposure guild line)

21.    ผลกระทบของสิ่งแวดล้อมและประชาชนในการควบคุมที่เลือก


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)

1. ใบรับรองการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ

(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)

1. ใบรับรองการเข้ารับการฝึกอบรม

2. ใบประกาศนียบัตรวุฒิการศึกษา

(ค) คำแนะนำในการประเมิน

1. ผู้ประเมินตรวจประเมินเกี่ยวกับการกำหนดวัตถุประสงค์ทางธุรกิจโดยพิจารณาจากร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้องทั้งหลักฐานการปฏิบัติงาน และหลักฐานความรู้

(ง) วิธีการประเมิน

1. พิจารณาตามหลักฐานการปฏิบัติงาน

2. พิจารณาตามหลักฐานความรู้


15. ขอบเขต (Range Statement)

(ก)    คำแนะนำ 

1.    ผู้เข้ารับการประเมินสามารถอธิบายความสำคัญและเนื้อหากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2554 พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 พระราชบัญญัติ ควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2562 กฎกระทรวงแรงงานฯ กำหนดมาตรฐานในการบริหารจัดการด้าน ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2549 ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง กำหนดมาตรฐานอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล พ.ศ. 2558 ISO 45001:2018 ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย และ

2.    สามารถอธิบายความสำคัญของกฎหมายความปลอดภัยและแนวทางการปฏิบัติที่ดีด้านความปลอดภัย ด้านสุขศาสตร์อุตสาหกรรม และด้านสิ่งแวดล้อมของต่างประเทศได้

3.    สามารถอธิบายขั้นตอนและรายละเอียดที่นายจ้างต้องปฏิบัติตามกฎกระทรวง ประกาศกระทรวง ประกาศกรม ที่เกี่ยวข้องกับอาชีวอนามัยและความปลอดภัยด้านสุขศาสตร์อุตสาหกรรม ของประเทศไทยได้

4.    มีการติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการด้านกฎหมายอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และด้านสุขศาสตร์อุตสาหกรรม ด้านสิ่งแวดล้อม โดยอาศัยเทคโนโลยีสารสนเทศอยู่เสมอ

5.    มีความรู้ความเข้าใจข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายอาชีวอนามัย ความปลอดภัย สุขศาสตร์อุตสาหกรรม และสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ

คำอธิบายรายละเอียด

เทคนิคที่ใช้ การใช้โปรแกรม วิเคราะห์ข้อมูล

ประเมินรูปแบบในการจัดการความเสี่ยงอันตรายจากปัจจัยสภาพแวดล้อมการทำงาน ครอบคลุม

1.    การบ่งชี้ความเสี่ยงที่ยังดำเนินการจัดการไม่แล้วเสร็จ หรือยังไม่สามารถลดความเสี่ยงลงในระดับยอมรับได้

2.    การรูปแบบในการจัดการและควบคุมความเสี่ยงในแต่ละแนวทางการควบคุมตามหลัก Hierarchy of Control โดยครอบคลุมรูปแบบการประยุกต์ใช้งานจริงตามบริบทของสถานประกอบกิจการ ซึ่งรูปแบบการใช้งานอาจต้องปรับเปลี่ยนเทคนิคตามความเหมาะสมของลักษณะการผลิต สภาพแวดล้อม หรือปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ปฏิบัติงาน เช่น ความรู้ ทัศนคติ หรือการเข้าใจภาษาในการฝึกอบรมหรือสื่อต่างๆ สำหรับผู้ปฏิบัติงานต่างด้าว เป็นต้น

3.    การประเมินรูปแบบในการจัดการและควบคุมความเสี่ยง ครอบคลุมการประเมินความเป็นไปได้ในการใช้งาน จุดคุ้มทุนเชิงเศรษฐศาสตร์ ignition cost และ operation cost ของระบบ  


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

18.1  เครื่องมือประเมินการรวบรวมข้อมูลรายการความเสี่ยงที่อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขปรับปรุง

        1. ผลข้อสอบข้อเขียน

        2. ผลข้อสอบสัมภาษณ์

18.2 เครื่องมือประเมินการระบุรูปแบบในการจัดการความเสี่ยงจากปัจจัยสภาแวดล้อมในการทำงานได้

        1. ผลข้อสอบข้อเขียน

        2. ผลข้อสอบสัมภาษณ์

18.3 เครื่องมือประเมินการประเมินรูปแบบที่เหมาะสมในการจัดการความเสี่ยงจากปัจจัยสภาพแวดล้อมในการทำงานได้

        1. ผลข้อสอบข้อเขียน

        2. ผลข้อสอบสัมภาษณ์ยินดีต้อนรับ