หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

ตัดท่อให้ได้ความยาวตามมาตรฐานหรือตามใบสั่งผลิต

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมผลิตและแปรรูปเหล็ก


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ STI-STE-4-017ZB

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ตัดท่อให้ได้ความยาวตามมาตรฐานหรือตามใบสั่งผลิต

3. ทบทวนครั้งที่ - / -

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)
N/A
1 8121 ผู้ควบคุมเครื่องจักรโรงงานแปรรูปโลหะ

6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้จะสามารถปรับตั้งใบเลื่อยตัดท่อและเครื่องตัดท่อ (cut off) รวมถึงควบคุมเครื่องตัดท่อ และบำรุงรักษาเบื้องต้นได้


7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)

สาขาอุตสาหกรรมผลิตและแปรรูปเหล็ก


9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

ไม่ระบุ


10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

ไม่ระบุ


11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
0111401 ปรับตั้งใบเลื่อยตัดท่อ 1. อธิบายหลักการปรับตั้งใบเลื่อยตัดท่อได้ถูกต้องตามขั้นตอนการปฏิบัติงาน 0111401.01
0111401 ปรับตั้งใบเลื่อยตัดท่อ 2. เลือกใช้ใบเลื่อยตัดท่อได้ถูกต้องตามขนาดและความหนาของท่อ 0111401.02
0111401 ปรับตั้งใบเลื่อยตัดท่อ 3. ประกอบและปรับตั้งใบเลื่อยตัดท่อได้ถูกต้อง ตามขั้นตอนการปฏิบัติงาน 0111401.03
0111402 ปรับตั้งและควบคุมเครื่องตัดท่อ (cut off) 1. อธิบายขั้นตอนการปรับตั้งเครื่องตัดท่อ(cut off) ได้ถูกต้องตามขั้นตอนการปฏิบัติงาน 0111402.01
0111402 ปรับตั้งและควบคุมเครื่องตัดท่อ (cut off) 2. เลือกใช้และป้อนข้อมูลค่าพารามิเตอร์มาตรฐานได้อย่างถูกต้องตามขั้นตอนการปฏิบัติงาน 0111402.02
0111402 ปรับตั้งและควบคุมเครื่องตัดท่อ (cut off) 3. ปรับตั้งเครื่องตัดท่อ (Cut Off) ได้ถูกต้องตามขั้นตอนการปฏิบัติงาน 0111402.03
0111402 ปรับตั้งและควบคุมเครื่องตัดท่อ (cut off) 4. ควบคุมเครื่องตัดท่อ (Cut Off) ได้ถูกต้องตามขั้นตอนการปฏิบัติงาน 0111402.04
0111403 บำรุงรักษาเครื่องตัดท่อ (cut off) เบื้องต้น 1. อธิบายการบำรุงรักษาเครื่องตัดท่อ(Cut Off) เบื้องต้นได้ถูกต้องตามคู่มือการบำรุงรักษา 0111403.01
0111403 บำรุงรักษาเครื่องตัดท่อ (cut off) เบื้องต้น 2. บำรุงรักษาเครื่องตัดท่อ (Cut Off) เบื้องต้นได้ถูกต้องตามคู่มือการบำรุงรักษา 0111403.02
0111403 บำรุงรักษาเครื่องตัดท่อ (cut off) เบื้องต้น 3. ตรวจสอบความผิดปกติเครื่องตัดท่อ (Cut Off) ก่อนและหลังการใช้งานได้ถูกต้องตามขั้นตอนการปฏิบัติงาน 0111403.03
0111403 บำรุงรักษาเครื่องตัดท่อ (cut off) เบื้องต้น 4. บันทึกผลการตรวจสอบความผิดปกติเครื่องตัดท่อ (Cut Off) ได้ถูกต้องตามขั้นตอนการปฏิบัติงาน 0111403.04

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

1. การใช้อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล

2. การใช้เครื่องมือวัด

3. ความปลอดภัยในงานทั่วไป


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

1.การเลือกใบเลื่อยตัดท่อ

2.การปรับตั้งเครื่องตัดท่อ (cut off)

(ข) ความต้องการด้านความรู้

1.หลักการทำงานของเครื่องตัดท่อ (cut off)

2.หลักการเลือกใช้ใบเลื่อยตัดท่อ

3.คู่มือการใช้เครื่องตัดท่อ (cut off)


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)

1. เอกสารรับรองการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ

2. เอกสารประเมินผลจากการสังเกตการปฏิบัติงาน

(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)

1. เอกสารรับรองผลการเรียนหรือผลการอบรม

2. เอกสารประเมินผลจากข้อสอบข้อเขียน

(ค) คำแนะนำในการประเมิน

พิจารณาจากหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานด้านปฏิบัติงาน และหลักฐานด้านความรู้

(ง) วิธีการประเมิน

1. พิจารณาตามหลักฐานการปฏิบัติงาน

2. พิจารณาตามหลักฐานความรู้


15. ขอบเขต (Range Statement)

1. ตัดท่อความยาว ตามมาตรฐานหรือใบสั่งผลิต

2. บำรุงรักษาเครื่องตัด (cut off) เบื้องต้น

   (ก) คำแนะนำ 

ผู้เข้ารับการประเมินต้องมีความสามารถปรับตั้งใบเลื่อยตัดท่อและเครื่องตัดท่อ (Cut Off) รวมถึงควบคุมเครื่องตัดท่อ และบำรุงรักษาเบื้องต้นได้

   (ข) คำอธิบายรายละเอียด

“เครื่องตัดท่อ (Cut off)” หมายถึง เครื่องจักรที่ทำหน้าที่ ในการตัดท่อให้ได้ความยาวตามที่ต้องการ ตามมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ หรือตามข้อกำหนดของลูกค้า เครื่องตัดมีหลายประเภทขึ้นอยู่กับสถานประกอบการเลือกใช้ เช่น เครื่องตัดแบบ Friction saw เครื่องตัดแบบ Cold saw เครื่องตัดแบบ Die cut เป็นต้น

“การบำรุงรักษาเครื่องตัดท่อเบื้องต้น” หมายถึง การบำรุงรักษาประจำวัน เช่น การตรวจสอบทั่วไป การทำความสะอาด และการหล่อลื่นอย่างถูกวิธีที่สามารถทำได้ด้วยตัวพนักงานเองตามคำแนะนำของคู่มือ เพื่อรักษาสภาพของเครื่องจักร ให้มีสภาพที่พร้อมใช้งานอยู่ตลอดเวลา ถ้าพบความผิดปกติให้แจ้งหัวหน้าทราบ


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

ไม่ระบุ


17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

ไม่ระบุ


18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

18.1 เครื่องมือประเมินความสามารถในการปรับตั้งใบเลื่อยตัดท่อ

1) แบบทดสอบข้อเขียน

2) แบบบันทึกการสัมภาษณ์

3) แบบบันทึกการสังเกตการปฏิบัติงาน

18.2 เครื่องมือประเมินความสามารถในการปรับตั้งและควบคุมเครื่องตัดท่อ (Cut Off)

1) แบบทดสอบข้อเขียน

2) แบบบันทึกการสัมภาษณ์

3) แบบบันทึกการสังเกตการปฏิบัติงาน

18.3 เครื่องมือประเมินความสามารถในการการบำรุงรักษาเครื่องตัดท่อ (Cut Off) เบื้องต้น

1) แบบทดสอบข้อเขียน

2) แบบบันทึกการสัมภาษณ์

ดูรายละเอียดตามคู่มือประเมินยินดีต้อนรับ