คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมผลิตและแปรรูปเหล็ก สาขาแปรรูปเหล็ก อาชีพช่างม้วนท่อตะเข็บตรง (ERW) ระดับ 4


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมผลิตและแปรรูปเหล็ก สาขาแปรรูปเหล็ก อาชีพช่างม้วนท่อตะเข็บตรง (ERW) ระดับ 4
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

     บุคคลที่มีคุณลักษณะของผลการเรียนรู้ที่พึงประสงค์ในอาชีพช่างม้วนท่อตะเข็บตรง (ERW) ระดับ 4 จะเป็นบุคคลที่มีทักษะทางเทคนิคในการทำงานและทักษะในการควบคุมงาน สามารถแก้ไขปัญหาในบริบทที่คาดการณ์ปัญหาได้ ปรับใช้หลักการหาข้อสรุปประเด็นปัญหาและตัดสินใจงานในหน้าที่ได้ด้วยตนเอง ประสานการทำงานเพื่อควบคุมคุณภาพผลงาน มีจริยธรรมในการประกอบอาชีพ และสามารถปรับปรุงคุณภาพหรือผลงานอย่างต่อเนื่องด้วยตนเอง สามารถควบคุมการผลิตท่อตะเข็บตรง ERW และแก้ไขปัญหาการผลิตท่อตะเข็บตรง ERW เบื้องต้น

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)
 1. ผู้ที่สามารถขอเข้ารับการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพช่างม้วนท่อตะเข็บตรง (ERW) ระดับ 4
  1.1 ต้องเป็นผู้ที่มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี บริบูรณ์
  1.2 ต้องเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้องกับการผลิตท่อตะเข็บตรง (ERW) ไม่น้อยกว่า 3 ปี โดยมีเอกสารรับรองจากหน่วยงานหรือสถานประกอบการ หรือ สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ขึ้นไปหรือ เทียบเท่าในสาขาที่เกี่ยวข้อง และมีประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้องกับการผลิตท่อตะเข็บตรง (ERW) ไม่น้อยกว่า 1 ปี โดยมีเอกสารรับรองจากหน่วยงานหรือสถานประกอบการ
 2. ผู้ที่จะผ่านการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพช่างม้วนท่อตะเข็บตรง (ERW) ระดับ 4 ต้องผ่านเกณฑ์การประเมินตามหน่วยสมรรถนะของอาชีพช่างม้วนท่อตะเข็บตรง (ERW) ระดับ 4 ทั้ง 17 หน่วย
 3. ผู้ขอเข้ารับการประเมินที่ได้รับคุณวุฒิวิชาชีพดังต่อไปนี้แล้ว ไม่ต้องเข้ารับการประเมินในหน่วยสมรรถนะที่เป็นหน่วยสมรรถนะเดียวกันกับในอาชีพเหล่านั้นอีก    
  3.1 อาชีพช่างม้วนท่อตะเข็บตรง (ERW) ระดับ 2 หรือ      3.2 อาชีพช่างม้วนท่อตะเข็บตรง (ERW) (เครื่องจักรส่วนต้น) ระดับ  3 หรือ     
  3.3 อาชีพช่างม้วนท่อตะเข็บตรง (ERW) (เครื่องจักรส่วนกลาง) ระดับ 3 หรือ     
  3.4 อาชีพช่างม้วนท่อตะเข็บตรง (ERW) (เครื่องจักรส่วนท้าย) ระดับ  3 หรือ      
  3.5 อาชีพช่างม้วนท่อตะเข็บตรง (ERW) (เครื่องเฟซและทดสอบแรงดันน้ำ) ระดับ 3
กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

ผู้ที่ทำงานในกลุ่มอุตสาหกรรมเหล็ก กระบวนการม้วนท่อตะเข็บตรง (ERW) ซึ่งมีหน้าที่จัดการการผลิตในกระบวนการม้วนท่อตะเข็บตรง (ERW)

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
STI-STE-4-005ZB ปฏิบัติงานในกระบวนการผลิตท่อตะเข็บตรง ERW ตามหลักความปลอดภัย
STI-STE-4-006ZB วัดขนาดและมิติในกระบวนการผลิตท่อตะเข็บตรง ERW
STI-STE-4-007ZB เคลื่อนย้ายเหล็กม้วนหรือท่อตะเข็บตรง ERW
STI-STE-4-008ZB เตรียมลูกรีด (roller) เพื่อทำการผลิตท่อตะเข็บตรง ERW
STI-STE-4-009ZB ถอด ประกอบ และปรับตั้งลูกรีด ชุด Forming SQ Sizing
STI-STE-4-010ZB เชื่อมท่อตะเข็บตรง ERW
STI-STE-4-011ZB ไสตะเข็บท่อด้านนอก
STI-STE-4-012ZB ไสตะเข็บท่อด้านใน
STI-STE-4-013ZB นำเหล็กม้วนเข้าเครื่องอัลคอยเลอร์ (uncoiler)
STI-STE-4-014ZB ตัดปลายเหล็กม้วนเพื่อเชื่อมต่อ
STI-STE-4-015ZB เชื่อมต่อปลายเหล็กม้วน
STI-STE-4-016ZB ควบคุมปริมาณเหล็กม้วนที่อยู่ในเครื่อง Accumulator หรือ Floop
STI-STE-4-017ZB ตัดท่อให้ได้ความยาวตามมาตรฐานหรือตามใบสั่งผลิต
STI-STE-4-018ZB พิมพ์สัญลักษณ์มาตรฐานท่อเหล็กตะเข็บตรง ERW
STI-STE-4-019ZB แพ็คท่อตะเข็บตรง ERW ให้เป็นไปตามใบสั่งผลิต
STI-STE-4-020ZB ควบคุมการผลิตท่อตะเข็บตรง ERW
STI-STE-4-021ZB แก้ไขปัญหาการผลิตท่อตะเข็บตรง ERW เบื้องต้น
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

ยินดีต้อนรับ