หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

ควบคุมปริมาณเหล็กม้วนที่อยู่ในเครื่อง Accumulator หรือ Floop

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมผลิตและแปรรูปเหล็ก


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ STI-STE-4-016ZB

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ควบคุมปริมาณเหล็กม้วนที่อยู่ในเครื่อง Accumulator หรือ Floop

3. ทบทวนครั้งที่ - / -

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)
N/A
1 8121 ผู้ควบคุมเครื่องจักรโรงงานแปรรูปโลหะ

6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้จะสามารถปรับตั้งและควบคุมเครื่อง Accumulator หรือ Floop และบำรุงรักษาเบื้องต้นได้


7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)

สาขาอุตสาหกรรมผลิตและแปรรูปเหล็ก


9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

ไม่ระบุ


10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

ไม่ระบุ


11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
0110801 ปรับตั้งและควบคุมเครื่อง Accumulator หรือ Floop 1. อธิบายหลักการทำงานของเครื่องAccumulator หรือ Floop ได้ถูกต้องตามขั้นตอนการปฏิบัติงาน 0110801.01
0110801 ปรับตั้งและควบคุมเครื่อง Accumulator หรือ Floop 2. เลือกใช้และป้อนข้อมูลค่าพารามิเตอร์มาตรฐาน ได้ถูกต้องตามคู่มือการปฏิบัติงาน 0110801.02
0110801 ปรับตั้งและควบคุมเครื่อง Accumulator หรือ Floop 3. ควบคุมการทำงานของ Accumulator หรือ Floopได้อย่างถูกต้องปลอดภัยตามขั้นตอนปฏิบัติงาน 0110801.03
0110802 บำรุงรักษาเครื่อง Accumulator หรือ Floop เบื้องต้น 1. อธิบายหลักการบำรุงรักษาเครื่องAccumulator หรือ Floop เบื้องต้นได้ถูกต้องตามคู่มือการบำรุงรักษา 0110802.01
0110802 บำรุงรักษาเครื่อง Accumulator หรือ Floop เบื้องต้น 2. บำรุงรักษาเครื่องAccumulator หรือ Floopได้ถูกต้องตามคู่มือการบำรุงรักษา 0110802.02
0110802 บำรุงรักษาเครื่อง Accumulator หรือ Floop เบื้องต้น 3. ตรวจสอบความผิดปกติของเครื่องAccumulator หรือ Floop ก่อนและหลังการใช้งาน 0110802.03
0110802 บำรุงรักษาเครื่อง Accumulator หรือ Floop เบื้องต้น 4. บันทึกผลการตรวจสอบความผิดปกติของเครื่อง Accumulator หรือ Floop ได้ถูกต้อง 0110802.04

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

1. การใช้อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล

2. ความปลอดภัยในงานทั่วไป


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

1. การควบคุม Accumulator หรือ Floop

2. การบำรุงรักษา Accumulator หรือ Floop เบื้องต้น

(ข) ความต้องการด้านความรู้

1. หลักการทำงานของเครื่อง Accumulator หรือ Floop 

2. หลักการบำรุงรักษา เครื่อง Accumulator หรือ Floop เบื้องต้น

3. คู่มือการใช้ Accumulator หรือ Floop


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)

1. เอกสารรับรองการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ

2. เอกสารประเมินผลจากการสังเกตการปฏิบัติงาน

(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)

1. เอกสารรับรองผลการเรียนหรือผลการอบรม

2. เอกสารประเมินผลจากข้อสอบข้อเขียน

(ค) คำแนะนำในการประเมิน

พิจารณาจากหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานด้านปฏิบัติงาน และหลักฐานด้านความรู้

(ง) วิธีการประเมิน

1. พิจารณาตามหลักฐานการปฏิบัติงาน

2. พิจารณาตามหลักฐานความรู้


15. ขอบเขต (Range Statement)

1. ควบคุม เครื่อง Accumulator หรือ Floop

2. บำรุงรักษา เครื่อง Accumulator หรือ Floop เบื้องต้น

(ก) คำแนะนำ 

ผู้เข้ารับการประเมินต้องสามารถอธิบายหลักการทำงาน การเลือกใช้ การป้อนข้อมูลค่าพารามิเตอร์ การควบคุมเครื่อง Accumulator หรือ Floop ได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย ตามคู่มือการปฏิบัติงาน รวมทั้งต้องเข้าใจหลักการการบำรุงรักษา การตรวจสอบความผิดปกติของเครื่อง Accumulator หรือ Floop ทั้งก่อนและหลังการใช้งาน และการบันทึกผลการตรวจสอบได้อย่างถูกต้องครบถ้วน

(ข) คำอธิบายรายละเอียด

“เครื่องสต็อคเหล็กม้วน (Accumulator หรือ Floop)” หมายถึง เครื่องจักรที่ทำหน้าที่ในการสต็อกเหล็กม้วนในขณะที่ทำการเชื่อมต่อปลายเหล็กม้วน เพื่อให้เครื่องจักรผลิตท่อเชื่อมตะเข็บตรง ERW สามารถทำการผลิตได้อย่างต่อเนื่อง มีหลายประเภทขึ้นอยู่กับสถานประกอบการ เช่น เครื่องสต็อกเหล็กแบบ Accumulator หรือ เครื่องสต็อกเหล็กแบบ Floop

“การบำรุงรักษาเครื่องจักรเบื้องต้น” หมายถึง บำรุงรักษาประจำวัน เช่น การตรวจสอบทั่วไป การทำความสะอาด และการหล่อลื่นอย่างถูกวิธีที่สามารถทำได้ด้วยตัวพนักงานเองตามคำแนะนำของคู่มือ เพื่อรักษาสภาพของเครื่องจักร ให้มีสภาพที่พร้อมใช้งานอยู่ตลอดเวลา ถ้าพบความผิดปกติให้แจ้งหัวหน้าทราบ


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

ไม่ระบุ


17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

ไม่ระบุ


18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

18.1 เครื่องมือประเมินความสามารถในการปรับตั้งและควบคุมเครื่อง Accumulator หรือ Floop          

   1) แบบทดสอบข้อเขียน

   2) แบบบันทึกการสัมภาษณ์

   3) แบบบันทึกการสังเกตการปฏิบัติงาน

18.2 เครื่องมือประเมินความสามารถในการบำรุงรักษาเครื่อง Accumulator หรือ Floop เบื้องต้น  

   1) แบบทดสอบข้อเขียน

   2) แบบบันทึกการสัมภาษณ์

   3) แบบบันทึกการสังเกตการปฏิบัติงาน

ดูรายละเอียดตามคู่มือประเมินยินดีต้อนรับ